Digibron.nl

De duur van het huidige kabinet

Bron: De Banier
Datum: donderdag 11 juni 1959
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

Daarover valt met enige zekerheid niets te zeggen. Het is echter, wat zijn duur betreft, een ongunstig teken, dat de zogenaamde konfessionele partijen nog steeds niet ophouden om er in hun verklaringen de nadruk op te leggen, dat het thans opgetreden ministerie een extra-parlementair kabinet is, waaraan de Kamerfrakties niet gehouden zijn om het in alle omstandigheden te steunen.

Dit feit is weinig bemoedigend voor het kabinet, dat een permanente sterke oppositie van de Kamerfraktie der P.v.d.A. te wachten h^ft, zoals dat bij de jongste Kamerdebatten reeds gebleken is. Het is hierbij tevens opmerkelijk en veelzeggend, dat behalve de V.V.D. geen enkele partij het kabinet bij zijn optreden met een bijzonder enthousiasme begroet heeft. Zelfs heeft het C.H.U.-Kamerlid Kikkert, nadat het ministerie nauwelijks geformeerd was, in een rede te Goes onomwonden uitgesproken, dat hem — en meer Christelijk-Historischen delen dat gevoelen — een kabinet op de brede basis welgevaUiger geweest zou zijn, terwijl Prof. Romme tijdens de Kamerdebatten verklaard heeft, dat hij met nagenoeg al zijn fraktieleden de breuk met de P.v.d.A. betreurde.

Ook in het orgaan van de A.R.P. „Nederlandse Gedachten" is in een hoofdartikel er sterk de nadruk op gelegd, dat het nu opgetreden kabinet een extraparlementair kabinet is. Daarin staat toch onder meer te lezen: „De Kamerfrakties hebben geen steun beloofd en ook aan niemand geadviseerd om al dan niet zitting te nemen".

De toestand is dan, wat de duur van het kabinet betreft, van zulk een vreemdsoortig dubbelhartig karakter, dat de Kamerfrakties wel hun fiat aan de samenstelling en het program van het kabinet hebben gegeven, maar zich tevens de vrijheid hebben voorbehouden om het kabinet ten val te brengen. Dit kan dus op eUce tijd plaats vinden, als er door de regering een wetsontwerp wordt ingediend, waartegen een genoegzaam aantal Kamerleden van de partijen, wier ministers in het kabinet zitting hebben, hun stem uitbrengt.

Eén nederlaagje heeft dit kabinet feitelijk nu alreeds geleden, toen het tijdens de besprekingen van de algelegde regeringsverklaring inzake de overdracht van enkele gedeelten, thans behorende bij het departement van Sociale Zaken, naar het departement van Maatschappelijk Werk, zijn aanvankelijk ingenomen standpunt prijs gaf en verklaarde een nieuw voorstel bij de Kamer in te zullen dienen.

Konflikten van veel ernstiger aard dan deze kunnen zich straks in het parlement voordoen tussen het parlement en de regering, als deze wetsontwerpen indient — en de regering staat voor de oplossing van ettelijk moeilijk oplosbare problemen van zeer ingrijpende aard — waartegen bij een deel van de Kamerfrakties, waarvan de regering de steun nodig heeft, onoverkomelijke bezwaren bestaan.

Zulk een konflikt staat onder meer te wachten wanneer de A.R. en C.H. Kamerfrakties hun bezwaren tegen de mammouthwet van minister Cals zullen blijven handhaven.

Het voortbestaan van het kabinet is wel een zeer penibele zaalc, waar het allerminst kan rekenen op de vaste steun van die Kamerfrakties, die hun goedkeuring geschonken hebben aan zijn samenstel-Ikig en zijn regeringsprogram, en dit te meer, waar er een overeenstemming in beginsel ten enenmale ontbreekt. Het gevaar, dat het ministerie dreigt, dat het tot aftreden genoodzaakt zal worden, zit niet in de eerste plaats in de socialistische hoek. Het zit in de eerste plaats in de gelederen der politieke partijen, waaruit het kabinet is geformeerd. Daarin is men niet onverdeeld ingenomen met het regeringsprogram en van hun zijde is reeds meermalen de verzekering geuit, dat het kabinet er niet op moet rekenen, dat het in alle voorkomende omstandigheden op de steun der frakties kan rekenen.