Digibron.nl

Een groot onderscheid

Bron: De Banier
Datum: donderdag 11 september 1958
Auteur: Ds. W. C. LAMAIN
Pagina: 1

Al de dagen des bedrukten zijn ktoaad, maar een vrolijk hart is een gedurige maaltijd. Spreuken 15 : 15

Als God wonderen werkt in het hart, dan tekent Hij er ook iets van op het gelaat. Toen Mozes in de onmiddellijke nabijheid met God verkeerd had op de berg, straalde zijn aangezicht nog van die heerlijkheid toen hij bij het volk kwam. En in de hemel zuUen de aangezichten 'blinken als de zon. Een vrolijk gezicht is medicijn; zulk een aangezicht te zien, doet goed.

O, het zijn zulke aantrekkelijke mensen, op wier aangezichten de vrede en vreugde Gods zioh afspiegelen. Een vrolijk hart is een gedurige maaltijd, waardoor anderen onthaald worden; hoe meer gasten hoe liever. Wij lezen in de waarheid van Ahasveros, dat hij een maaltijd maakte van honderdtachtig dagen, maar hier wordt gesproken van een gedurige maaltijd.

Zeker, het hart van Gods kinderen is niet altijd vrolijk en opgewekt. Wanneer de zonde er tussen komt, wordt de vreugde des heils weggenomen. Denk maar aan David in Psalm 51. Soms lange tijden kunnen Gods kinderen leven in zware beproevingen, verbergingen en verlatingen. En daei moeten zij het de dichter wel eens nazeggen (Psalm 123 : 2):

Ons treurig hart is moe van al het spotten En 't honend samenrotten Oer hovaardij, die need'rigen veracht En weelderig belacht.

Maar telkens wanneer in hun hart en leven God terugkomt en hun ziel gereinigd wordt door het water der Goddelijke genade, is him hart weer vrolijk. En met die vrede Gods in hun hart kunnen zij onder de zwaarste stormen en in de donkerste nachten zingen. De vreugde maakt der armen dis tot een feestmaal.

Paulus en Silas zongen in de gevangenis. Dat was goed voor hun lichaam, het genas de wonden en het werd een onvergetelijke maaltijd voor de Stokbewaarder. De verheerlijking van Christus in ons hart en de gedurige bediening des Heiligen Geestes maakt ons leven tot een maaltijd. In ons de dood, maar in Christus het leven. In ons niets dan ellende, maar in het Koninkrijk Gods rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest, Piom. 14 : 17.

In zulk een weg is een vrolijk hart voor onszelf tot een maaltijd. Zulk een hart zinkt niet weg in moedeloosheid, maar mag in de oefening des geloofs omhelzen, dat alle dingen medewerken ten goede voor degenen, die God liefhebben en die naar Zijn voornemen geroepen worden.

Zulk een hart is een gedurige maaltijd ook voor anderen. De vreugde in God en de blijdschap in de Heere is een medicijn voor bedrukten, en verslagenen tot een maaltijd. O, dan scheppen ze moed uit onze behoudenis. Wij kunnen elkander niets geven, maar de genade is wel mededeelzaam; wat is zij gunnend. Hoe ruimer het voor onszelf is, met des te meer ruimte zullen wij Gods kerk en volk meenemen. , ,

O, wat een voorrecht wanneer er van ons leven zo veel uitgaat en afstraalt, dat anderen jaloers er op worden en zeggen: „Wij zullen met u gaan, want wij hebben gezien, dat de Heere met u is". Toen de grote apostel Paulus afscheid nam van zijn geliefde zoon in de Heere, Timotiieüs, schreef hij: „Ik heb de goede strijd gestreden; ik heb de loop geëindigd; ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in die dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning hebben liefgehad", 2 Tim. 4 : 7-8.

Een vrolijk hart is reeds iets van de hemel. Daar zullen geen zonde en geen strijd meer zijn. Daar zal geen inwoner meer zeggen: ik ben ziek; want het volk, dat daar is, zal vergeving van ongerechtigheid hebben. Daar zal Gods volk nooit meer neergedrukt zijn en geen klacht ooit meer over hun lippen komen, maar eeuwige blijdschap zal daar op hun hoofd zijn, omdat hun hart er voor eeuwig me© vervuld is.

