Digibron.nl

Een totaal onware voorstelling van zaken

Bron: De Banier
Datum: donderdag 5 maart 1959
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 2

In de , , A.R. Post" voor januari 1959 staat te lezen: En daarom wijzen wij het program van de S.G.P. af. In dat program is geen eerlijke plaats voor wat de A.R. dierbaar is, als groot christelijk en nationaal goed, de vrij'heid van de godsdienst. Waar staat in het program van de S.G.P. geschreven, dat de S.G.P. tegen vrijheid van godsdienst is? Deze uitspraak is in het program nergens te vinden. Dit is uit de grote duim van de schrijver gezogen, die er blijkbaar op uit is, om kiezers afkerig te maken hun stem op de kandidatenlijst der S.G.P. uit te brengen. Onze gereformeerde voorvaderen hebben 80 jaar voor de vrijheid van de godsdienst gestreden. Zij 'hebben zelfs bij de Unie van Utrecht bepaald, dat niemand inzake zijn godsdienst onderzocht mocht worden en alzo de vrijheid van godsdienst tot in het uiterste gehandhaafd. Desniettegenstaande is hun ook al verweten, dat zij tegen de vrijheid van godsdienst waren, hetgeen een valse, zelfs leugenachtige voorstelling van zaken was. Aan hetzelfde vergrijp tegen het negende gebod maken ook zij zich schuldig, die beweren, dat de S.G.P. krachtens haar program tegen de vrijheid van godsdienst is.

Onze gereformeerde voorouders hebben, ook nadat zij de viktorie op Spanje en Rome bevochten hadden, immer de vrijheid van godsdienst gehandhaafd, maar hebben zich — wat ook de oude christelijke kerk heeft - gedaan — tegen de publieke openbaringen en uitingen van Gode-onterende, zielsverdervende en goede zeden verwoestende taal en gesdiriften verklaard en zijn daartegen met regeringsmaatregelen opgekomen, gelijk zij dat onder meer tegen de werken van Spinoza gedaan hebben.

Wanneer er dan ook een der waarheid getrouw getuigenis over de S.G.P. wordt gegeven, kan er niet anders getuigd worden, dan dat zij met onze gereformeerde vaderen voor de vrijheid van godsdienst is, evenzeer als zij elk onderzoek daarnaar als een werk van inquisitie en spionage verwerpt, terwijl er dan naar waarheid aan toegevoegd kan worden, dat zij evenals de genoemde voorouders voorstaat, dat de overheid tegen openbaringen en uitingen van Gode-onterende, zielsverdervende en goede zeden verwoestende taal en geschriften zal optreden en daartegen maatregelen zal nemen. Hierin treedt een principieel verschil tussen de A.R. en de S.G.P. aan de dag. De A.R. wenst deze ongehinderd toegelaten te zien, zelfs het ergerlijkste lasteren van Gods hoge en heüige Naam en deugden als een daad van Godslastering ongestraft te hebben, waarbij haar hetzelfde ten laste gelegd kan w^orden, wanneer Israels profeten het volk van Israël beschuldigden, dat het de hoogheid des Heeren niet aanmerkte, wat niet alleen in de ogen der profeten, maar ook in Gods ogen één der grootste zonden is. Het is toch in deze alzo gesteld, dat de vooraanstaande woordvoerders der A.R.P. en ook die der G.H.U. meermalen met nadruk bepleit hebben, dat aan wat zij noemden het hoge en heerlijke goed der vrijheid niet mocht worden getornd, en dat deswege de verkondiging en propaganda van het pantheïsme, het deïsme, tot het atheïsme toe op onze vaderlandse bodem vrijelijk moesten worden toegelaten.

Zie daar de juiste toedracht dezer zaken weergegeven. Het is allerminst zo, dat de S.G.P. tegen de vrijheid van godsdienst is. Zulk een bewering is in flagrante strijd met de waarheid, heeft zelfs iets lasterlijks in zich. Het is om die reden, dat wij er een artikel aan gewijd hebben. Wil men van A.R. zijde ons bestrijden, dan kunnen wij dat verstaan, doch dan dient de bestrijding toch immer met blanke wapens te geschieden, ook in de dagen van de Tweede Kamer verkiezingen voorafgaande. Dan moet dat niet geschieden als op een wijze als dit in de „A.R. Post" van 19 januari j.l. is gedaan. Van zulk een bestrijding kan met alle recht gezegd worden, óf dat de schrijver in vérgaande onkunde verkeert over het onderwerp waarover hij schrijft, óf, zo dit niet het geval is, dat hij het dan met de waarheid allerminst nauw neemt en zijn geschrijf wel weg heeft van verdachtmaking en de daarmee nauw in verband staande leugen en laster.