Digibron.nl

Uit de Staten van Gelderland

Bron: De Banier
Datum: donderdag 10 april 1958
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 6

II

[n het vervolg zijner rede merkte de heer Doeleman op, dat zonder de vreze des Heeren, de wijze dezei- wereld Gods Woord niet zal kunnen verstaan. In dit verband werd door hem voorts herinnerd aan de godzalige Engelse prediker en schrijver Bunyan, die weleer een ongeletterde ketellapper was, maar die door Gods genade bearbeid, de wijsheid ontving om, gedurende zijn gevangenschap om des geloofs wil, welke 12 jaar duurde, niet minder dan 66 boeken te schrijven. Zijn Christen reize naar de eeuwigheid is naast de Bijbel wel het meest verspreide boek over de gehele wereld. Voorts tot de firumciële positie der prov. Gelderland overgaand, merkte spreker op, dat er reden tot dankbaarheid is, wat betreft de financiële omstandigheden, daar deze gunstig genoemd kunnen worden, hoewel de Provincie ook aangewezen is op uitkering van het Rijk uit het Provinciefonds en vele gemeenten in de Provincie in moeilijke financiële omstandigheden verkeren. Spreker ging vervolgens over tot het maken van enkele opmerkingen ovei- de aangeboden begrotinig, in het bijzonder wat de uitgaven betreft. Daarbij stond hij allereerst sril bij no. 32, betrekking hebbend op de uitgaven in zake verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid. In onze dagen, aldus spreker, is nagenoeg alles verzekerd, maar is het ook kennelijk, dat de wereld met al wat er in is, vanwege de zonde, op een vulkaan rust, die ieder ogenblik los kan barsten. Wel staat de mens over 't algemeen op verzekering van zijn lichaam en goederen, maar met zijn uitwendige godsdienst erbij, staat de mens niet meer naar de verzekering van zijn onsterfelijke ziel.

Onze reformatorische vaderen stonden naar de bevindeHjke kennis van die zaken en waren niet gerust voor en aleer zij daar zekenheid van hadden. Zij zochten hun roeping en verkiezing vast te maken, gedachtig aan de woorden der Heilige Schrift: want alzo doende zult gij nimmermeer wankelen. Vervolgens stond spreker stil bij de uitgaven voor exploitatie van het Provincie-huis, tot een bedrag van ƒ 216.350, wat voorwaar niet gering is. In het antwoord van Gedeputeerde Staten vernemen wij, dat het betrachten van so­ berheid hun voortdurende aandacht heeft, hetgeen is te waarderen. Toch zou sprekei- gaarne vernemen hoe hoog de exploitatiekosten van het Provincie-huis in Zuid-Holland volgens de begroting 19.58 zijn Hetzelfde geldt ook van de aankoop meubilair en stoffering voor het Provincie-huis van ƒ 15.000. Ook moet er noodzakelijk bezuiniging worden betracht ten aanzien van de enorme bedragen, die uitgetrokken zijn voor druk- en bindwerk, schrijf- en bureaubehoeften, porti, telefoon en representatiekosten. De overheids-insteUingen moeten ook op dit gebied een voorbeeld geven.

Wat de storting in het fonds voor drinkwatervoorziening betreft, aldus merkte spreker verder op, achten Gedeputeerde Staten het voorshands niet verantwoord een hoger bedrag dan ƒ 500.000 beschikbaar te stellen, hetgeen spreker niet kon bevredigen, temeer daar de Provincie belangen behartigt waarvoor het beter is geen geld uit te geven. Volgens ter beschikking zijnde gegevens, zijn er nog vele gebieden waar het hoogst noodzakelijk is, dat uit hygiënisch oogpunt de watervoorziening wordt bespoedigd. Spreker zou daar nog eens met klem op willen aandringen. Bij no. 300, wordt voor bevordering van rundveefokkerij, bestrijding van ziekten enz. ƒ 15.000 uitgetrokken. Gaarne wilde spreker vernemen in hoeverre deze gelden ook worden besteed om dwangmaatregelen uit te oefenen tegen hen, 'die gemoedsbezwaren hebben, en waardoor vele veehouders het vee wordt ontnomen. Bij no. 378, wordt voor het Gelders orkest maar eventjes uitgetrokken ƒ 59.960 en ƒ 500 voor het koncert Oaecilia te Arnhem, waartegen spreker ernstige, principiële en financiële bezwaren had. Het publiek, dat zo zeer op openbare vermakelijkheden belust is, moet deze dan ook maar zelf betalen. De subsidie aan muziekscholen behoren aanmerkelijk verminderd te worden. Bij no. 384, aldus vervolgde spreker, wordt voor musea en aanschaffing van kunstwerken voor openbare igebouwen ƒ 20.000 uitgetrokken. Menigmaal worden onder de kunstwerken beelden aangetroffen, die geheel ontklede mensen voorstellen, hetgeen spr. uit de boze achtte. God heeft toch de mens na de val gekleed en deze zal zich niet ontkleed in het openbaar mogen vertonen, dientengevolge is 't ook niet geoorloofd beelden te maken, die ontklede mensen voorstellen. Spreker zag hierin navolging van heidense gebruiken, van volkeren, die Gods Woord niet kenden en kermen. Stilstaande bij no. 396, wees spr. er op dat voor kulturele en sociaal kulturele doeleinden een bedraig van ƒ 35.000 is uitgetrokken, waartegen hij ernstige bezwaren had.

Niet omdat hij tegen elke kulturele uiting was, maar wel omdat het bedrag voor een groot deel wordt besteed voor doeleinden, die te verfoeien zijn en waardoor ons voDc wordt verwoest. No. 434 had betrekldnig op de heilige land'stichting te Nijmegen, waarvoor ƒ 500 uitgetrokken was. Hiertegen zeide spreker principiële bezwaren te hebben. Bij no. 400 wei'd voor kadeivonning ten behoeve van de kunstzinnige vrije-tijds besteding ƒ 12.500 uitgetrokken. Ook niertegen had spreker piincipiële bezwaren. Anders stond spr. tegenover no. 436, betreffende subsidie aan de Bond tegen het schenden door vloeken van Gods heilige Naam, waarvoor ƒ 100 uitgetrokken was. Genoemde bond' had een verzoek ingediend om deze subsidie te verhogen tot ƒ 250, welk verzoek door spreker krachtig werd ondersteund door op inwilliging er van aan te dringen. Tenslotte verzocht spreker namens zijn fraktie bij de puntsgewijze behandeling van de begroting aantekening te hebben gestemd tegen de volgende no.'s der uitgaven: no. 32, 300, 378, 384, 396, 400 en 434.