Digibron.nl

De rede van de partijdag

Bron: De Banier
Datum: donderdag 3 maart 1960
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 1, 2

Er gedachtig aan dat aanzien doel gedenken en dat een gestadige druppel de steen uitholt, konien wij nogmaals op de vitgaive van deze rede terug, welke door Ds. Zandt vervaardigd is geworden. Zij Wordt naar gewoonte ook deze keer weer uitgegeven in de vorm van een brochure, welke zeer goedkoop is. Een rede van vrij grote omvang wordt verkrijgbaar gesteld tegen de spotgoedkope prijs van vijf centen, mits zij bij 50 exemplaren tegelijk wordt besteld. Zij wordt uitgegeren door de iN.V. QDxuikkerij „De Banier^, postbus 2019 te Utrecht. Ook zal zij bij bestelling van één exemplaar bij hetzelfde adres te bekomen zijn, maar dan tegen de prijs van 25 cent. Men sluite bij de bestelling ©en postzegel van 25 oent in de brief, waarna men een exemplaar toegezonden zal krijgen.

In de brochure zijn het beginsel en het streven van de S.G.P. helder en klaar uiteengezet. Benevens dat zijn er ook veTschUlende aktuele onderwerpen in behandeld, welke thans in het centrum vao •eler belangstelling staan. Onder meer is daarin over de sport en de voetbaltoto, het dansen en de komedie en nog al andere onderwerpen gehandeld.

De brochure draagt tot titel: „Christelijke politiek", en daarin wordt met bewijzen aan Gods Woord en aan de uitspraken van de oude christelijke kerk en die der Pieformatie en van gezaghebbende aute^irs ontleend, aangetoond, dat wat thans onder de benaming van christelijke politiek aan de markt wordt gebracht, allesbehalve christelijk, zelfs vaak antichristelijk is.

De brochure is dan ook in alle opzichten stellig aanbevelens-en lezenswaardig. Het is dan ook van belang, dat de bestu­ ren, leden en vrienden van de S.G.P. deze brochure bestellen en op grote schaal verspreiden. Van anderen heeft men dit niet te verwachten; zij zwijgen de S.G.P. liefst maar dood en maken van haar maar liefst zo kort en gering mogelijk meWing. Zoals dat nu reeds zo vele jaren het geval is, maken zij zich ook nu van de rede met een Jantje van Leiden af. Daarom doet het hoofdbestuur een beroep op de S.G.P.-ers om de handen aan de ploeg te slaan en de brochure liefst zo spoedig mogelijk te 'bestellen, waardoor onnodige kosten vermeden worden, en haar zo veel mogelijk te verspreiden.