Digibron.nl

VOOR DE JEUGD

Bron: De Banier
Datum: donderdag 17 maart 1960
Auteur: OOM KOOS
Pagina: 6

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Daar alle brieven met de oplossingen van de raadsels der opgaven 617 tot en met 620 binnen zijn, kan nu overgegaan worden tot het vermelden van deze oplossingen. Ze luiden als volgt:

OPGAVE 617

Jongeren:

1. En hij verblindde de ogen van Zedekia en hij bond hem met twee koperen ketenen. (pijnen, bijten, zeven, bloedwreker, honden, doen, tekenen, Nehemia, hevig, dok, deed, met).

2. Nathanaël. (Nabal, Achitofel, Thomas, Hiskia, Amüs, Nimrod, Amram, Eli, Lukas).

Ouderen:

1. Kehelatha. (Kirjath-Jearim, Ethan, Hor, Enak, Lot, Aser, Tarsen, Hobab, Achas). 2. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbijgegaan en de zee was niet meer. (eenzaam, heiligdom, woest, bezwaard, weren, wassen, wijken, Nehemia, derde, getuigen, arenden, talen, vei^beren, neen, aas, eeuw, zevenmaal e).

OPGAVE 618

Jongeren:

1, Elihu de zoon van Baracheël. (Rachel, Levi, Boaz, heen, oud, na). 2. Bij Hem is kracht en wijsheid. •3. Ketura. (Kusch, Elkana, Tarsen, Uria, Ruth, Athene).

Ouderen:

1. Waar is de weg waar het licht verdeeld wordt en de oostenwind zich verstrooit op de aarde, (wonderen, apostelen, weldaden, watervat, vertient (Matth. 23 : 23), rood, wit, dwaas, Ezechiël, sidderen, door, Haigar, oi, h). 2. Sanballat. (Saniherib, Athalia, Nazareth, Beor, Abel, Lea, Loth, Antiochië, Tertius).

OPGAVE 619

Jongeren:

1. Pinehas. (Potifar, Israël, Nabal, Efraim, Hur, Abel, Seth). 2. Daar woonden ook Tyriërs binnen, die vis aanbrachten en allerlei koopwaar. (Syrië, iDavid, Achab, Kleopas, waken, tronen, Benoni, boter, Daniël, ware, Nain, rol, r). 3. Hij heeft de volken verstrooid.

Ouderen:

1. Basan Hawoth-Jair. 2. 'De Heere verlost de ziel Zijner knechten. 3. En gij zult een klein volksken in getale overblijven onder de heidenen. (koe, tien, zeven, Vaisithii, Hjden, M-lijk, gelijk, groen, Nun, vederen, lendenen, o, e).

OPGAVE 620

Jongeren:

1. Een os kent zijn bezitter en een ezel de krJbbe zijns heren, maar Israël heeft geen kennis.

(Hiskia, Eliza, rijk, 3 x zes. Farao, beelden, negen, bijen, benen, knieën, tent, tecT, heren, mirten, e).

2. Salamis. (Salomo, Asnaith, Laban, Agrippa, Michajl, Izebel, Safan).

3. Abimélech, de zoon van Jerubbaal. (Ezau, Oham, Babel, jenever, nood, baal).

Ouderen:

1. En daar iwerd te dien dage een grote vervolging tegen de gemeente, die te Jeruzalem was. '(jongeling, wild gedierte, reuzen, gemeente, gevaren, wagen, voet, draden, eed, 'at, te, e, m, Sairdies). 2. Bani, Adin, Hasum, Paros).

Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 624

Jongeren:

1. Een tekst uit de brief aan de Hebreen bestaat uit 69 letters. Welke tekst wordt bedoeld als het volgende bekend is:35 32 12 20 69 47 21 10 werd door Abner tot koning gemaakt tegenover David. Dat u die dag als een dief zoude 52 1 62 53 15 40 56 67 (2 Thessal.). Die zeggen dat zij Joden zijn, maar 34 23 45 65 26 9 (Openb. 3). Laat uw profeten en uw waarzeggers u niet 16 43 55 7 68 58 60 31 4 (Jeremia 29). En ik zag een ander 13 6 14 18 22 uit de aarde opkomen. De bedstede van konig Og was 48 8 25 33 57 ellen lang. 44 63 2 was de vijfde zoon van Jakob. Want het is ons 30 61 27 50 17 37 (1 Petr. na 'hoofdstuk 2). 19 41 59 68 24 39 3 was de vrouw, die Hanna tergde. Geef mij te 51 28 64 46 11 29 wat gij gedaan hebt (1 Sam. 14). 42 49 36 5 66 54 is de hoofdstad van Engeland. 88 moet geraden worden.

2. Een naam met nadere aanduiding bestaat uit 21 tetters. Hoe tódit 'die 'bedoelde naam? 9 21 13 is de stamvader der Joden. Wij hebben deze 4 19 20 12 16 in aarden vaten (2 Kor. 4). Het eerste Bijbelboek heet 6 15 11 8 18 3 9. 2 14 7 voor degenen, die u geweld doen. 1 17 was een stad ten oosten van Bethel (Gen. 12). 5 is de laatste letter van een profeet, die de vlucht nam. 10 is de eerste letter van het land waar Job woonde.

3. Noem de naam van: a. de bhnde die te Jericho ziende gemaakt werd. h. de koning, die door Ehud werd gedood (Richt.). c. de wetgeleerde, die des nachts tot de Heere Jezus kwam. d. de oude weduwe, die het Kindeke Jezus heeft gezien. e. de zoon en opvolger van koning Josia (2 Kon. 23). f. de man, die Bezaleel hielp bij het ma'ken van de tabernakel. Welke naam vormen de eerste letters van de gevraagde namen?

Ouderen:

1. Een tekst uit het boek Handelingen bestaat uit 90 letters. Zoek deze tekst met behulp der volgende gegevens:2.3 54 28 1 72 64 is 'bekend door een koningin, die zeide: e helft is mij niet aangezegd. Alzo moest de Christus 26 75 AA 78 33. De 48 7 5 12 19 77 17 der wereld is dwaasheid bij God. 15 9 58 10 72 61 5 25 14 55 was een kreupele kleinzoon van koning Saul. 42 3 .50 32 35 79 37 85 is één der werkdagen. 8 40 34 13 66 24 16 71 11 is een getal beneden twintig. Want Ik zal uw hoorn 43 6 80 47 (Micha). Die zijn geld niet geeft op 63 46 86 51 22 62 (Psalmen). Als zij dan aan het 76 49 81 31 gegaan waren (Joh.). Hij kwam in al het omliggende 4 88 2 39 (Lukas). Abraiham wil'die Izaik offeren op dfe berg 69 45 52 83 89. Het was de 87 68 74 der voorbereiding (Lukas). De tijd is gekomen, de 82 29 21 is genaakt (Ez.). Daarom zullen haar plagen op één 30 53 m komen. Een levende 71 57 20 27 is beter dan een dode (Pred.). Wij spreken van de 65 36 41 18 des tij ds. Apollos heeft 90 67 56 gemaakt (1 Kor.). Gij zijt nu bekeerd 73 60 84 de Herder en Opziener. 59 moet geraden.

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekst vormen uit Lukas vóór het 4e hoofdstuk. a. Bij God zijn alle dingen mogelijk. b. Een igeest heeft geen vlees en benen. c. De Heere zal Zijn volk niet verlaten. d. Ik ben de man, die ellende gezien heeft. e. Werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven. f. Doet het al ter ere Gods. g. Opdat zij met de ogen niet zien.

3. Maak door een andere rangschikking der letters uit

ABLIKAGRASLUISAMIAMA vier namen, welke voorkomen in 1 Kron. 2 tot vers 25.

De oplossingen der raadsels van de opgaven 621, 622, 623 en 624 kunnen ingezonden worden bij Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht.

OOM KOOS