Jong en oud, zoekt toch de vereniging met Christus door het geloof, en de verzoening met God door het bloed des Lams. Temidden van een wereld, die in het boze ligt en waarin gij nooit vervulling, bevrediging of verzadiging zult vinden, wordt u dat rijke en kostelijke Evangelie nog verkondigd. Christus, Die de oorzaak van alle zonde en kommer wegnam in de staat Zijner diepe vernedering, als de gewillige Knecht des Vaders, wordt u voorgesteld als het enige middel, van God verordineerd.

In een wereld vol van doornen, distelen en teleurstellingen wordt voor een bedrukt hart, dat zucht onder Gods vloek en toorn, de volle zaligheid nog gepredikt. O, laat het toch niet tot uw oordeel zijn, maar God zegene en heiHge om Zijns Zelfs wil de waarheid aan uw harten. Het is nog de welaangename tijd, de dag dér zahgheid. Dat God met Zijn Geest nog mocht werken in uw harten, om u uit deze tegenwoordige boze wereld te trekken en u te verenigen met Christus, Die alleen het Leven is. Alles wat buiten Hem is, stelt teleur; maar in Hem is alles wat liefelijk is en wel luidt. Hij schenkt sieraad voor as en vreugdeolie voor treurigheid Hij richt de gebogenen op en Hij vervrolijkt de harten Zijns volks door Zijn gerechtigheid. Rechtvaardig verloren en rechtvaardig zalig, dat leert hier God Zijn volk.

Alles schade en drek te achten om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, de Heere. De wereld valt weg en zelf vallen zij weg, en Gods eer wordt het hoogste doel van hun leven.

En door welke diepten dat volk ook gaan moge, en al zijn trap en mate altijd onderscheiden, voor al dat volk is het waar: „Het licht is voor de rechtvaardige gezaaid, en vrolijkheid voor de oprechten van hart". Met hoeveel vrezen het soms ook gepaard moge gaan, zij krijgen toch allen wel eens esn ogenbKk, dat ze er doorheen en overheen zien mogen. Bezwijken hun vlees en hun hart, dan is God de Rotssteen huns harten en hun deel tot in eeuwigheid. Psalm 73 : 26. O, dat er nog velen die genade deelachtig mogen worden.

Jonge mensen, verwacht het niet van de wereld en van dit tijdelijke leven; het zal op een teleurstelling uitlopen. Zoekt in de dagen uwer jeugd en jonkheid de Heere. Wie Hem vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere. De wereld, die het van de wereld verwacht, is arm en zal ook met de wereld omkomen.

Breekt met de zonde. Zij moge in uw mond een zoete bete zijn, maar in uw buik zal zij bitterder zijn dan alsem. En zo wij als een slachtoffer van de zonde moeten sterven, dan zal eeuwige wroeging ons deel zijn. Bedrukte zielen, dat uw droefheid veranderd werd in blijdschap.

En gij allen, die blij zijt, maar zonder grond, dat God u nog ontdekke, eer het voor eeuwig te laat is.

Bedi'ukt zonder hoop is hopeloos, maar ook blijdschap zonder voorafgaande bekommering, gewerkt door Gods Geest, zal eindigen in eeuwige teleurstelling. Volk van God, dat er een gedurige vereniging en gemeenschapsoefening met Christus zij.

Zoekt steeds te hebben een onergerlijke consciëntie voor God en mensen. Dat Christus steeds in onze harten wone door het geloof, opdat de blijdschap des Heeren onze sterkte zij. Zulk een vrolijk hart zal een gedurige maaltijd zijn. En al zullen de kruisen bhjven, uit- en inwendig, de liefde Gods zal het kruis verzoeten, de genade van Christus ons ondersteunen, en de troost des Geestes ons verkwikken, tot lof van Gods Naam en tot blijdschap onzer zielen. Amen.

Gr.-Rapids

Ds. W. C. LAMAIN