Digibron.nl

BUITENLANDS OVERZICHT

Bron: De Banier
Datum: donderdag 11 juni 1959
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4, 5

In de geschriften der ouden kan men lezen, dat de wereld zich steeds in mooie kleren vertoont. Zij draagt — aldus schreven zij — fluwelen handschoenen, waaronder zij meermalen moordenaarshanden verbergt. Zij geeft hoog op met de mond over vrede, terwijl in het hart oorlogsplannen beraamd worden. Zij huichelt vriendschap vaak met een hart vol bittere vijandschap.

Daarbij werd door hen opgemerkt, dat zij zich menig werf gedraagt a'ls Herodes, die de wijzen uit het oosten aanspoorde om naar Bethlehem te reizen, zeggende; „Reist henen en onderzoekt naarstelijlc naar dat Kindeke; en als gij Het zult gevonden hebben, 'boodschapt het mij, opdat ik kome en Datzelve aanbidde"; terwijl hij in zijn hart zich voomam om Dat te vermoorden.

In Psahn 55 : 22 lezen wij: Zijn mond is gladder dan boter, maar zijn hart is krijg; zijn woorden zijn zachter dan oHe, dezelve zijn blote zwaarden".

Dit geslacht van mensen, dat zich o zo mooi weet voor te doen en de liefste woorden spreekt als het zijn doeleinden wenst te bereiken, is heden ten dage nog niet uitgestorven. Vooral als hierbij grote eigenbelangen in het geding zijn, gelijk dat bij Herodes het geval was, waar zijn kroon en zijn koninklijke waardigheid er zo nauw bij betrokken waren, kan een mens zich o zo mooi voordoen en zich geheel anders zelfs voordoen dan hij in werkelijkheid is, en dit om flink aan zijn portie te komen. Ook kan het dan gebeuren dat de ketel de pot verwijt dat hij zwart is.

Dat is op het ogenblik wel het geval met de beschuldigingen, welke minister Gromyko aan het adres van de westelijke delegaties in Geneve richt terzake van West-Berlijn als het nest van spionage, van waaruit de Sovjet-Unie bespied, aangevallen en verdacht wordt gemaakt, en bovendien de meest hatelijke en onware voorstellingen per radio over Oost-Duitsland worden uitgezonden. Gromyko wordt maar niet moe om dit onderwerp telkens en telkens weer op het tapijt te brengen, ook al om daarmede aan te tonen hoe gewenst het zou zijn, dat West-Berlijn tot een vrije stad gemaait zou worden.

De WestduitssTS hebben deze beschuldiging zo maar niet op zich laten zitten. Van hun zijde is aangetoond, dat de spionage van de Russen en de Oostduitsers in West-Duitsland veel en veel groter is en veel en veel intenser en sterker bedreven wordt dan de Weistduitse in Oost-iDuitsland, en dat daaraan veel en veel meer miljoenen besteed worden dan West-Duitsland van zijn kant ten opzichte van de spionage besteedt.

Hierbij is het opmerkelijk, dat leden van de Westduitse Christelijke Demokratische Unie tegen grote geldelijke vergoedingen aan spionage ten gimste van Oost-'Duitsland, hebben deelgenomen. Een woordvoerder van het bureau van de openbare aanklager te Karlsruhe heeft op een perskoof erentie dezer dagen meegedeeld, dat er twee leden van de even tevoren genoemde Unie zijn gearresteerd onder verdenking van spionage ten gun­ ste van Oost-Duitsland, waarmede het «lantal van gearresteerde leden van de C.H.U. tot niet minder dan 23 is gestegen.

Een Oostduitse spion, die zich in West-Duitsland aan de autoriteiten heeft overgegeven, heeft verklaard, dat Frank Schmidt—Wittack, een afgevaardigde van de C.D.U. in de Westduitse bondsraad, die verleden jaar met vrouw en kind naar Oost-Duitsland is gevlucht, ooi voor de Oostduitse spionage is werkzaam geweest, waarmede wel bevestigd wordt, dat de Oostduitse regering toonen goud voor de spionage uitgeeft, alsook dat de klachten van Gromyko over de Westduitse spionage in West-BerHjn toch wel zeer eenzijdig zijn en dienen als een stok achter de deur om West-Berlijn tot vrijstad te maken.

Aan deze klachten is wel een zeer sterke bijsmaak, evenals aan die over de kernbewajjening, waarover de Russen bq voortduring ach en wee roepen vanwege de vernielende kracht dezer bewapening, wat onmiskenbaar zo is en waardoor zij op niet weinigen indruk maken als zij een verbod op het gebruik dezer wapens en een stopzetting van de aanmaalc er van bepleiten.

Doch wat is nu gebleken?

Dit, dat de Russische regering de kommunistische Chinese regering aan splijtbaar materiaal heeft geholpen, en dat deze in de loop van dit jaar al zeer wel mogelijk proeven met de atoomwapens kan laten nemen.

Kommimistisch China is hard op weg om de vierde mogendheid te worden, die over een aanzienlijke atoombewapening beschikt, zoals uit de berichten uit Londen en Washington en uit andere onafhankelijke landen valt op te maken. Hieruit blijkt, ofschoon de hulpverlening vaa de Sovjet-Unie terzake van de atoomwajpens uit vrees voor een machtig kommunistisch China wel niet van heler harte zal gaan, dat er wel degelijk een luchtje aan zit als van Russische zijde sterk tegen de atoombewapening tekeer wordt gegaan.

Wat de konferentie van Geneve betreft, schijnt de Russische minister Gromyko, daartoe genoopt door de vastberadenheid van de Westerse delegaties, genegen te zijn om enig water in zijn wijn te doen.

