Digibron.nl

STATENKRING GOUDA

Bron: De Banier
Datum: donderdag 7 januari 1960
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 6

Bovengenoemde Statenkring hoopt D.V. zaterdag 13 februari 1960, n.m. 2.30 uux, haar jaarvergadering te houden in de vergaderzaal der Gereformeerde Gemeente, Spoorlaan te Gouda,

ledere kiesvereniging zende twee afgevaardigden, terwijl ieder Md der partij hartelijk welkom is. Vragen en voorstellen voor deze vergadering worden gaarne ingewacht voor 30 januari a.s., 'bij de sekr., C. Bos, Biezen 74, Boskoop.