Digibron.nl

VERBAND VAN RAADSLEDEN IN ZUID-HOLLAND

Bron: De Banier
Datum: donderdag 19 maart 1959
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5

PAKTIJNIEUWS

D.V. zal het verband van raadsleden in Zuid-Holland vergaderen op zaterdag 21 maart a.s., n.m. 3 uur, in het kerkgebouw der Geref. Gemeente te Rotterdam-Zuid. Vragen en voorstellen worden gaarne ingewacht bij de sekretaris A. Vlasblom, Oostsingel 141, Delft, Telef. 23601.