Digibron.nl

STATENKRING DORDRECHT

Bron: De Banier
Datum: donderdag 27 augustus 1959
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5

PARTIJNIEUWS

Bovengenoemde statenkring der S.G.P. hoopt op zaterdaig 5 september a.s. haar ziomervergadering te houden in het kerkgebouw der Geref. 'Gemeente te Giessendam. Aanvang 'der vergadering om 15 uur precies. Tijdens deze vergadering zal de heer C. Lagendijk, gemeenteraads-Lüd te Papendreöht, een onderwerp behandelen, getiteld: „De universele •verklaring van die redhten van de mens". Alle bij deze statenkring aangesloten kiesvereni'gingen wordt dringend verzocht tijdig een tweetal afgevaardigden te 'wülen aanwij'Zen voor deze vergadering. De leden worden aanigespoord de vergadering te bezoeken, terwijl belangstellenden 'hartelijk welkom zij'U.

Het Bestuur