Digibron.nl

BUITENLANDS OVERZICHT

Bron: De Banier
Datum: donderdag 31 december 1959
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4, 5

Zo staan wij dan weder bij de aanvang van een nieuw jaar. Wat zal in dat jaar cns wedervaren? Er kan ons daarin zo veel wedervaren, waaraan wij in het geheel niet gedacht, en nog minder op gerekend hadden. Wij kunnen daarin maatsohappehjke voorspoed, maar ook bittere tegenspoed hebben; gezond zijn, maar ook met ziekte te kampen hebben, zelfs bedlegerig worden, en ook kan het het jaar van sterven voor ons worden. Allerlei mogelijkheden bestaan er in deze.

Sterkte is toch enkel ijdelheid; gezondheid en een lang 'leven is niemand van zichzelf 'gewaarborgd. De jeugd dsnkt menigmaal aan vrouwen trouwen en huizen bouwen, doch hoevelen hebben dit in hun jeugdige jaren gedacht, die daaraan nooit toegekomen zijn, omdat een •vroegtijdige dood hen wegnam.

Zo staan 'wij dan allen weder aan het begin van een onzekere toekomst, doch wat ons daarin ook moge overkomen, wij hebben niets te vrezsn indien de vreze Gods, welke het beginsel van alle wijsheid is, in ons wordt gevonden; indien wij wedergeboren in Ohristus Jezus, de Heere, met God verzoend zijn, want alsdan zullen alle dingen ons ten goede medewerken.

Doch daar wordt in cn'ze donkere dagen vrijwel niet naar gevraagd en door tallozen niet naar omgezien. De menselijke wijsheid zetelt bij tallozen op de troon. 'Deze zal huns erachtens alles wel kunnen opklaren, ook alle problemen wel kunnen oplossen.

D(it kan men thans in het 'klein, alsook in het groot waarnemen. Talloze problemen van diep ingrijpende aard 'vragen dringend om een oplossing, maar deze laat nog steeds op zich wachten, hoe zeer men zich ook ingespannen heeft om deze tot een oplossing te brengen.

De bijeenkomst van de - vier regerings-'hoofden, Eisenhower, Macmillan, De GauUe en Adenauer, ligt weder achter de rug. President Eisenhower is, nadat hij nog eerst een bezoek aan Spanje en aan Noord-Afrika gebracht had, in Amerika teruggekeerd. Veel opheldering is er in de internationale toestand echter niet gekomen.

Dr. Adenauer heeft bij zijn terugkeer in Bonn wel een zeer opgewekt verslag over het onderhoud van de - vier regeringshoofden te Parijs gegeven. Hij verklaarde namelijk: wij zijn zeer tevreden met de resultaten van dit onderhoud. De westelij'ke mogendheden hebben grot© vastberadenheid en eensgezindheid getoond. De positie van Berlijn is buitengewoon versterkt. 'De beste oplossing voor Berlijn zou zijn als de toestand blijft zoals deze nu is.

Deze weergave van de resultaten is echter wel door een sterk gekleurde bril door Dr. Adenauer bezien en geschetst. Uit de kommentaren uit Parijs over de resultaten van het onderhoud komt wel vast te staan, dat er nog altijd meningsverschillen bestaan over de behandeling van de kwestie Berlijn. Dat de westelijke mogendheden voornemens zijn hun troepen : n Berlijn te houden, kan wel als zeker worden aangenomen, maar zij proberen nog im'mer een voorlopige overeenkomst te verkrijgen, waaronder de handtekening van de Russische minister-president Chroestsjef staat, om te voorkomen dat de Russische regering steeds, als het haar wensehjk voorkomt, een nieuwe krisis in Berlijn kan ontketenen.

Dit wil inzonderheid de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Herter, zien te verkrijgen, die er van uitgaat, dat er een betere regeling dan de tegenwoordige van het Berlijnse probleem mogelijk is. Dit loopt vierkant in tegen de opvatting van de Westduitse regering, die de toestand in Berlijn wil laten zoals deze thans is.

De kans is echter zeer groot, dat Chroestsjef vroeg of laat het aanbod van de westerse mogendheden, gedaan door hun ministers van buitenlandse zaken op de konferentie te Berlijn, weder ter sprake zal brengen. Deze ministers hebben destijds in Geneve aangeboden hun troepen in Berlijn symbolisch te verminderen en onder toezicht van de Organisatie der Verenigde Naties de propaganda-aktiviteit in West-en Oost-Berlijn te verminderen. De Westduitse regering is echter van oordeel, dat de aanstaande topkonferentie geen voortzetting is van de kon­ ferentie van de ministers van buitenlandse zaken te Geneve, en dat derhalve tet te Geneve gedane aanbod niet geldt voor de topkonferentie.

Ite Westduitse regering oordeelt bovendien, dat het te Geneve gedane aaobod van de ministers van buitenlandse zaken niet als een reden aangevoerd kan worden om op de topkonferentie opnieuw in aanmerking te komen en daarop behandeld te worden, omdat het aanbod, destijds te Geneve gedaan werd in de verwachting, dat de Russische regering harerzijds ook konsessies zou doen, wat zij echter niet gedaan heeft.

Uit de diplomatieke Engelse kringen wordt echter de indruk gewekt, dat de regering van Amerika, Engeland en Frankrijk het er over eens zijn, dat de westeHj'ke mogendheden nog gebonden zijn aan het te Geneve destijds gedane aanbod.

