Digibron.nl

JAARVERGADERING LANDELIJK VERBAND VAN STUDIEVERENIGINGEN

Bron: De Banier
Datum: donderdag 19 mei 1960
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

Op zaterdag 23 april j.l. kwamen de studieverenigingen in jaarvergadering bijeen in het ons welbekende gebouw „Vriendenkring Oudwijk" te Utrecht.

Ds. Dorsman opent de vergadering om 2 UUT met het laten zingen van Psalm 119 : 3, leest Micha 6, en draagt de noden en behoeften van onze verenigingen en van overheid en onderdaan op aan de troon der genade.

Hij spreekt een kort openingswoord en deelt mee, dat Ir. van Dis verhinderd is deze vergadering bij te wonen.

De sekretaris geeft de notulen en het jaarverslag. Er blijken 12 aangesloten stU'dieverend'gingen te zijn, , bHjk gevende van grote aktiviteit. Dit is zeer verheugend. Ook werden we verblijd door de penningmeester, die met de cijfers aantoonde, dat onze bondskas nog niet leeg was, maar nog een batig saldo vertoonde. Het boek van Ds. Barth: „Het Calvinistisch beginsel in deszelfs wording en beginperiode", mag zich in een grote belangstelling verheugen. In ruim een half jaar konden we de helft van de oplage verkopen. Prachtig werk is verricht door verschillende verenigingen en vrienden, die vaak meer dan 20 boeken verkochten. Onze vriend' van Loon met zijn helpers uit Rotterdam presteerden het om meer dan 230 boeken te verkopen. Voorwaar, een voorbeeld ter navolging. De vrienden, die dit verslag lezen en dit boek nog niet bestelden, dienen niet al te lang te wachten met bestellen, aangezien dit pakkende en principieel geschreven boek van één onzer pioniers vlot verkocht wordt en dan ook wel spoedig uitverkocht zal raken. De heer P. Bijl, Havenstraat 28 te Numansdorp, zal •gaarne onze bestellingen noteren.

Als kasfcommissie worden benoem'd devrienden de Groot uit Utredht en den Ouden uit Bergambacht. Reeds voor afloop der vergadering brengen deze heren verslag uit, daar ze tijdens de vergadering .de boeken en bescheiden van de permingmeester nagezien en in orde bevonden hebben.

De voorzitter stelt dan de ingekomen stukken aan de orde. Deze zijn tijdens de bestuursvergadering uitvoerig besproken en worden dan ook, vergezeld met een pre-advies van het hoofdbe­ 4 stuur van ons verband, de vergadering voorgelegd.

Allereerst de vereniging uit Doetinchem. Zjj vraagt een hele dag te vergaderen en niet slechts op zaterdagmiddag. Verder willen deze vrienden twee sprekers op zon dag laten optreden. Het hoofdbestuur adviseert twee keer per jaar een hele dag te vergaderen, doch slechts één spreker te nemen^ aangezien anders het pi'Ogramma overladen dreigt te worden en de bespreking van het referaat weer in het gedrang komt. Aldus wordt besloten. Doetinchem vroeg verder nog voor onze vergaderingen de nodige propaganda in , , De Banier" te voeren.

Tei-wolde-De Vecht wilde in elk geval een spreker op onze vergaderingen, en niet alleen 'behandeling van huishoudelijke zaken. Men houde onze samenkomsten in de sfeer van een studievergadering, met een ruime mogelijkheid tot uitwisseling van gedachten over het geboden referaat.

Het jeugdverband van 'de statenkring Gouda had gevraagd om uitgave van een eigen maandblad, een brochurereeks met aktuele onderwerpen en de stichting van een partijbibliotheek, waaruit iedere vereniging kan lenen.

Het hoofdbestuur vindt, dat een partijbibliotheek op zulke grote financiële en praktische bezwaren stuit, dat hieraan niet te denken valt. I-edere vereniging hebbe zijn eigen bibliotheek. Oo'k een brochurereeks is m'oeilijk te realiseren.

Vanachter de bestuurstafel klinkt de suggestie: , , Neem de brodiurereeks van onze kweekschool in Gouda. Pracht studiemateriaal!"

En een eigen maandblad? Ook hier zijn de bezwaren veel en groot. Het hoofdbestuur komt met het voorstel om de inleidingen, die op de verenigingen gehouden worden, op te zenden naar de sekretaris, waarna ze na selektie gestencild zullen worden en aan de verenigingen worden gezonden. ledere vereniging kan dan aan elk lid een stencil uitreiken. Dit voorstel vindt in de vergadering grote bijval. Echter ook enkele bedenkelijke gezichten "worden gezien on voorzichtig wordt er geïnformeerd: „Wat gaat dit kosten. En... . dwingen we onze mensen op die manier niet om een abonnement te nemen". Maar geen nood. De sekretaris onthult, dat één onzer vrienden beschikken kan O'ver een stencilmachine, waarop hij zelf de referaten vermenigvuldigen kan, zodat we geen drukloon hoeven te betalen. We vertrouwen, dat onze penningmeester nog wel in staat zal blij'ken de geringe kosten van papier en porto te vergoeden. Elke studievereniging krijgt 'dus de stencils. . . . geheel gratis!

Ds. Dorsman waarschuwt echter, dat het bestuur wel terdege de referaten zal nalezen en zich het recht voorbehoudt om passages, die in strijd zouden blijken met het streven onzer partij te korrigeren.

(wordt vervolgd)