Digibron.nl

Buitenlands OVERZICHT

Bron: De Banier
Datum: donderdag 26 november 1959
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

Ook deze week valt er weinig ibeèangrijk nieuws uit het buitenlam'd te vermelden en te bespreken.

In Belgisch Kongo ds de rU'St thans weder hersteld. Er zal een samensprekmg van de Belgische minister met de daarvoor in aanmerking komende autoriteiten in de Kongo plaats vinden, waarbij de social'istisdhe Belgische leiders niet aamwe-2ig zulen 'zijn, die zidh niet verenigen kunnen met het optreden der Belgische regering inzake de Kongo.

Aan het verzoek der Indiase regering om 'de gevangen genomen Indiase tien politiemannen naar India te doen terugkeren, is 'door de kommunistische Chinese regering voldaam. Zij zijn aan een Indiase politiepatrouiille uitgeleverd. Odk de lijken van de negen andere Indiërs, die bij de grensgevechten op 21 oktober waren gesneuveld, zijn 'overgedraigen. Daarmede zijn de bestaande gesohülen tussen India en Ohina nog verre van opgelost.

De Amerikaanse minister van ibuitenlandse zaken, 'Herter, heeft zich weder uitgelaten over de verhoudinjg tussen de .westelijke en 'de 'oostelijke m'Ogendheden, . Hij gaf daarbij voor het eerst een bhjk er van, dat hij overtuigd was, dat de Russische regering haar politiek heeft gewijzigd om de wederzijdse zelfmoord van een kernoorlog te vermijden.

Tegelijkertijd waarschuwde Ihij de Verenigde Staten van Amerika en de door hem genoem'de vrije wereld er voor om zich door de dooi in de koude oorlog in slaap te laten wiegen. Er zijn — 'ZO voegde Herter er aan toe — voor het iRussiscihe kommunisme andtere metihodten om de 'heerschappij in de wereld te veifcrijgen. 'Hij noem'de als de voomaam'ste 'daarvan de poging om een ekonomisoh overwicht te bekomen, dat Ihet met allerlei leugen en listen tracht te vormen. Desniettegan staan de was Herter van oordeel, dat 'de regeringen van de westelijke en 'de oostelijke mogendheden wel met elkander besprökingen zouden kunnen voeren over bepaalde fim'damentele dinigen. Zij 'hebben namehjk er een gemeen'Schappelij'k .belang bij om in het leven te 'blijven.

Minister Herter richtte een kradhtige opro'8p tot 'de bevolking van de Verenigde Staten van No'ord-Amerika om niet slechts te genieten van een welvarend bestaan, maar — zo zeide hij — paitiikuliere belangen m'oeten ondergeschikt 'gemaakt worden aan het algemeen belang, om-dat de konkiuTentie m'et 'de Russen aller energie en beilangstelling vordert. Hij beloofde inmiddels, dat de Amerikaanse regering nimmer programma's zal opstellen, die de defensieve of ekonomi'sche 'kraoht van de niet-k'Ommunistische landen zou kunnen verzwakken.

Hiei-bij heeft minister Herter niet verzuimd om een oproep aan de nieuwe welvarende gebieden, zoals Japan en vele landen in West-Europa, te richten om hun deuren te openen voor Amerikaanse exportgoederen, waardoor de Amerikaanse regering euctra kapitalen zou kunnen reserveren voor 'de ooderontwikkeldte landen 'in de wereld.

Sprökende over het bezoek van dte Russische minister-president CShroesfcsjef, verfdaarde minister Herter zich daarover niet enthouisiast. Hij had, befhalve een zie­ kere ontspanning ten opzidhte van de kwestie Berlijn, er overigens weinig tastbare residtaten van gezien.

President Eisenlhower, die •voornemens is op 5 december zijn wereldreis aan te vangen, 'betoont zicüi niet ongenegen om zij'n voorganger, 'de oud-president Truman, met zidh op die reis mede te nemen. Van zijn kant heeft Truman dit niet afgewezen, maar of Tium'an Eisenhower ail of niet op de reis zal vergeziellen, 'daarover is tot heden niets naders bekend gemaakt.