Het laat 'zich aanzien, dat de westehjke delegaties op de topkonferentie zullen trachten nu het overleg aangaande de ontwapening te beginnen met de behandeling van de 'Duitse kwestie, en niet met die van Berlijn. Maar daarmede ral Chroestsjef wel geen genoegen nemen. Hij zal de kwestie Berhjn wel ter sprake brengen, want volgens zijn eigen bewoordingen is de bezetting van Berlijn door de troepen van de westelijke mogendheden 'hem esn graat in de keel.

Inm.iddels 'heeft radio Moskou verklaard, dat de Russische regering voorstandster is van het beleggen van een topkonferentie, waar zij aan toevoegde: Het is onmogehjk op het ogenblik ©en volledige analyse van het onderhoud van de vier regeringshoofden te Parijs te geven, maar men mag wel zeggen, dat het Russische voorstel voor een topkonferentie van regeringshoofden een positieve weerklank heeft gevonden.

In de hoogste Amerikaanse kringen - verwacht men nog altijd van een topkonferentie niet veel. De westelijke voorstellen inzake Berlijn werden door de 'Russische regering afgewezen, omdat hun doel blijft de troepen der westelijke mogendheden uit West-Berlijn te dringen. Maar, zo oordeelde men in de even tevoren genoemde kringen, de Amerikaanse regering heeft de Europeanen verzekerd, dat haar troepen in Europa zullen blijven en dat zij geen overeenkomst zal goedkeuren, welke de vrijheid van de Westberlijners niet verzekert.

Aan de serie van topkonferenties - wilde men •2ach in deze kringen niet binden, omdat gebleken is, dat de Russische regering inderdaad blijk geeft van een goede gezindheid. Trouwens, zo werd van die zijde getuigd, de serie van konferenties was geen Amerikaans idee en de Amerikaanse regering heeft er slechts haar fiat aan gegeven ter vrille van een goede verstandhouding tot de Engelse regering.

Het houden van de topkonferentie van de wes'telijke mogendheden met Chroestsjef staat nu, naar de mens gesproken, vast. De ministerraad van het Noord-Atlantische pakt heeft er dezer dagen, na een rapport van de Franse minister Couve de Murvüle te hebben aangehoord, ook zijn goedkeuring over Toitgesproksn. Deze raad meende, dat de meningen van de vier regeringshoofden overeenkwamen met de zijne. De raad werd 'het ook eens over de noodzaak van een nieuwe konferentie tussen de vier regeringshoofden en de andere leden van de organisatie bij de voorbereiding van de topkonferentie. Voor het eerst werd de verzekering gegeven, dat deze voorbereidingen in de werkgroepen te Washington voortdurend ter kennis gebracht zouden worden van de permanente raad, zodat alle leden op de hoogte zijn van wat er gaande is. Bij deze 'gelegenheid bevestigde de raad opnieuw zijn verklaring van een jaar geleden over de onschendbaarheid van de rechten der westelijke mogendheden in Berlijn.

Tijdens de diskussie, welke op het rapport van minister Couve de Murville volgde, bleken vooral de Turkse gedelegeerde en ook andere leden ontstemd te djn over het feit, dat de vier regeringshoofden zonder verder overleg besloten hadden, dat een serie van topkonferenties mogelijk zou zijn. In het kommimiqué, dat over het onderhoud der vier regeringshoofden te Parijs is uitgegeven, staat wel geen letter over een serie topkonferenties, er wordt gesproken over één konferentie met de Russische regering, maar in de gepubhceerde uitnodigingen aan Chroestsjef wordt gesproken over het nut om af en toe met Chroestsjef te spreken. Voor de Franse regering, zo werd opgemerkt, moge dit bevredigend zijn, maar toch niet voor alle. De gedelegeerden van de kleinere landen legden er bij de diskussie de nadruk op, dat het een zeer onbevredigende toestand zou zijn wanneer hun regeringen niet op de hoogte gebracht zouden worden van de voorbereidende werkzaamheden. ÖHun werd verzekerd, dat zij daaromtrent allen in kennis gesteld zouden worden.

Uit dit alles blijkt, dat er allesbehalve eensgezind gedacht wordt over het nut van de topkcnferentie met de Russische regering, en ook al evenmin betreffende de serie topkonferenties. De bestaande geschillen, al mogen zij niet zo scherp tot uitdrukking gekomen zijn, zijn blijven bestaan. Dit is ook het geval met die, iwelke er tussen de Amerikaanse en de Franse regering bestaan. (Het onderhoud, dat president Eisenhower met De Gaulle gehad heeft, heeft deze ook niet weggenomen, al is het daarbij niet tot een heftige diskussie gekomen.

In het kort nog het navolgende. De sjah van Perzië heeft zijn legerchefs opdracht gegeven de strijdkrachten in alanntoestand te brengen in verband met een mogelijke aanval van Irak. Enkele eskaders straalvliegtuigen zijn naar het gebied, waarop premier Karim Kassem van 'Irak aanspraak laat gelden, overgeplaatst.

De Perzische marine-eenheden in de golf van Abba dan zijn in Staat van uiterste paraatheid gebracht en rond het oheoentrum Abbadan zijn tanks, luchtafweergeschut en artillerie in stelling gebracht.

Het omstreden gebied is een strook van 5 'km breedte langs de rivier Shatt-alohab, die een deel van de Perzisch-Iraakse grens vormt.

Ook aan de Iraakse zijde van de grens is een grote militaire aktiviteit gaande. De Iraakse legerleiding beeft vijf brigades naar het gebied van Abbadan tegenover de Perzische stad Fakek gezonden. De brigades beschikken over zware wapens, tanks en automatische handwapens.