Digibron.nl

VOOR DE JEUGD

Bron: De Banier
Datum: donderdag 24 juli 1958
Auteur: OOM KOOS
Pagina: 6

OOM G KOOS

Beste neven en nichten! Voordat wij de nieuwe raadsels geven, zullen we eerst de oplossingen vennelden van de raadsels der opgaven 541, 542, 543 en 544.

OPGAVE 541.

Jongeren: 1. Benhadad. (Belsazar, Efratha, Nehemia, Henoch, Adullam, Dorkas, Ararat, Drusilla). 2. Merodaoh Baladan. (Laban, Cham, do, re, Ada). 3. Maar wie zal de dag Zijner toekomst verdragen. (mosterdzaad, oever, twijg, Zedekia, N, R, Maria Magdalena).

Ouderen: 1. En de barbaren bewezen ons ongemene vriendelijkheid. (Bar Abbas, ijdelheid, wezen, goederen, Kedron, Ninevé, nemen). 2. Bathséba. (Berseba, Azië, Timotheüs, Hiram, Sem, Elizabeth, Beltsazar, Amazia). 3. En al de engelen stonden rondom de troon.

OPGAVE 542.

Jongeren: 1. En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis. (Eva, Achis, Uria, Kedlron, steen, tent, poel, negen, gems, 2 x tegen). 2. Mesopotamië. (Melchizédek, Eglon, Sodom, Obed, Faddan-Aran, Onesimus, Thyatire, Askalon, Mozes, Israël, Eliëzer). 3. Joses van de apostelen toegenaamd Bamabas. (Jabes, Berea, Lot, Gesem, Asa, avond. Dan, poes, na, n).

Ouderen: 1. Uw ouden zullen dromen dromen. 2. De mens was meer dan veertig jaren oud. 3. En daar kwam grote vreze over de gehele gemeente. (Dothan, wezen, Kedar, geel, groet, merg, vee, ver, amen, eer).

OPGAVE 543.

Jongeren: 1. En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood (onwijs, Samuel, zegen, Obed, Haima, heden, Dan, lauw, eed, e). 2. Armageddon. (Aser, Ruth, Molech, Abel, Gamaliel, Elia, Damaskus, Darius, On, Nimrod). 3. Gij hebt geen deel of lot.

Ouderen: 1. Stefanus, Paulus, Bamabas. 2. En Ik zal Mijn Geest in u geven. 3. Dat vei-droot Jona met groot verdriet en zijn toom ontstak. (Jeremia, ijver, zot, erven, tot, troon, rood, traag, nat, ddt, os, koon, in).

OPGAVE 544.

Jongeren: 1. En als de barbaren het beest aan zijne hand zagen hangen. (Gaza, Bamabas, Beza, hand, arend, hengst, Nijl, neen, heet, een). 2. Pinéhas (Potifar, Izak, Nimrod, Elia, Haman, Achitofel, Samgar). 3. Arpachsad.

Ouderen: 1. En daar werd een groot teken gezien. 2. Sammua, Semaja, Hanani. 3. En als daar grote stilte geworden was, sprak hij ze aan in de Hebreeuwse taal. (Hebron, sperwer, ijzer, tin, wreekt, haast, sneeuw, Asa, Goliath, Ada, deel, lang, de, as). Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 549.

Jongeren: 1. Een tekstgedeelte uit Ruth bestaat uit een en veertig letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: 39, 20, 13, 27 is de naam van een wetgeleerde uit het O.T. en tevens de naam van een Bijbelboek. 37, 28, 29, 3, 16 nam van het gebannene en werd gestenigd. 6, 18, 29, 23, 35, 38, 21 zeide: God van de hemel zal het ons doen gelukken. De 9, 8, 25, 2 van het beeld uit Nebukadnezar's droom waren van koper. Uit 41, 5, 22 zijn de joden voortgekomen. In de 24, 1, 26, 30, 34 ontspruit het jonge groen. De joden van 7, 15, 32, 10, 12 waren edeler dan die van Thessalonica (Hand.) De verloren zoon reisde naar een 17, 31, 40 gelegen land. Veracht de 33, 36, 11 der kleine dingen niet. De ziende geworden blinde zag allen, 14, 5, 19 en klaar (Mare.) 4 moet geraden worden. 2. Noem de naam van: a. de vrouw van Elimeleeh. h. de tweede zoon van Aaron. c. de koning, die hout aan Salomo leverde. d. de oudste broeder van David. e. de gemeente, die de naam had dat ze leefde, maar dood was. f. de Evangelist of zendeling, die met Paulus in de gevangenis te Filippi zat. g. een land, vanwaar Salomo goud liet halen. h. een schriftgeleerde die niet wist wat onder de wedergeboorte verstaan moest worden. Welke naam vormen de eerste letters van bovenbedoelde namen? Komt deze naam voor in het voorgeslacht van David? 3. Zoek uit elk der navolgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit het tweede boek van Samuel, het eerste hoofdstuk. a. Zij gaan de inbeeldingen des harten te boven. b. En daar waren herders in diezelfde landstreek. c. De liefde is sterker dan de dood. d. Ik dan doe hetzelve nu niet. e. Hij heeft de muil der leeuwen toegesloten.

Ouderen: 1. Maak uit: NURIALESSOKAMKOEMEN de namen van drie Bijbelboeken uit het Oude Testament. 2. 2^k uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit het boek Daniël tussen de hoofdstukken 8 en 11. a. Niemand kan tot Mij komen. b. Het zal geschieden in het laatste der dagen. c. Van vele boeken te maken is geen einde. d. Het Lam zal hun een Leidsman zijn. e. Er geloofden zovelen als er verkoren waren. f. Wij voeren de krijg niet naar het vlees. g. De tien hoornen zijn tien koningen. 3. Een tekstgedeelte uit het iboek Richteren bevat acht en vijftig letters; Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het navolgende bekend is? 18, 46, 1, 8, 13, 45, 58 zeide: Ik ben onschuldig aan het bloed. Het 20, 6, 34, 17, 10 dezes tegenwoordigen tijds is niet te waarderen tegen de heerlijkheid. 25, 19, 38, 40, 28, 5 moest het volk vloeken, doch zegende het. De Heere Jezus verscheen op de eerste dag 36, 23, 49, 15 aan Maria Magdalena. 16, 2, 50, 54, 11 was de tweede koning over Israël. 41, 51, 4, 44 was de tweede zoon van Kanaan. Al wat op aarde is zal de 48, 37, 26, 52, 43 geven 56, 9, 7, 32, 24 was een afgod der Filistijnen. Paulus werd door Tertullus een 33, 31, 47, 30 genoemd (Hand.) De bewoners van 39, 22, 42, 53, 3 werden volgens Paulus kwade beesten en leugenachtig genoemd. 14, 29, 12, 15 was een halve broer van Ismaël. De werkmeester 55 57, 35, 27 een beeld (Jesaja). * 21 moet geraden worden.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet ingezonden worden.

OOM KOOS