Digibron.nl

Ds C. Smits bedankt als lid van de Eerste Kamer

Bron: De Banier
Datum: donderdag 1 oktober 1959
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 1

Reeds geruime tijd was Ds. Smits vanwege zijn vele werkzaamheden in zijn gemeente te Sliedrecht van plan om voor 'het lidmaatschap der Eerste Kamer te bedanken. Hij gevoelde zich door deze werkzaamheden niet in staat om zijn lidmaatschap "zo waar te nemen als hij dat wel wenste. Vaa zijn bedanken is echter tot dusver niets gekomen. Met het oog op de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart jongstleden werd dit toen uitgesteld, omdat het een verkeerde indruk zou kunnen wekken, als was hij als lid van de Eerste Kamer afgetreden uit enige oorzaak, liet begin­ sel der S.G.P. rakende, of dat er enige onenigheid bestond. Nu heeft hij dan aan zijn lang gekoesterd voornemen gevolg gegeven en zijn bedankbrief bij de Eerste Kamer ingezonden.

Al heeft Ds. Smits zich dan niet aan de Kamer kunnen geven zoals hij dat wel zeer gewenst heeft, nochtans heeft hij daarin enkele redevoeringen gehouden, welke allerminst aanleiding hebben gegeven om er naar te raden of te gissen welke beginselen hij van harte was toegedaan. Hij heeft daarin klaar en helder getoond, dat hij de beginselen der S.G.P. was toegedaan, en dat uit volle overtui­ ging. Dit heeft 'hij ook buiten deze Kamer steeds gedaan en zich voor deze beginselen nimmer geschaamd, ook niet onder vele tegenstand, en zelfs niet onder hoon of smaad. Hij is immer als een beslist overtuigde S.G.P.-er opgetreden en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Lange tijd heeft hij als hd van het Hoofdbestuur der S.G.P. en ook anderszins de S.G.P. zeer gediend en wij vertrouwen ten volle, dat hij dit in zijn leven zal blijven 'doen.

Wij zeggen hem tenslotte hartelijk dank voor wat 'hij ten gunste van de S.G.P. ook in de Eerste Kamer gedaan heeft, respekteren hem als zodanig ten zeerst© en eerbiedigen zijn genomen besluit, hetwelk wij alleszins kunnen begrijpen, en wensen hem van harte de zo onmisbare zegen des Heeren tofe bij zijn arbeid in de grote gemeente van Shedrecht en ook in zijn andere werkzaamheden.

Het verblijdt ons tevens te kunnen mededelen, dat hij D.V. als KamerUd opgevolgd zal worden door de heer Ir. H. Fokker te Eindhoven, die over meer vrije tijd beschikt en ons toegezegd heeft, dat, als de 'benoeming straks in de Eerste Kamer op hem is uitgebracht, hij haar aanvaarden wil. Wij vertrouwen, dat hij daarin de beginselen en belangen der S.G.P. xan harte zal voorstaan, wensen hem geluk met zijn aanstaande benoeming en bij de vervulling van zijn lidmaatschap de leiding en voorhchting des Heiligen Geestes toe, hem en ook de verdere Kamerleden in het bijzonder aanbevelend in de gebeden van hen, die de Geest der genade en der gebeden hebiben mogen ontvangen.