Digibron.nl

Uit het eigen land

Bron: De Banier
Datum: donderdag 20 augustus 1959
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 2, 3

Nog steeds is er geen minister van Defensie benoemd gewoixlen. Naar in Haagse politieke kringen verluidt, moet Drs. H. A. K'orthals, voor 'deze funktie aangezocht, 'daarvoor bedankt hebben. Zou hij in 1956 'daartoe benoem'd geworden zijn — zo verlui'dt het tevens — dan zou hij, 'dewijl hij toen reeds lange tijd hd van de parlementaire defensiekommissie was, - daartoe bereid geweest zijn. Doch dit is toen niet geschied, om'dat in dat jaar in het toen gevormde kabinet geen V.V.D.-er werd opgenom'en. Het is te verstaan, dat Drs. Korthals geen lust had om het departement 'van Verkeer en Waterstaat, dat 'hij thans beheert, onder de gegeven omstandigheden te verwisselen met dat van Defensie, 'dat niet gemakkelijk waar te nemen valt. Op zichzelf behoeft het 'dan ook niet te verwonderen, dat er nog steeds 'geen minister van Defensie benoemd is geworden. Op deze benoeming schijnt een zware wijs te gaan, nochtans wordt verwacht, dat ei vóór de opening van het parlement op 15 september a.s. wel een minister benoem'd zal zijn, die dan tot 'de V.V.D. zal behoren en tevens een sterke figuur uit het bedrijfsleven zal zijn, wat ook wel zeer wenselijk zal zijn, opdat allerlei knoeierijen en het smijten met het geld niet zullen kunnen voorkomen.

In 'dat 'Opzicht wordt het in een deel van de pers een gelukkige omstandigheid genoemd, dat 'de afgetreden minister S. J. van den Bergh juist vóór zijn heengaan iti de heer J. Ph. van de Water, oud-'direk'tielid van een handelmaatschappij, een uitermate bekwame adviseur had 'gevonden om de minister van Defensie met deskun'dighei'd bij te staan. Deze expert is op 1 augustus op arbeidsovereenkomst in 'd'ienst getred'en en aan het werk 'gegaan.

Merkwaardig genoeg, zo wordt gezegd, bleken topfiguren van het voormalig departement met de komst van 'de heer V. 'd. Water, die in alle aianschaffingen en bestedingen 'als adviseur gekend m-oet word'en, weinig ingenomen te zijn.

En toch is het wel hard nodig, dat er de vereiste zuinigheid iwordt betracht en niet nutteloos het rijksgeld wordt verkwist, waar het tenslotte maar uit de beurzen van partikulieren en bedrijwn in 'de vorm van bo'ge belaS'tin'gen moet worden opgebracht.

Daarom valt 'het ook toe te juichen, dat de huidige minister van Verkeer en Waterstaat in 'ambtelijke kringen een rondschrijven beeft roH'd gezonden, waarin hij op het betrachten van zuini'gheid bij dienstreizen heeft 'aangedron'gen. De mini'ster is 'blijikbaar van oordeel, dat er door zijn ambtenaren te veel, te duw en onnodig wordt gereisd. Te 'duur, waar men gemakkelijk een vliegtuig neemt als men evengoed met de trein kan reizen. En men 'dan nog bij het vliegtuig de duurste klasse boven de toeristenklasse, die 'goedkoper en even goed is, verkiest. Bij de autoreizen met eigen wagen mogen geen kilometers meer worden gedeklaa^eerd, maar hoogstens de kosten, gelijk aan 'die van de treinreizen. Er wordt heden ten dage veel 'gereisd door ambtenaren. En meermalen zonder dat er dringende en wettige redenen voor bestaan, zo werd ons in ide Betuwe meermalen 'do'or 'al'daar ^vonenden gezegd, dat er soms lange tijd daar 'geen ambtenaar van buiten wordt 'gezien, maar in de kersentijd veel 'ambtenaren met bun auto's, vergezeld van vrienden en familieleden.

Wij zijn er ten voUe van overtuigd, dat alle dienstreizen van ambtenaren, sommige om bruggen te 'bezien, andere om woningen te beldj'ken en om andere redenen ondernomen, bij lan'ge na niet altijd 'gewettigd zijn; waaronder er zijn, welke met uitgaven 'gepaard gaan, die schrikbarend hoog zijn.

Dat de minister aan het misbruik bij oe reizen probeert een einde te maken, kan tot voorbeeld strekken aan andere ministers, want er wordt 'Ook op 'deze en andere wijze maar al te lichtvaardig m*' rijk'Sgelden omgesprongen en er 'ka'n zeer veel bespaard worden, wat thans nutte- loos, soms tot eigen genoegen en voordeel op een miadenwaardige, zelfs niet gerlijke manier door ambtenaren wordt uitgegeven op rijks kosten.

Wij weten dat niet 'aJle ambtenaren ziilks (joen. Er zijn er onder hen, die zich bij gns beklaagd hebben, dat er koHega's van hen zijn, die, wat hmi reizen betreft, schromelijk misbruik maken van het in bezit nemen van rijksgelden, welke hun jQ werkelijkheid niet toekomen. Met deze ambtenaren verblijden wij cns over het rondschrijven van de minister en wij spreken de wens uit, 'dat dit navolging mag vinden O'ok bij andere ministers.

Dit is toch noioit geoorloofd, dat het geld verkwist wordt en op een ongeoorloofde wijze verkregen wordt, en stellig niet in onze dagen, waarin menigeen het zo moeilijk heeft en bij het zo dure leven hoogst moeilijk zelfs rond kan komen, vooral wanneer hij de kostwinner is van een talrijk gezin met nog jeugdige kinderen, zodat daarin niet van de hoge boom geleefd kan worden, zoails dat ten aanzien van de uitgaven der rijksgelden maar al te veel geschied is en zelfs menigmaal bezuinigd mioet worden op allerlei voor het gezin gewenste, zelfs noodzakelijke 'dingen.

Te meer is betrachting van vereiste zuinigheid en het voorkomen van aüe geldverkwisting bij het rijk een dringende vereiste, waar het er naar uit gaat zien, dat de gulden nog in waarde zal gaan zakken, wat voor duiaendien in den lande een grote plaag zal betekenen. Het is uiterst noodzakelijk, dat de regering er naar zal staan, dat de waarde van onze munt, welke al zo veel igedaald is, nog niet verder zal dalen. Inflatie zou tooh een maatschappelijke inamp over vrijwel heel ons volc brengen, waarbij, zoak door de voormalige siocialistische minister van Financiën onomwoniden erkend is, de minst financieel gesitueerden het aUerzwaarst getroffen worden.