Digibron.nl

VOOR DE JEUGD

Bron: De Banier
Datum: donderdag 12 november 1959
Auteur: OOM KOOS
Pagina: 6

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Het is weer zo ver, dat de oplossingen kunnen worden ingezonden, en fciermede is er voor hen, die de raadsels wel geregeld oplossen, maar de oplossingen nimmer inzonden, een mooie gelegenheid om ook dit nu eens te gaan doen. Men kan alleen de raadsels voor de jongeren nemen, of alleen die voor de ouderen, terwijl 'het ook is toegestaan om zowel van de raadsels voor de jongeren als die voor de ouderen de oplossingen in te sturen.

Wie wil gaan meedoen, moet aan de voorzijde van de brief het woord NIEUW schrijven. Verder moet er aan gedacht worden voornaam, naam en volledig adres onder de brief te vermelden, terwijl ook aan de achterzijde van de enveloppe naam en adres van de afzender moetsn worden vermeld. Wij hopen dat er weer heel wat nieuwe neven en nichten bij zullen komen. De lange avonden zijn al weer begonnen en worden tot Kerstmis steeds langer, om dian-weer geleidelijk te gaan inkorten.

Tlians laten we de nieuwe raadsels volgen van

OPGAVE 608

Jongeren:1. Een tekst uit het Evangelie naar de besdirijving van Lukas bestaat uit 69 letters. Tjyek deze tekst met behulp van jde volgende gegevens:27 30 43 6 25 67 kwam levend uit een kuil met leeuwen. 59 16 65 54 15 doodde met een steentje een reus.

Zij hadden niet gelet op het 62 36 46 32 21 31 der broden (Markus 6). 29 10 11 48 52 roofde van het verbannene en werd gestenigd. 8 57 26 17 69 is een mooi jaargetijde.

Maria kreeg een boodschap van de engel 40 45 38 14 9 19 68. Paulus was naar de 39 34 63 37 een vervolger der gemeente (Filipp.).

De 29 28 22 50 58 is Mijn troon. Vele 24 66 42 64 7 56 4 2 zullen de eersten zijn.

Die Mij 60 51 61 55 zal Ik eren. 53 3 33 23 is een veel gebruikte drank.

En alzo 44 13 1 47 hij jaar op jaar < 1 Sam. 1). 18 35 is een muzieknoot. 'Nebucadnezar 41 49 gras als de ossen.

5 en 12 zijn gelijke letters, die men moet raden.

8. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een.woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Genesis, hoofdstuk 50. a. Aldaar heeft Hij verbroken de vurige pijlen. b. Mijn verbcnd zal Ik met Isaak oprichten. c. Ik zal u niet verlaten. d. Wat zullen wij doen, mannen 'broeders? e. Door welke weg zullen wij optrekken? f. Die is uit de duivel. g. Dit is de weg, wandel in dezelve, h. Een goede tijding uit een ver land.

S. Een tekstgedeelte uit Exodus bestaat uit 35 letters. WeDc tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is?

Voor een 20 6 27 25 35 22 sal esn mirteboom opgaan (Jesaja). Hij stond tussen de 17 2 7 9 15 30 (Zacharia). Felix wüde de Joden 19 26 30 28 11 bewijzen.

En naamt u veel 33 23 15 1, zo is toch (Jeremia tot hoofdstuk 5). Jozua's vader heette 16 12 24. Het zal Tyrus en 13 18 31 8 30 verdragelijker zijn in de dag des oordeels.

En hij zette de 3 21 32 31 op zijn hoofd (Leviticus 8).

Hij ken niet zingen, zijn keel was 10 34 23 14.

Richt weder op de trage 5 4 16 31 29 24 {Hebr. 12).

Ouderen:1. Maak uit ISAIREBEKABDOMONNAHIO vier namen, welke genoemd worden in Nehemia 10.

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen ean tekstgedeelte vormen uit het boek Jesaja tussen de hoofdstukken 37 tot en met 41.

a. Doch zij verootmoedigden zich niet.

b. Want zij hebben kwaad tegen u aangelegd.

c. De mannen hebben niet alles verteld.

d. Dat Hij leefde en van haar gezien was.

e. Wat zal ik de Heere vergelden? f. De Israëlieten waren allen in Mozes gedoopt.

g. Mijn zoen Absalom, mijn zoon, dat ik voor u gestorven ware. h. Gij zult zalig worden en uw huis. i. Heden is dezen huize zaligheid geschied.

