Digibron.nl

Staatsdwang op Staatsdwang

Bron: De Banier
Datum: donderdag 5 februari 1959
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 1

Het is staatsdwang op staatsdwang wat tegenwoordig in Nederland de klok slaat, zodat het er zelfs zeer veel op gaat gelijken, dat wij niet wonen in het door velen ten onrechte zo hoog geroemde vrije Nederland, maar in Rusland of in één van zijn vazalstaten. Dat is de richting, waarin onder aanvoering van de Partij van de Arbeid, en maar al te zeer en al te vaak met de steun en instemming van de andere partijen, welke vertegenwoordigd zijn in de regering, ons volk onder een soort van slavenjuk gedreven wordt.

Dat was het geval met ettelijke boeren, die, omdat zij zich om des gewetens wil niet aan een dwangmaatregel der regering kondsn onderwerpen, het vee van de stal zagen gehaald, waardoor het hun onmogelijk gemaakt werd hetzelfde bedrijf voort te zetten, waarin zij hun bestaan badden en waaraan zij gehecht waren, omdat zij dit van vader op kind eeuwenlang in oas land, dat toen vrij was van zuHc een ergerlijke dwangmaatregel, hadden ktmnen uitoefenen. Geen enkele partij in faeel ons koninkrijk, behalve de S.G.P., tekende in het parlement daar protest tegen aan. Integendeel, al de overige partijen betuigden daarmede hun volkomen instemming; zelfs spoorde bij de behandeling van een begroting van de landbouw het Christelijk-Historische Kamerhd de heer de Ruiter de minister van Landbouw nog aan om de genomen dwangmaatregel in aSio gestrengheid te handhaven en uit te voeren. Alleen de Kamerleden der S.G.P. hebben bij herhaling zich scherp ea krachtig daartegen verzet en met nadruk op afschaffing van de desbetreffende dwangmaatregel aangedrongen.

Bij deze dwangmaatregel is het niet gebleven. Weer zijn de dwangmaatregelen vermenigvuldigd. Onder meer boeren, smeden en schilders worden daarmede in de uitoefening van hun bedrijf zwaar getroffen en komen daartegsn in verzet en daardoor met de deru-waarder of dé rechter in aanraking. Van smeden en schilders, die de hun van regeringswege opgelegde premie niet wensen te voldoen, worden bij executoriale verkoping de meubels en andere voorwerpen te koop aangeboden, die door hun bedrijfsgenoten worden opgekocht totdat het verschuldigde bedrag er is, waarbij dan door hen een lied wordt aangeheven, waarin de vrijheid in Nederland spottenderwijs wordt bezongen; terwijl ook nu weder boeren voor de rechtbank zijn gedaagd.

Kort geleden bad een niet onaanzienlijk aantal boeren zich voor de ekonomischo politierechter te Zwolle te verantwoorden, omdat zij niet tijdig aan de hun door het Landbouwschap opgelegde verplichting hadden voldaan.