Digibron.nl

ROTTERDAM

Bron: De Banier
Datum: donderdag 16 april 1959
Auteur: T. STOK
Pagina: 5

Evenals vorige jaren zal er D.V. op donderdag 14 mei a.s. naar de Algemene Vergadering in Utrecht vanuit Rotterdam weer de gelegenheid geboden worden per autobus de reis daarheen te maken. Vrienden, laat geen lauwheid onder ons gevonden worden en probeert^ als het maar enigszins mogelijk is, bovengenoemde dag vrij te maken. Het beginsel is het ten volle waard.

Laat dit jaar, wat het aantal deelnemers aangaat, eens aan de top staan, bij vorig© jaren vergeleken.

Het wordt u gemakkelijk gemaakt. De prijs voor de bus is per persoon ƒ 3.— (hierin is de fooi voor de chauffeur begrepen).

De stopplaatsen zijn als volgt:

Sandelingeplein 7.25 uur; Pleinweg, hoek Polslandstraat 7.35 uur; Henegouwerlaan, hoek Tiendstraat 7.45 uur; Walenburgerweg, hoek Spoorsingel W.Z. 7.50 uur; 'Noordsingel W.Z., hoek Rergweg 7.55 uur; Oudedijk, hoek Hoflaan 8 uur.

Uw toegangsbewijs tot de vergadering en de agenda verkrijgt u bij de sekretaris van uw eigen kiesvereniging. Gelieve u zo spoedig mogelijk aan te melden. Mocht u nadere bijzonderheden wensen, wendt u dan tot ondergetekende, T. Stok, Rrielselaan 324b, Rotterdam-Zuid, Telef. no. 72356.

Het bestuur van de Gem. Kies ver der S.G.P. te Rotterdam,

T. STOK, sekretaris