Digibron.nl

Waarvoor gestreden en gestemd?

Bron: De Banier
Datum: donderdag 5 maart 1959
Auteur: Ds. Zandt
Pagina: 1, 2

Mei de S.G.P. voor hei erfgoed der vaderen

Onze gereformeerde voorvaderen hebben een hoogst kostelijk goed bezeten. Zij zijn er verwaardigd toe geworden na een strijd van tachtig jaren hun Gemenebest op de grondslag van Gods Woord te vestigen. Daarop heeft de Heere kennelijk Zijn zegen doen rusten.

Hoewel toch ons land klein van omvang, een stip op de wereldkaart was en is, schaars bevolkt was bovendien, heeft het destijds, alsof 't miljoenen inwoners telde en een groot wereldrijk was, aan de spits der volkeren gestaan en de gouden eeuw in heel onze historie beleefd.

En dit niet omdat deze onze voorouders van zichzelf zulke uitnemende mensen waren, neen, zij waren van zichzelf zondige personen, kinderen der duisternis, onder wie er geweest zijn, die door de Heere met veel genade en licht begiftigd waren, getuige het onverminkte artikel 36 der aloude Nederlandse GeloofsbeÜjdenis, waarnaar zij de staat en het staatsbestuur hebben ingericht.

Die staatsinrichting is de libertijnen, Rome en de revolutie, immer een doom in het vlees geweest. Rusteloos hebben de­ ze drie er zich voor ingespannen, dat het staatsbestel onzer vaderen zou verdviijnen, wat hun ook grotendeels' tijdens de Franse revolutie gelukt is. En wat daar nog van overig is, of daar ook maar enigermate aan verwant is, dat wilden en willen zij nog uit ons land gebannen hebben.

Gij kunt dat waarnemen als de K.V.P., de P.v.d.A. en de V.V.D. zich gelijkehjk scherp verzetten tegen elke wet en elke maatregel, waarin overeenkomstig Gods Woord en de belijdenis der vaderen de heüiging van des Heeren dag en de rust daarop verordend zal worden. Daarvan moet geen van deze drie partijen ook maar iets hebben. Dit bestrijden zij alle drie al even fel. En zo is het niet alleen gesteld ten aanzien van de heiliging van des Heeren dag en de mst daarop, maar ten aanzien van elke wet en elke maatregel, die aan de eis van Gods Woord en aan de behjdenis der vaderen in het onverminkte artikel 36 der Nederlandse Geloofsbehjdenis voldoet.

Hoe zeer verdeeld zij overigens ook mogen zijn en hoe fel zij elkander in de te- genwoordige verkiezingscampagne ook mogen bestrijden, zoals thans de K.V.P. en de P.v.d.A., de V.V.D. en de P.v.d.A. dit doen, op dit punt zijn deze drie partijen het hartgrondig eens, en ^vel dat er naar de eis van Gods Woord nimmer in ons land mag geregeerd worden. I> aarvan hebben deze drie partijen, de K.V.P., de P.v.d.A. en de V.VJD., een hartgrandige afkeer.

Hierbij hebben zij het verwaterde christendom van onze dagen tot een getrouwe en hulpvaardige bondgenoot. Ook dit wil de stem, zoals onze gereformeerde voorvaderen deze eenmaal op het godsdienstige en staatkundige terrein lieten horen, niet gehoord hebben.

En wie nu deze stem wil doen verstommen, die wil ook meteen de stem der Goddelijke waarheid, waarvan de belijdenis der vaderen een getrouwe vertolkster was, doen verstommen. Deze werkt er hard aan mede, dat ons volk hoe langer hoe meer óf onder de macht en invloed van 'Rome, óf onder die van de revolutie, óf onder die van het verwaterde christendom wordt gebracht.

Waarlijk, het gaat in het diepste van het wezen, ook bij de aanstaande verkiezingen, om 'het erfgoed der vaderen, om de terugkeer tot en het 'behoud daarvan, waai'voor de S.G.P. de strijd heeft aangebonden en de S.G.P.^Kamerleden naar de mate hunner krachten in de Tweede Kamer het pleit gevoerd hebben. Even­ als onze gereformeerde voorouders van nature zondige mensen waren, zijn zij dit ook, die met alle 'bijlbelheiligen hebben te belijden: „Wij en onze vaderen hebben gedaan wat kwaad is in de ogen des Heeren".

Nochtans mogen zij daarom niet aflaten in hun strijd voor het erfgoed der vaderen. Ëen ieder, die de Geest der genade en der gebeden ontvangen heeft, moge aan de troon der genade hen opdragen, opdat zij van de Heere bekwaamheid en moed mogen bekomen — want er is ook grote moed toe nodig om tegen de algemene stroom van onze dagen in te gaan, waar zij in deze geheel alleen in de Kamer staan — om van Zijn Woord en waarheid getuigenis te geven, en ook bij deze zware stembusstrijd de S.'G.P. in zijn gebeden te gedenken.

Tenslotte leggen wij elke kiezer, in het bijzonder hem, die met Gods Woord nog enige rekening houdt, de vraag voor, hoe hij voor 'God kan verantwoorden zijn stem op een kandidatenUjst uit te brengen van een partij, die zich niet voegt naar de eis van Gods Woord; en wij 'bevelen hem met alle vrijmoedigheid en met een vrij geweten aan zijn stem uit te brengen op

no. 1 van lijst 7 Ds. Zandt