Digibron.nl

Een christelijk ministerie

Bron: De Banier
Datum: donderdag 26 februari 1959
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3

Zo werden destijds ook genoemd de koalitie-kabinetten, waarin de Rooms-Katholieken, Anti-Revolutionairen en Christelijk-Historischen met ministers vertegenwoordigd waren.

Zij droegen deze naam, waarvan dan hoog werd opgegeven, maar de werkelijkheid is daarmede wel zeer in strijd geweest, want gedurende de vele jaren, dat zij bestaan hebben, is er door hen geen enkele christelijke wet tot stand gekomen.

Het is inzonderheid Rome, dat bij de koalitie-kabinetten zeer wel gevaren is en mede daardoor aanmerkelijk in macht toegenomen is.

Als christelijk werd en wordt zodanig kabinet bij ons volk aangediend. Doch naar de uitspraak der aloude gereformeerde belijdenis is Rome's kerk niet christelijk, maar anti-christelijk. Doch die uitspraak heeft helaas bij velen afgedaan; zelfs bij hen, die voorgeven dat zij met beide voeten op de belijdenis der gereformeerde vaderen staan, wat in zo verre waar is, dat zij daarmede deze belijdenis vertreden.

Richtten zij zich in werkelijkheid daarnaar, dan zouden zij niet zo hoog van Rome's christelijkheid oppijpen en niet zo belust zijn om met Rome in koalitie verenigd te zijn, waarmede zij dan met Rome onder één deken slapen.

Nog immer dient zoAvel tegen Rome als tegen de revolutie het Evangelie gesteld te worden, en nog immer disnt Mr. Groen van Prinslerers beginsel: „In het isolement hgt onze kracht", in praktijk gebracht te worden, en het beginsel gehandhaafd te worden; en dat vooral in dagen van verval, zoals Mr. Groen van Prinsterer zeer terecht gesteld heeft. Ook een zogenaamd christelijk ministerie zal de uitkomst niet brengen, evenmin als een kabinet op de brede basis, zoals wij deze nu al zo vele jaren aaneen gehad hebben. Zowel bij deze als gene ministeries ontbreekt de hechte grondslag xan Gods Woord, waarbij alleen ons volk wel kan varen.

Gods onfeilbaar Woord leert ons dat, de historie der eeuwen evenzeer, en de historie van ons eigen volk eveneens. Toen het bestuur des lands toch op die grondslag gevestigd was, heeft het zijn gouden eeuw beleefd.... en thans is het met de welvaart van Nederland aldus gesteld, dat het van de Westeuropese volken op Itahë na het minst welvarende volk is.