Digibron.nl

Boekbespreking

Bron: De Banier
Datum: donderdag 24 december 1959
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 6

De Banier-kalender 1960 met premieboek, uitgave van N.V. „De Banier" te Utrecht.

De Banierkalender, wiaarvan ide uitgave dertig jaar galeden begon, is er weer. Een aanbeveling er van is eigenlijk helemaal niet nodig, daar goede waar geen krans behoeft. Zij, die gewoon waren hem ieder jaar aan te schaffen, zullen dit-ongetwijfeld ook nu wel weer doen, terwijl hun, die dit tot nu toe niet deden, ten stei-kste aangeraden kan worden daartoe thans eens over te gaan.

Aan de voorzijde treft men elke dag een korte, degelijke overdenking aan, naar aanleiding van een tekst uit de Heüige Schrift, terwijl aan de achterzijde kortere en langere stukjes voorkomen, die zonder twijfel met grote belangstelling gelezen zullen worden. Het schild geeft in fraaie kleurendruk een bhk op de bakende en zo betekenisvolle episode uit Naomi's leven toen — op de 'grens van Kanaan en M'oab — Ruth met haar meeging en Orpa vi^ederkeerde.

De prijs van de kalender n: iet schild bedraagt ƒ 2.45, voor deze tijd zeker niet te hoog.

Het premieboek heeft tot titel: , ^icht en schaduw rond oranje", door A. G. Eggabeen.

Het telt 143 bladzijdten en kost ƒ 4.95. Het brengt O'Us in kennis met verscheédtene figuren uit het doorluchtig Oranjeh-uis, wier namen 'n bekende klank voor ons hebben, zoals Prins W'illeni. Prins Mam-its, Prins Frederik Hendrik, maar ook met anderen, die, hoewel uit 't huis van Oranje stammend, veel minder of bij zeer velen zelfs helemaal niet bekend zullen zijn.

Zo zal ieder of zullen althans velen er wel eens van gehoord hebben, diat Willem de Zwijger nog een zoon heeft gehad, die Philips Wüllam heette en die als student te Leuven op last van Fi-Kps II 'Ontvoerd werd en naar Spanje werd gezonden, waar hij een streng roomse opvoeding on'tv'ng. Meer zullen de meesten echter wel niet van hem weten. Ook van een idioohter van de Vader Vaderlands, die Flandrina heette en door een tante rooms werd opgevoed, zullen maar zeer Aveinigen igehoord hebben. Evenmin zal het algemeen bekend zijn, dat Charlotte 'de Bourbon, wiens .vader fan'atiek rooms en een 'hevige vervolger der Hugenoten was, door hem werd 'bestemd om abdis van een klooster 'te worden, wat zij ook op dertienjarige 'leeftijd werd. De Heere bracht haar echter uit de 'dnistemis tot het Hoht •van het wiare Evangelie, wat uatli'ep op haar vlucht uit het klooster. Niet lang daarna werd zij de 'gemalin van Prins Willem.

Dit alles en nog veel m'eer kan men in het premieboek uitvoeri'g •weergegeven vinden. Men late daarom niet na zich dit boek aan te schaffen. Voor de jeu'gd vooral is het zeer aan te 'bevelen, maar ook de ouderen zullen er veel uit kunnen Ieren. Het iboek ziet er met linnen band keuriig verzorgd uit en bevat ook noig verscheidene mooie foto's, o.a. van het prinselijk kasteel te Breda en van het Prinsenhof te Delft. Het is dan ook de prijs ten volle waard.