Digibron.nl

De jonge kiezers

Bron: De Banier
Datum: donderdag 5 maart 1959
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3

In dit artikel wenden wij ons nogmaals tot de jonge kiezers. In de loop der jaren zijn de S.G.P. door de dood vele leden en vrienden ontvallen. Overtuigd als zij er van waren, dat de beginselen der S.G.P. geheel op Gods onfeilbaar Woord gegrond waren en dat er daarom als er maar geregeerd en door ons volk naar geleefd werd, alle heil en zegen van verwacht konden worden, de S.G.P. in haar zware strijd steeds gesteund en op haar kandidatenlijst gestemd. Zij kunnen dit niet meer. Het is voor het bestaan en de bloei van de S.G.P. dringend nodig, dat hun plaats door jongeren wordt ingenomen.

Wij doen op hen met alle vrijmoedigheid een beroep^ wat men ook van haar moge zeggen, bijvoorbeeld, dat zij 300 jaar te laat geboren is, in onze tijd niet thuis hoort vanwege haar zoals men dat noemt en gaarne voorstelt, haar ouderwetse en verouderde begrippen, en daarom als een aftands paard heeft afgedaan. Wat men bovendien ook van haar en ook van haar vooraanstaande personen en kandidaten moge lasteren en liegen, hetgeen ook al menigmaal aan de orde van de dag is.

Vele jongeren mogen hierbij terdege voor ogen houden, dat de S.G.P. in baar beginselen en streven zich geheel naar Gods Woord richt, wat een stellige waarborg geeft, dat het welzijn, ook de welvaart op maatschappelijk gebied voor heel ons volk daarmede op het best gediend wordt. Wij zeggen met grote nadruk voor heel ons volk, en wel voor alle groeperingen, waaruit het bestaat.

Ook die van de arbeiders, die van de middenstand, ook die van de oude van dagen, ook die van weduwen en wezen, al wordt het menigmaal door tegenstanders, die de S.G.P. gram zijn, lasterlijk geheel anders voorgesteld.

Jonge kiezers, laat u dan ook niet misleiden door allerlei leuzen als christelijke politiek en andere verschillende leuzen en allerlei rijke beloften en mooie voorspiegelingen, waarvan gemeenlijk niets of hoegenaamd niets wordt nagekomen. Brengt uw stem uit op de kandidatenlij-st der S.G.P., lijst 7, daaimede dient 'gij uw eigen belangen en die van anderen, want het is altijd aldus gesteld: Tot de wet en tot de getuigenis! Zo zij niet spreken naar dit Woord, het zal zijn^ dat zij geen dageraad zullen hebben.