Digibron.nl

De S.G.P. dood verklaard

Bron: De Banier
Datum: donderdag 26 februari 1959
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 2

De S.G.P. is menigmaal dood verklaard. Oók al is in esn iblad openlijk de wens uitgesproken, dat zij maar spoedig dood zou gaan. Velen verkeerden eens in de waan, dat al was zij dan geen doodgeboren kind, zij toch niet lang in het leven zou blijven. Zij hadden daar alle hoop voor, want zij was toch maar klein.

Inderdaad was zij bij haar oprichting klein, - zelfs zeer klein. Zij had toen nog geen tien plaatselijke kiesverenigingen en ook maar esn zeer gering aantal leden. Bovendien, zo oordeelden velen, was zij niet minder dan driehonderd jaar te laat ontstaan. Zij was uit de tijd en zou daarom als een ouderwets en verouderd zaakje geen toekomst hebben.

Zelfs ging men daarin destijds zó ver, dat men in die dagen in meer dan één dagblad kon lezen, dat elke stem, welke bij de verkiezingen van de leden der Tweede Kamer op de kandidatenlijst der S.G.P. werd uitgebracht, een verloren stem was, omdat haar stemmenaantal toch niet groot genoeg was om een zetel te behalen.

Ja, hoe vaak heeft men in de loop der jaren al de dood van de S.G.P. voorspeld en gewenst! Er is in het verleden vrijwel geen verkiezing voor de Tweede Kamer gehouden, of er zijn lieden geweest, die voorspelden dat men er vrij zeker op kon gaan, dat de S.G.P. in stemmenaantal achteruit zou gaan, ook al omdat zij zulks vurig wensten.

Desniettegenstaande heeft de S.G.P. het vorige jaar door des Heeren goedertierenheid 40 jaren mogen bestaan. En zij kan ook in de toekomst blijven bestaan indien zij haar beginsel handhaaft en zich daarnaar gedraagt. Want dat beginsel is aan geen tijd gebonden. Het heeft zijn uitnemende waarde. Het houden daarvan heeft overeenkomstig Gods onfeilbaar Woord de beloften voor dit en het toekomende leven in. Daarom is en blijft het aan de kiezers aan te bevelen hun stem uit te brengen op no. 1 van lijst 7, Ds. Zandt.

Wanneer er toch naar het beginsel, dat de S.G.P. voorstaat, geregeerd wordt, zal daarmede de welvaart en het welzijn van heel ons volk en van elk burger gediend zijn.