Digibron.nl

GIFTEN VOOR DE VERSPREIDING VAN LEKTUUR

Bron: De Banier
Datum: donderdag 19 februari 1959
Auteur: De Partijr^nningmeester
Pagina: 6

De nog steeds wassende stroom van giften maakt het noodzakehjk, dat we tot een wekelijkse verantwoording overgaan. Deze keer betreft het uitsluitend een groot aantal giften, die door de N.V. „De Banier" zijn ontvangen.

Graag zouden wij in bijzonderheden over de hartehjke blijken van medeleven treden, maar dit laat de plaatsruimte niet toe. Slechts één voorbeeld van hetgeen met flinke inspanning bereikt 'kan worden.

Wij kregen van de heer de Frel uit Dinteloord een telefoontje. Medegedeeld werd, dat deze kiesvereniging van 30 leden in eigen plaats en drie omliggende dorpen lektuiur verspreidt. Niettemin is er onder leden en geestverwanten een inzameling ten bate van de Partijkas gehouden, waarvan de opbrengst niet minder dan ongeveer ƒ 140.— bedroeg. Gaarne voldoen wij aan het verzoek om tot opwekking van de kiesvereniginigen hiervan melding te maken. De vrienden in Dinteloord menen zelfs, dat „dit overal kan". Hoewel wij weten, dat in de steden en in plaatsen met kleine kiesverenigingen alle zeilen bijgezet m'Oeten 'worden om aan eigen verplichtingen te kxmnen voldoen, zijn wij wel van mening, dat talrijke kiesverenigingen met succes ook zulk een aktie zouden kunnen voeren. Staj> horst—Rouveen is hierin al voorgegaan. Dat geen vergeefs beroep op de vrienden is 'gedaan moge blijken uit twee cijfers. Deze verantwoording bedraagt met die van de vorige week bijna ƒ 4.50.—, terwijl nu (13 februari) reeds ruim ƒ 250.— wacht op de verantwoording van D.V. de volgende week.

Wij plaatsen nu de verantwoording van de N.V. „De Banier": J. K. te A. ƒ 6.25; T. H. te A. ƒ 3.30; W. K. te B. ƒ 1.25; J. S. te B. ƒ 10.-; Mej. M. A. K. te B, ƒ 2.75; A. v. T. te B. ƒ 2.50; E. G. te D. ƒ 2.50; J. H. te D. ƒ 7.43; P. K. te G. ƒ 10.-; T. H. te H. ƒ 2.50; M. B. te K.IJ. ƒ 8.-; I. A G. te M. ƒ 2.50; A. S. te N.V. ƒ 2.50; G. J. R. te N. ƒ 3.75; E. d. J. te O.a.d.I ƒ 17.50; L. V. d. B. te O. ƒ 10.— L. D. S. te P. ƒ 1.25; J. N. te R. ƒ 2.50; W. C. 'H. te R. ƒ 10.-; C. V. d. S. te R. ƒ 10.-; W. M. te S. ƒ 0.50; M. F. te T. ƒ 5.-; N.N. te U. 2 X ƒ 25.—, K. C. B. te V. ƒ 2.50; N.N. te W. ƒ 1, - en J. W. te W. ƒ 2.50. In totaal ƒ 177.98, Allen hartelijk dank.

Tot volgende week hopen wij en we menen te mogen sluiten met een variatie op een bekende slagzin: Zorg dat u er (ook) 'bij bent.

De Partijr^nningmeester

De Partijr^nningmeester Giro 11.95.60 P.S. Men verzocht ons ons telefoonnummer in „De Banier" te vermelden. Het is 88.4.77.