3. Een tekstgedeelte uit de Openbaring van Johannes bestaat uit 71 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens:

In de stad 70 10 16 5 32 bevond zich een groot beeld vap een zgn. godin.

Hoewel de schepen van harde 67 60 51 3 20 31 gedreven worden.

Gedenkt Zijner 27 14 58 18 53 29 35 63, die Hij gedaan heeft 17 28 23 55 26 was één der zonen van Terah.

iHeere, tot wie zullen wij 44 4 30 41 47 9 48 33.

Do 13 37 59 12 2 zuUen horen de stem des Zoons Gods.

Zingt ons één van de 46 62 57 54 65 69 6 66 Sions.

Zijn 34 25 8 43 22 zijn als een voorbijgaande schaduw.

49 38 1 15 mij met het brood mijns bescheiden deels.

Verkondigt onder de volken Zijn 38 24 56 7 71.

Dan zult gij van Mijn 40 45 52 rein zijn.

Een 64 50 46 ZQ wordt niet gered door grote kracht.

Rubens zxister heette 11 21 2 68. De vrouw, 42 19 61 Gij bij mij gjeigeven hebt.

De oplossingen van de raadsels der opgaven 605 tot en met 608 kunnen ingezonden worden bij Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht.

Voordat wij met het nieuwe verhaal beginnen, roepen we eerst nog even een hartelijk welkom aan onze nieuwe nicht Pietje van Leeuwen te Naarden toe, die alvast de oplossingen van de raadsels der opgaven 601 tot en met 665 heeft ingezonden.

Nu volgt een gedeeh» van een nieuw, kort verhaal.

VAN WOLF TOT GEMAAKT

1.

In de Grote Oceaan, ten zuiden van Australië, ligt een grote eilandengroep, die de naam draagt van Nieuw-Zeeland. De eOanden werden in 1642 door Abel Tasman ontdekt en in 1770 door de Engelsman Cook in kaart gebracht. Tot lange tijd na de ontdekking leefde de bevollcing, Maori's genaamd, er in volslagen heidendom voort. In het begin van de 19e eeuw echter begcn een Engels zendiogsgenootschap er te werken. De zendeling S. Marsden werd er heen gezonden, wiens arbeid rijk gezegend werd. Deze zsndeling wordt dan ook wel de apostel der Maori's genoemd.

De komst van allerlei vreemde handelaren en de uitgebreide kolonisatie van Europeanen hebben echter aan het werk der zending geen goed gedaan. Er ontstonden dikwijls moeilijkheden met de bevolking, welke in oorlogen op kleine sdhaal ontaardden, zodat de zending er zeer van te lijden bad en mermge zendeling €T het leven bij inschoot.

Eén van de meest gevreesde opperhoofden van Nieuw-Zeeland was destijds een zekere Tawai, die sedert enige tijd met de bewoners van de zendingspost van Pana op zeer gespannen voet verkeerde. Het boren van de naam Tawai alleen reeds verwekte bij al wat leven had in het dal der zendelingan huivering en siddering, zó vreselijk hield deze man huis als hij met zijn mannen op het oorlogspad was.

Op zekere dag echter werd de zendeling verrast door de boodschap, dat Tawai met twee van zijn zonen in het dorp aangekomen was zonder enig wapentuig terwijl ook de woorden, die hij met bewoners van het dorp gewisseld had, van vredelievende aard waren. Stemde dit de zendeling al tot verbazing, zijn verwondering steeg ten top toen hij de volgende morgen bij het betreden van het kerkgebouw het zo zeer gevreesde opperhoofd onder de kerkgangers gewaar werd.

Vreedzaam en vriendelijk had hij zich naast dezen neergezet, zodat het duidelijk was, dat er iets moest plaats gehad hebben met deze man, om zulk een ongedachte verandering te kunnen verklaren. De zendeling begreep dat ook direkt en daarom koos hij voor deze gelegenheid een heel andere tekst dan hij aanvankelijk van plan was, namelijk de tekst, welke voorkomt in Jesaja 11 : 6: n de wolf zal bij het lam verkeren en een klein jongske zal ze drijven.

Met grote aandacht volgde Tawai hetgeen door de zendeling werd gezegd, terwijl zijn nieuwsgierigheid om meer van de Bijbel te weten er in belangrijke mate door werd versterkt.

Hoe het kwam, dat Tawai zo geheel en al omgekeerd was op zijn levensweg, hopen we de volgende maal te vertellen.

OOM KOOS