Digibron.nl

VOOR DE JEUGD

Bron: De Banier
Datum: donderdag 23 oktober 1958
Auteur: OOM KOOS
Pagina: 6

I OOM SOOS I

Beste neven en nichten!

Er gaf zich weer een nieuwe neef op, namelijk Rinus Witte te Nisse, die wij hierbij een hartelijk welkom toeroepen. Thans gaan wij over tot het geven van de nieuwe raadsels van

OPGAVE 559

Jongeren:

1. Een tekstgedeelte uit het boek Ezra bevat 53 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: 17 22 1 13 23 50 29 was een hoveling aan Farao's hof. 40 7 46 52 11 was een koning, wiens krijgsoverste door een vrouw gedood werd. 14 20 31 5 was één der zonen Noachs. 49 16 45 6 verbleef drie dagen en drie nachten in een grote vis. 43 51 21 53 was de zoon en opvolger van koning Manasse. 12 2 38 34 was de plaats, waar Lot behouden aankwam. Geef ons 15 19 42 28 4 ons dagelijks brood. Zie, ik sta aan de 27 10 41 29 en ik klop (Openb.). Kunt gij de 9 25 8 33 48 3 39 der tijden niet onderscheiden? 47 35 26 32 44 36 zijn watervogels. 18 37 is gelijk 24 30 en betekent: zo de Heere wü.

2. Noem de naam van: a. de eerst© hogepriester. b. de zoon en opvolger van koning Salomo. c. de eerste gedode mens. d. de vrouw, die een scharlakenrood snoer uit het venster hing. e. een koning, die bijna christen werd. f. de geboorteplaats van Paulus. Welke naam vormen de eerste letters van de gevraagde namen?

3. Een vrouw uit het Oude Testament heeft een naam met nadere aanduiding van 24 letters. Zoek deze naam met aanduiding met behulp van de volgende gegevens: 5 2 14 21 16 7 was de vrouw, die Abraham nam na Sara's dood. 20 11 1 9 17 was de berg Gods. Hun 6 18 4 23 is een geopend graf. 3 22 10 15 betekent verzoek. De vader van Hiskia heette 7 12 13 7 24. 8 is de eerste letter van de naam van Jakobs dochter. 19 is de laatste letter van de naam van een neef van Abraham.

Ouderen:

1. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Jesaja tussen de hoofdstukksn 36 en 40. a. Want de Heere zal u niet begeven. b. Hebt dat bij uzelf voor God. c. Om uKeden deze dingen te getuigen. d. De dingen, die bij God te doen zijn. e. Wie leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen? f. Men plukt geen druiven van doornen.

2. Maak uit:

MOHAMASCHINEHAU

de namen van drie profeten uit het Oude Testament.

3. Een tekstgedeelte uit Jeremia bestaat uit 55 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de navolgende gegevens: Waar is de 8 2 47 19 dezer eeuw? 30 51 54 21 6 was Rehabeams schoonvader (2 Kronieken). 42 23 34 9 32 nam van het verbannene en werd gestenigd. Ik ben de goede 24 14 10 37 33 15. Zij aten van het overjarige 7 17 36 45 28. Zie het 52 25 1 Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt. Ik delg uw overtredingen uit als een 12 38 49 11 16 (Jesaja). De 22 31 5 50 39 53 20 zijn mij gevallen in liefelijke plaatsen (Psalmen). Een 13 48 18 40 is een deel van ©en psalm. Zo gij Zijn stem dan 29 27 43 35 3 hoort. Geef de Heere de 41 25 46 44. 40 4 26 is de Franse afkorting van als 't u belieft. 55 moet geraden worden. _

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden.

Wij gaan nu verder met het historisch verhaal over

THEODORUS BEZA

54.

De vorige keer hebben wij verhaald, dat er van de kant van Rome alle moeite is gedaan om Beza voor de rooms© kerk terug te winnen. Beza was al 77 jaar toen daartoe pogingen werden aangewend door een zekere Frangois de Sales, of op z'n Hollands: Frans van Sales.

Deze was een schrander en welsprekend leerling der Jezuïeten, die in 1567 in Savoye geboren werd. Hij was een bekwaam schrijver en een groot vereerder van Carel Borromeo, aartsbisschop van Milaan, ook voortgekomen uit de sch^ool der Jezuïeten. Evenals van Borromeo was ook van Sales' devies: ter ere van de kerk tegen de protestantse ketters. In 1602 werd van Sales bisschop te Geneve en" in 1618 stichtte hij de orde der Salesianerinnen of der barmhartige zusters. Hoe hoog hij bij Rome aangeschreven stond, blijkt wel daaruit, dat hij in 1661 door paus Alexander VII zalig gesproken werd, in 1665 heilig werd verklaard en in r877 verklaarde paus Pius IX hem tot , , doctor ecclesiae", doktor van de kerk. Het was vooral zijn werk om te trachten degenen, die van Rome's kerk afgevallen waren, weder terug te voeren in de schoot der moederkerk. Ook Beza werd door hem benaderd en wel op speciaal verzoek van de paus, die hem een brief deed toekomen, waarin het volgende geschreven stond: „Mijn waarde en welbeminde zoon. Men heeft ons melding gemaakt van de godsvrucht, welke in u is, en van de ijver, welke gij bezit voor de ere Gods, hetgeen mij zeer aangenaam is. Deze bode zal in onze naam u enige zaken mededelen, welke op de verheerlijking Gods betrekking hebben en ons zeer ter harte gaan. Gij zult al uw naarstig­