Niet alleen Ohroestsjef is op reis geweest sn niet alleen Eisenhower n»emt zich voor 'dit te doen, ook 'de Engelse premier Maomillan is op reis geweest naar Europa, en de Wcstduitse bondskanselier Dr. Adenauer is dezer daigen bij Macmillan op bezoek geweest. Hij werd bij zijn aankomst in Londen koel ontvangen, maar bij zijn vertrek werd hij zelfs toegejuicht.

Het heet dat er een algemene o\'ereensteminïirag tussen de Engelse en de Westduitse regering tengevolge van 'het onderhoud van 'Dr. Adenauer is 'gekomen; veel heeft deze overeenstemming echter niet cm het lijf.

Dr. Ad'snaucr legde bij zijn verklaringen omtrent hetgeen overeen'geikomen is op zijn te 'Lenden göhouden perskonferentie zelf daaromitrent de meeste nadruk op zij'n tevredenheid 'Over 'het feit, dat tussen de Engelse en de Westduitse i^egericig volkomen overeenstemming bestaat over 'de politieke aspekten, van ontwapening. Hij 'bedoelde daarmede, dat de vo'orstellen van de Engelse minister van buitenlandse zaken Selwyn Lloyd, door 'hem in de Algemene Vergadering vim de Oi'ganisatie 'der Verenigde Naties gedaan, als uitgangspunten voor deze aspekten door beide regeringen werden onderschreven.

In de tweede plaats legde Di'. Adenauer in de perskonferentie d-e aadi'uk 'Op de or.igewenst'heid van een tarievenoorlog in West^Europa, waaiTnede hij het oog had op 'de zes in de Euromarkt verenigde landsn en 'de zeven landen, die bij de vrij'handelszone zijn aangesloten. Wel is deze aangelegenheid ki het onderhoud met 'de minister-president Macmü'lan besproken., maar bepaalde plannen zijn er niet beraamd en een overeenkomst is er betreffende deze zo gewiditige aangelegenheid niét bereikt.

Wanneer men deze 'opsomming van de resultaten van het onderhouid van deze twee staatslieden, zoals de resultaten door Dr. Adenauer op 'de pers'fconfersntie zijn weergegeven, overweegt, dan zijn deze wel zeei-miager. Het is in deze zo 'gesteld, dat de Westduitse regering meer reden heeft om tevreden te zijn dan de Enge'lse. Dr. Adenauer 'heeft toezc'ggingen gedaan, weilke niet zonder betekenis zijn voor de Engelse regering, namelijk om zijn invloed te zuUen 'aanwenden dat het niet tot een tarievenoorlog tussen de zes en 'de zeven Europese landen zial komen, m'aar Ihet h'gt niet in 'zij'n hand om dit te vermijden; 'daarin lieeft president De Gau'le een hartig woordje mee te spreken, en het is de vraag of iDr. Adeniauer er in zal slagen om te 'bereiken 'bij De Gaulle wat de En'gelse regering voorstaat.

Daarentegen heeft de Engelse regering konsessies van waarde aan Dr. Adenauer gedaan, waarvan de voornaamste daarin bestaan, .dat die E'nigelse regering aan Dr. Adenauer heeft toe'gezegd 'geen stap verder te ijMllen gaan dan is neergelegd in het 'vredesplan, 'dat minister Selwyn Lloyid op de Algemene Vergadering van de Organisatie 'der Verenigde Naties heeft voorgesteld, en dat de 'kwestie B'erlijn niet als een individueel onderwerp van loven en bieden zal worden beschouwd, doch als onderdeel van h'oel het probleem tussen de westdifke en de oostelijke mogendheden.

Dit is wel een hele opoffering, welke • Macmillan gedaan heeft, die met een nieuw statuut voor Berlijn de 'gang hoopte te kumien brengen in de samenkomst van de topkonferentie.

De sekietaris-generaal van het 'Noord-Atlantisdhe 'pa'kt, Spaak, heeft op een konferentie van 'de parlementariërs ivan de 'landen van dit pakt onder meer verklaard, 'dat het oorlogsgevaar weÜ'swaar geweken lijkt, maar dat de kommunistisdlie dreiging in het aigeaneen was toegenomen. De Russische i-egering zou niet aarzelen de vreedzame koëxistsntie te veivamgen door een koude oorlog, indien haai-belang dit zou meebrengen. Het lot van 'de westelijke landen zou dan hachelijk zijn indien, "zij zioh verzwakt en ongewapend tegenover Rusland zouden bevinden.