Digibron.nl

De verjaardag van Hare Majesteit de Koningin

Bron: De Banier
Datum: donderdag 5 mei 1960
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 1, 2

Op zaterdag 30 april j.l. heeft Hare Majesteit P& ar verjaardag mogen vieren, hetgeen voor ons voBc nog immer een heugelijke gebeurtenis is. Zij is todh een telg uit het doorhicihtige Vorstenhuis van Oranje, waaraan Nederland en heel ons volk zoveel verschuldigd zijn. Het is ons land immer zeer slecht gegaan, waimeer Nederland en Oranje gescheiden waren, en de vorsten uit het Huis van Oranje tijdelijk op vreemde bodem moesten verkeren.

Men denke er aan, hoe slecht het er bij gevaren heeft, toen Stadhouder Willem de Vijfde door Frans geweld ons land heeft moeten verlaten en eei: st nog eigen landgenoten het bewind daarover onder Frans opperbestuur waarlijk niet tot welzijn van oze natie hebben gevoerd, en daarna ons rijk als een vazalstaat van Frankrijk door een koning van Franse bloede is bestuurd, om tenslotte geheel door keizer Napoleon bij Frankrijlc ingehjfd te wwrden.

Men roepe zicih ook maar eens in het geheugen terug de jaren waarin orcze voormalige Koningin en ook de toenmalige Prinses Juliana, de ene in Engeland en de andere in Canada hebben moeten verbHjven, en al de ellende welke wij toen onder de Duitse bezetting heibben beleefd.

De historie heeft ons het overtuigende bewijs geleverd, dat Ned'erland het altijd dmir heeft moeten bekopen als het zo doorlnchte Huis van Oranje niet op Nederlands troon gezeten was.

Alle redenen 'bestaan er zo voor ona Hem, Die Haar en Haar Hnis zo grote weldadigheid bewees, dat Zij in het midden van Haar gezin eni nog in het bezit van Haar Koninklijke Moeder en Oils land Haar verjaardag mcK^t vieren, daarvoor ootmoedig dank te betuigen en om in dankbare gehoorzaamheid naar Zijn geboden te leven.

Dit todh zou Haar en Haar Huis en ons volk tot grote zegen strelaken en Haar de ware voldoening des levens schenken. Welk een 25egen zou het zijn inĀ­ dien Hare Majesteit in de voetstappen wandelde van de edele en igodvruchtige Prinses, naar wie haar Koninklijke Moeder Haar genoemd heeft!

Van harte wensen wij Haar toe, dat Zij Haar verjaardag nog menigmaal moge vieren en Zij nog tal van jaren op onze troon gezeten moge zijn.