heid in deze dingen aanwenden, dit vertrouwen wij, daar wij uw beleid en uw liefde jegens de heilige stoel kennen. Rome, 1 oktober 1596".

De zaak, welke de paus onder meer bedoelde, was het terugbrengen van Beza in de kerk van Rome. Indien dit toch gelukken zou, zou dit voor heel het werk der Hervorming een gevoehge slag betekenen. Frans van Sales besloot de paus te gehoorzamen, al was het voor hem geen gemakkelijke taak zich naar Geneve te moeten begeven, waar de partij der Hervorming sterk was en Rome zo veel van haar invloed had verloren. Nadat van Sales zich aan de gebeden van de bisschop en van de priesters, die over zijn geheime zending waren ingelicht, aanbevolen had, 'begaf hij zich naar de hoogbejaarde Beza. Deze ontving hem zeer vriendelijk en stond hem toe te zeggen wat.hij op zijn hart had. Van Sales Het zich dit geen twee keer zeggen en begon zijn boodschap met eerst Beza vleiende woorden toe te voegen. Hij zei: „Mijnheer, de roem uwer geleerdheid en uwer welsprekendheid is tot mijn oren doorgedrongen, en ik prijs u voornamelijk, dat gij zo hoffelijk behandelt wie u begroeten; dit noopt mij u de geheime gedachten van mijn hart te openbaren".

Beza antwoordde hierop: „Gij spreekt tegen mij zoals ik het steeds gaarne gehoord heb, open en ernstig. Met de kleinheid van mijn verstand en de ondervinding, welke ik gedurende zo vele jaren verkregen heb, zal ik beproeven u ter wille te zijn".

Van Sales vroeg daarop aan Beza: „Kan men in de roomse kerk zalig vwjrden? " waarop Beza ten antwoord gaf: Ja, doch niet door middel van die menigte inzettingen en plechtigheden, waarmede gij haar topzwaar gemaakt hebt".

Hierna ontspon zich een gesprek over de noodzakelijkheid der goede werken, doch hierover kon geen eenstemmigheid verkregen worden. Van Sales maakte dan ook geen enkele vordering. Geen wonder, dat zijn verslag over dit bezoek in geen opgewekte toon geschreven is. Hij schreef aan de paus: „Ik ben begonnen goede hoop te hebben op de bekering van de eerste der calvinistische ketters; daartoe ben ik verscheidene malen in de stad geweest, doch kon geen gelegenheid vinden hem persoonlijk te spreken; eindelijk, drie dagen na Pasen, heb ik hem alleen aangetroffen en ik deed mijn uiterste best, doch zijn hart is geenszins bewogen, hij is geheel van steen; een reeks van jaren, ongelukkig doorgebracht, heeft hem in zijn hardheid oud doen worden. Wellicht breng ik hem tot de schaapskooi terug, doch wat moet ik doen? "

Van Sales kreeg antwoord van de paus terug, doch hierover een volgende maal. Nu nog iets over de onbeschaamdheid, die deze jezuïet zich tijdens het eerste bezoek veroorloofde. Toen Beza namelijk even het vertrek verlaten had, viel het oog van van Sales op een portret van Calvijn met een onderschrift, dat, uit het Latijn vertaald, als volgt luidde: „Met dit gelaat en dit gewaad heeft het gelukkige Geneve Calvijn de heihge zaken horen onderwijzen, wiens geschriften in de gehele wereld door de vromen geroemd worden, hoezeer de bozen tandenknarsen". Toen Beza terugkeerde zinspeelde van Sales op dit onderschrift en bracht er al voorlezende enkele wijzigingen in aan, waardoor het kwam te luiden: „Met dit gelaat en gewaad heeft het zinneloze Gsnève Calvijn de goddeloze zaken horen onderwijzen, wiens geschriften door de vromen in de gehele wereld veroordeeld worden, hoezeer de bozen tandenknarsen".

Beza vond hierin echter geen aanleiding om het gesprek af te breken. Hij vatte het als scherts op. Enige tijd later bracht van Sales opnieuw een bezoek aan Beza.

OOM KOOS