Digibron.nl

De Banier

Bron: De Banier
Datum: donderdag 7 januari 1960
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 1, 2

Hierbij komen wij nogmaals terug op de werving van nieuwe abonnees voor „De Banier". Deze zaak is toch voor de S.G.P. zeer belangrijk.

Het is hierbij gelukkig nog immer zo gesteld, dat 'het aantal abonnees van „D© Banier" veel groter is dan het in vroegere jaren was. Doch deze aangelegenheid is daarom zo gewichtig, omdat elke nieuwe abonnee niet alleen een versterking voor de Partijkas met zich brengt, maar ook de beginseten en 'het sitreven van die S.G.P. daarmede grotere bekendheid en meer ingang bij on» volk zullen kunnen bekomen.

Telkens toöh weer blijkt het, dat er nog hele streken in ons 'land zijn, waar de inwoners er van daarmede totaal onbekend zijn. Dat behoeft op zichzelf geen verwondering te wekken, want in vele bladen wordt de S.G.P. doodgezwegen en ook al geheel averechtse voorstellingen daarvan gegeven.

Het be'hoort naar het oordeel van het hoofdbesituur op dit gabiied tot ééoi' dier eerste en voornaamste taken van de S.G.P. om daarin zo veel mogelijk door verspreiding van haar lektuur verbetering te brengen. Dit wordt dan ook door dit bestuui zo veel mogelijk gedaan.

Maar dit kost aan de Partijkas sommen gelds, want de lektuur wordt tegen spotgoedkope prijzen uitgegeven. Tocïh is het voor de S.G.P. van groot belang, dat daarmede wordt doorgegaan.

Mede met het oog daarop is ook het winnen van abonnees voor de S.G.P. van grote betefcen'i'S. Wij weffcken de besturen, leden en vrienden van de S.G.P. dan ook met alle vrijmoedigheid op om in deze de handen aan de ploeg te slaan. De drukkerij „De Banier" wil hun daarbij gaarne de behulpzame hand bieden. Men geve aan deze drukkerij te Utrecht, postbus 2019, maar adressen op, waaraan een tijdlang proefnummers van. „De Banier" geheel kosteloos door baar worden gezonden. Het vorige jaar is er op deze wijze een groot aantal nieuwe aibonnees gewonnen. Men probere dit ook deze keer te doen. De aangelegenheid zelf is het ten volle waard. De S.G.P. richt zich naar Gods Woord en begeert dit te blijven doen. Daarom is ook „De Banier" aanibevelenswaard, ja, daarom alleen reeds, dewijl er zoveel lektuur is, waarin dit niet wordt gedaan.