Digibron.nl

Brief uit Zeeland

Bron: De Banier
Datum: donderdag 28 augustus 1958
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 6

CCCLXXXI.

Zeeland staat wel in het teken van de belangstelling. De deltawerken, de kosten voor de veren en, vooral nu niet te vergeten, de velen, die er him vakantie doorbrengen. De deltawerken zullen nog. geruime tijd in beslag nemen, en soms rijst wel de gedachte, zal het werk, wat zoveel kost, kunnen warden volvoerd? Het is heus geen beetje en de praktijk wijst wel uit, dat onze regering niet steeds rekening houdt met „regeren is vooruitzien". Zel{er, er kan worden gesteld: welk mens kan vooruitzien? Maar

het is toch wel een zaak van goed beleid om dat, voor zover onze blik reilct en met de rekening dat God regeert, te doen. Als voorbeeld kan worden g^. noemd de koning Asa in zijn begin. Ook hij zag vooruit en bouwde vastigheden en sterkten, terwijl het land nog iri rust was.

Er wordt wel eens gedacht, dat de Staatkundig Gereformeerde Partij maar alleen hjdeMjk is en maar afwacht, ja nog sterker, er is zelfs geschreven door een Christelijk-Historisch Kamerlid, dat de S.G.P. niet constructief is, en daarom eigenlijk geen deel kan hebben aan het opbouwend werk wat regeren is. Och, het is begrijpelijk, dat zij het niet begrijpen. Als hoog wordt opgege\en van eigen inzicht en vooral van een handelen naar Gods Woord en dat ^aat al tiit het verstand, dan is het wel te begrijpen, dat de beginselen van de Staatkundig Gereformeerden niet begrepen worden, waar voorop gesteld wordt; „Wat wilt gij, dat we doen zullen". Dat houdt in een bekennen van eigen onmacht; een zien op God, Die het kan schenken. Hoe zal een mens, die niet alleen zondigende, maar zonde is, Gods eer kunnen bedoelen? Van onszelf roken wij aan eigen garen en offeren aan eigen net.

Toch wil de S.G.P. niet Hjdelijk zijn en is zij niet lijdelijk, en wü ze wel helpen besturen of daar waar ze daartoe de gelegenheid heeft, besturen, en dat houdt ook in vooruit zien. Dat houdt ook in, dat gelet wordt op de mogelijkheden, dat bekeken wordt of ons volk, naar te berekenen valt, de lasten zal kunnen dragen.

Het is moeilijk te bepalen hoe het zal gaan met de deltawerken, maar er kan wel vrees zijn. De tarieven voor de veerdiensten over de Wester-Schelde hebben veel beroering gebracht.

Het is moelijk geweest om er lijn in te krijgen, want er is veel op het gevoel gewerkt, en ook dat kan geen richtsnoer zijn voor regeringsbeleid. Het gevoel heeft wel geleid tot het afschaffen van de veertarieven in 1955. Wel is toen nog, als het ware terloops, gesteld, dat er „een landsbelang" was om dat te doen, maar er is ook gesteld, dat Zeeuwsch-Vlaanderen, wegens de vele verwoestingen, die er voor de bevrijding van ons land waren aangebracht, wel recht had op tegemoetkoming. En vrie zal daarmede niet instemmen? Wiens gevoel zal daar tegenstaan?

Tooh mag nu de vraag worden gesteld, of ook dat wel vooruitzien is geweest Immers, ook andere delen van ons land hebben veel geleden. Het was niet meer dan een plicht voor ons volk om té helpen, maar het gaat over de wijze waarop. Dat hulp nodig was voor herbouw, voor herstel, ja als het kon voor een verbetering^ doordat er nu meer mogelijkheid was, dat zal wel niemand willen ontkennen. Maar of het nu juist met „vrije veren" moest is iets anders. Op de 'kwestie zelf wü uw briefschrijver maar niet ingaan. Er is reeds in het openbaar, ook van Staatkundig Gereformeerde zijde gezegd, •wat ©r van gedacht is, en vermoedelijk zullen zid nog gelegenheden voordoen, dat zulks kan gedaan worden, want de zaak is niet af. Wel verwacht uw briefschrijver niet, dat de veren weer vrij zullen worden, maar hij meent, dat de toestand nog niet bevredigd en dat naar bevrediging gezocht zaX moeten worden, al zegt dan bevrediging niet, dat allen him zin zullen hebben. Dat kan nu eenmaal niet; maar wel moet er naar recht en billijt heid gehandeld worden. Dus niet het gevoel, maar het recht, dat zal de leiddraad moeten zijn.

Uw Zeeuwsche Briefschrijver