Digibron.nl

Brief uit

Bron: De Banier
Datum: donderdag 17 september 1959
Auteur: Zeeuwse
Pagina: 6

CCCXCVIII.

In vorige brieven is reeds de ongerustheid gemeld, dat in uitzicht gestelde werken dreigen uitgesteld te worden. Dat geldt niet alleen Zeeland, maar ook in het noorden van het land heerst die ongerustheid.

Er is te ruim geleefd en de middelen, die gaan ontbreken. Het is wel niet prettig voor hen, die daardoor het toegezegde niet verkrijgen of niet op de toegezegde tijd verkrijgen, maar het feit is er nu eenmaal.

Hebben wij ons niet teveel laten beïnvloeden door de leuze, dat alles door de staat, door de overheid kon? Het lijkt niet uitgesloten en is ook wel verklaarbaar, want een mens wü er wel aan als wat 'in uitzicht wordt gesteld, dat naar gezegd wordt, tot verbetering zal leiden. Intussen doen zich moeüj'kheden voor. Ook in de gebieden waarin verkaveld j^ en kultuurtechnische werken zijn uitgevoerd doen zich moeüijkheden voor. Er dreigen werken niet meer te worden uitgevoerd, zoals drainage, er worden geen vergoedingen meer betaald als werken worden uitgevoerd welke schade medebrengen aan gewassen, enz. Het lijken misschien niet zulke ingrijpende zaken, maar voor wie het aangaat kan het wel ingrijpend zijn en de ongeHjke behandeling stemt tot ontevredenheid. Ook zal het moeüijkheden geven, omdat, als in een streek anderen in betere positie zijn, er mogelijkheid is, dat met de berekeningen van de mogelij'kheden tot het verkrijgen van inkomsten, rekening wordt gehouden met de betere toestand en niet met de slechtere.

Het is toch immers zo, dat berekeningen worden opgezet van de opbrengstmoge-Ujkheden, en dat daarnaar het prijsbeleid wordt gevoerd. Het is wel een ingewikkeld systeem en het duizelt voor ogen als die berekeningen gezien worden, maar het feit ligt er. Wel kan de vraag worden gesteld of de arbeid, gedaan om al die gegevens te verkrijgen, niet beter besteed zou kunnen worden, maar we zijn nu eeimiaal in een ingewikkeld systeem gedrongen en kunnen daar zo maar niet uitstappen. De overheid grijpt of greep diep in, in het ekonomische leven en dat eist steeds meer bemoeiingen.

De uitkomsten zijn niet zo schitterend, en dan wordt de oorzaak niet gezocht in het systeem, maar daarin, dat het nog niet grondig genoeg is toegepast. Dus maar verder op de ingeslagen weg. Die weg zal, als God het niet verhoedt, tot algehele socialisatie leiden. Zo is er nu weer een rapport van de Wiarda-Beckmanstichting, een instelling van de Partij van de Arbeid, over de beheersvorm van de N.V.'s.

Er wordt gesteld, dat het beheer anders moet worden en dat ook de werknemer daarin betrokken moet worden. Bhjkbaar ziet men die N.V.'s als gemeenschapsbezit. Dan ook een beheer door de gemeenschap. Nu zal niet ontkend kimnen worden, dat de werknemer nauw betrokken is bij de al dan niet goede gang van zaken in het bedrijf waarin hij werkt. Ook is het niet zo, dat iemand, die. krachtens Gods bestel, meer bezit heeft dan een ander, ook meer inzicht heeft om zaken te regelen, maar we hebben er toch wel rekening mede te houden, dat God de ene mens hier en de andere daar plaatst en dat God de ene mens meer verantwoordelijkheid en meer bevoegdheden geeft dan een ander. De ondernemer zal, als hij zich zo ziet, wel •willen overleggen met hen, die in zijn bedrijf werken, doch 'krachtens zijn verantwoordehjkheid zal hij tooh geroepen worden beslissingen te nemen. Die beslissingen zullen, als 'het bedrijf er door welvaart, ook gunstig zijn voor de werknemers. De verantwoordelijkheid zal dan zwaar drukken en wel kunnen leiden, dat de druk daarvan groter is dan de dagelijkse arbeid van de werkman, ook al 'kan die zwaar zijn.

Onwillekeurig is uw briefschrijver op een terrein gekomen wat hem niet voor ogen stond toen hij begon. Hij meende de aandacht te moeten vestigen op de moeilijkheden, die nu ontstaan en op de onbillijkheden, die er uit voortvloeien. Nu zal gesteld kunnen worden, ja, maar het kan zo niet meer, en waar niet is verliest de keizer zijn recht. Ja, dat is zo, maar dat neemt 'de onbiUijkheid niet weg. Dat brengt hen, die in de knel komen er niet uit. Er mag niet vergeten worden, dat in voorbij gegane jaren de prijs voor de voedingsmiddelen, ten koste van de producent, laag is gehouden, en dat hij daardoor nu minder reserves heeft.

Uw Zeeuwse Briefschrijver.