Er is op het ogenblik toch enige wijziging in de houding van minister Gromyko te konstateren. Nadat op de konferentie drie en een halve week lang niets dan oude koeien uit de sloot waren gehaald, in zoverre dat er de overlang bekende voorstellen der westelijke en der oostelijke regeringen tot in den treure waren gerepeteerd, heeft minister Gromyko verklaard, dat de westelijke troepen op een wettige wijze in Berlijn gestationeerd waren.

Dit heeft de Engelse minister Selwya Uoyd aanleiding gegeven om minister Gromyiko op enkele prmten van zijo op de vorige dag gehouden redevoering nader te ondervragen. Hij vroeg hem: U hebt gezegd, dat de westelijke troepen niet illegaal in West-Berlijn gestationeerd zijn. Houdt dit in, dat de westelijke mo- gendheden het recht hebben hun troepen vrijelijk te bevoorraden? Gromyko ontweek deze keer deze vraag niet, maar ]jeantwoordde haar bevestigend.

In deze beantwoording wordt door velen de mogelijkheid gezien, dat men althans op deze konferentie tot een kompromis komt. Zij zijn van gevoelen, dat, indien de Russische regering de weste-Ujke rechten in Berlijn erkent, zij geen eenzijdige maatregelen kan treffen zo lang er nog besprekingen gevoerd worden over de door haax gewenste verandering van die rechten en de besprdking daarvan op het programma staat. De Russische regering, 2» zijn velen van oordeel, zij het dan niet met zo vele woorden gezegd, zal niets ondernemen tot de topkonferentie gehouden zal worden; wat iets is, dat de westelijke mogendheden juist begeren.

De meerderheid van de westehjke mogendheden is hiermede echter niet tevreden. De Westduitse minister van buitenlandse zaken, Brentano, heeft namens zijn regering vefklaard, geen genoegen te zullen nemen met een vooiiopig dergelijk akkoord, dat niet meer zou zijn dan een soort uitstel tot het overleg op de topkonferentie. Met hem zijn ook de Fransen van mening, dat de Russische mkiister-president Chroestsjef een top-Iconferentie zo zeer nodig heeft, dat hij bereid zou zijn een definitieve regeling van de Berlijnse kwestie als toegangsprijs tot de topkonferentie te betalen. Deze mening wordt gedeeld door degenen, die in de verklaring van president Eisenhower, welke hij op zijn wekelijkse perskonferentie heeft afgelegd, namelijk dat de resultaten van de Geneefse konferentie niet voldoende waren om het houden van een topkonferentie te rechtvaardigen, een ondersteuning van en instemming met de Frans^Duitse houding zien. Op de geheime zittingen, welke op de openbare zittingen zijn gevolgd, moeten de westelijke delegaties een basis-voorstel overhandigd hebben, waarin het recht van de stationering van westelijke troepen in Berlijn erkend wordt, en van de vrije toegang tot die troepen. Voorts moet er in voorgesteld zijn, dat er een kommissie ingesteld zou worden, welke zich met het vrije verkeer zou bezig houden en waarvan ook Oostduitse experts deel zouden kunnen uitm^en; en tevens dat er een raad van beroep ingesteld zou worden, welke zich zou kunnen uitspreken en een beslissing zou kunnen nemen als er moeilijkheden en twistpimten zouden zijn.

Ook is men van oordeel, dat de westelijke mogendheden een plafond voor de sterkte van hun troepen in West-BerHjn zouden kunnen aanvaarden, als dit maar van zodanige sterkte zou zijn als het thans is.

Het Russische voorstel, dat ook Rusland troepen in West-Berhjn zou kunnen vestigen, werd" onaanvaardbaar verklaard, al werd er door de Engelse minister Selwyn Lloyd op gewezen, dat er reeds in West-Berüjn Russische wachtposten ajn. Het Russische verlangen, dat de status van West-Berhjn van een bezette in een vrije stad wordt veranderd, werd door de westehjke delegaties afgewezen met het argument, dat het in de praktijk reeds een vrije stad is.

Goed en wel beschouwd, verkeert alles betreffende de konferentie te Geneve nog in het onzekere. Nu wordt er gemeld in de pers, dat men in Geneve uit de impasse geraakt is en dat er op zekere punten een overeenstemming bereikt is; «1 dan weer dat de besprekingen op een dood punt geraakt zijn en er nog uit de impasse gekomen moet worden.

Men hoopt nu maar, dat als minister Gromyko gedurende het weekeinde met zijn minister-president Chroestsjef een Onderhoud in Hongarije's hoofdstad Budapest gehad zal hebben, er alsdan een overeenstemming bereikt zal kunnen worden, daar men aanneemt, dat Chroestsjef op het houden van de topkonferentie zodanige prijs stelt, dat er door enige schijnbare toeschietelijkheid van de Russische zijde althans een topkonferentie gehouden zal kunnen worden.

In het kort nog het navolgende.

De bondskanselier Dr. Adenauer, die zich eerst de kandidatuiir voor het presidentschap van de Westduitse republiek had laten welgevallen, heeft zich als kandidaat teruggetrokken en blijft in zijn funktie als kanselier.

In België is men tot rust gekomen over het koningschap. Daarover is daar zelfs een deel der bevolking zó ontstemd geweest, dat daarover in de Kamer ©en interpellatie •was aangevraagd. De aanvraag is echter ingetrokken nadat de exkoning Leopold met zijn gezin besloten heeft het paleis te Laeken te verlaten en nadat bekend gemaakt is, dat het huwelijk van prins Albert met de Italiaanse prinses, waarmede hij verloofd is, niet in Rome, zoals aanvankehjk bepaald was, maar in Brussel zal plaats hebben.