Digibron.nl

Ontstellende gebeurtenissen

Bron: De Banier
Datum: donderdag 26 mei 1960
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 1, 2

Het zijn wel even ontstellende als droeve gebeurtenissen, welke er in de laatste tijd hebben plaats gegrepen.

Kort geleden werd mej. Feenstra gewurgd en nu weer is er een meisje van 16 jaar door vmrging om het leven gekomen.

De ene moord is in kort© tijd op de andere gevolgd.

Het woord van de Heilige Schrift, dat leert dat de 'barmharti'gheden der goddelozsn wreed zijn, is ia deze ten voMe bewaarheid. 'Naar de opvattingen van het modern© strafrecht moet aan de misdadigers veel vrijheid worden toegekend. Men laat hen dan ook, onder wie er zelfs zeer gevaarhjken zijn, maar al te zeer vrij rondlopen. Wat wel uitwijst, dat de geest van onze tijd diep in het ongeloof verzonken ligt.

De Heere gebiedt toch in Zijn Woord 'dat 'de zonde gestraft behoort te wor-'den. Onze tijdgeest echter heeft met dat Woord afigerekend. Hij beschouwt zich veel wijzer te zijn dan de Heere Zelf. Hij ziet uit de hoogte neer op wat hij noemt ouderwetse begrippen van zon'dte en genade. Doch keer op keer komt de Heere •de wijsheid 'dezer eeuw te bespotten. Hij toont met sprekende bewijzen aan, dat de wijsheid dezer eeu'w dwaasheid is en nameloos veel oU'heM sticht. Daaraan zijn twee jonge 'levens ten 'slachtoffer gevallen. Twee families zijn er, die thans een dode te betreirren hebben. Dat is wel iets heel vreselijks. Ons beklag met hen gaat thans maar hen uit.

De kerkvader Augustinus schreef, dat het kwaad van zijn eeuw was dat het kwaad niet werd gestraft. Sin'dsdien is de ongebondenheid nog zeer toegenomen. Allerlei teorieën worden thans gehuldigd, dat de misda'digers - groter vrijheid van beweging moet worden toegekend. Doch wat werkt dit uit?

Kort geleden wist een persoon uit de rijks-psychiatrische mriohting in Avereest te 'Ontsnappen. Sin'ds zijn ontvluch'binig heeft hij zich schuldig 'gemaakt aan tal van idiefstB'llen. In Hoogeveen en in Hardenberig brak hij in en het geltikte hem ruim ƒ 5.000.— te stelen.

In het begin van deze maand plundeid© hij vroeg eflkele auto's. Hij nam geld, kleren en piapieren mee. De gevonden rijb©wijzen deponeerde hij in de bus van het politiebureau. Zo bekwam hij gelegenhei'd om tal van misdrijven uit te vociren. Pas één dezer dagen gelukte het de politie 'hem, die reeds op 11 maart ontvlucht was, na ©en klopjacht t© arresteren.

Het ontzettende van deze aanigelegenheid is, dat het hier geen op zichzelf sta-and .geval betreft. Op het ogenblik lopen er in ons 'land zestig van deze patiënten vrij rond.

Zestig ter besohikkin'g van de Nederlandse regering gestelde deÜnkwenten zijn op vrije voeten. Zij zijn uit psychiatri- sche inrichtingen catvlucht of na proefverlof niet teruggekeerd.

Het is hiermede zo erg gesteld, dat het departement van Justitie niet in staat is om esn specifikatie te geven van de zestig ontvluchten.

Ie één van cnze dagbladen lezen wij: In de praktijk komt het er op neer, dat patiënten gaan en staan waar rij zelf willen. Het is meer dan eens gebeurd, dat een patiënt, na afgeleverd te zijn door de recherche, met koffer en al de deur weer uitwandelde en in dezelfde trein stapte waarin ook de rechercheurs terugreisden. Wil een patiënt vertrekken, dan iaat de hoofdbroeder hem rustig zijn koffer pakken en gaan. Bij het vertrek geeft hij de patiënt 48 uur (soms 24 urn-) om tot inzicht te kom.3n en op eigen gelegenheid terug te keren. Pas daarna belt hij het politiebureau op en gaat er een opsporingsbericht over de telex.

Een terbeschikkinggestelde uit een gesticht in het westen van wis land deelt als zijn ervaring mede: Bij mijn aankomst werd verteld dat er 40 patiënten in het .gesticht woonden. Ik telde er slechts vijf. (De rest was er niet te vinden. Later bleek bleek mij dat ik, bij wijze van spreken, eerder kans had hen eiigens in Amsterdam aan te treffen dan in de inrichifcing.

Geen wonder dat men in het naburige Heilo zich tsn zeerste ongerust maakt over de in deze inrichting bestaande toestand.

Reeds maanden geleden heeft het gemeentebestuur van Heilo zich over het feiit van de vele ontsnappingen van de ter beschikking van de regering gestelde psychopatische kriminelen tot het departement van Justitie gewend, met het verzoek hierteigen doeltreffend© maatregelen te willen treffen.

Nog bij de laatste begrotingsdebatten is deze aangelegenheid opnieuw aan de orde gesteld. Want de bevolking van Heiio is bang voor de steeds weer vrij lopende psychopaten uit de St. Wilbrordusstichtinig — aldus verklaarde de wethouder van de 'gemeente Heilo, de heer Ir. Tomssen. Op 'ons protest in Oen Haag hebben wij tot nu toe geen definitief uitsluitsel, nooh zelfs maar een uitspraak ontvangen.

Wat met het Venlose winkelmeisje gebeurd is, had elke dag in onze buurt met 'onze dochters ook kunnen gebeuren. Het is juist dat, waiarvoor wij steeds beducht zijn.

Herhaaldelijk hebben de bewoners van ons dorp bij het gemeentebestuuir geklaagd over de ontsnapping van verpleegden, met name de kriminele psychopiaten.

Het enige dat in de loop der jaren met a]le klachten bereikt werd, is dat men de ter beschikking van de regering gestelden binnen de inrichting in een bepaald deel van de achterzijde er van 'ging konoentreren. Maar de ontsnappingen gingen door.

Deze verklaring is wel van bijzondter ernstige - aard. Zij stelt zonder twijfel de regering mede in staat van beschui'dïging, welke ook niet vrij 'te pleiten valt. Het is wel zeer kenmerkend voor 'de opvattingen van de modeine rechtsbegrippen, 'dat een persoon, 'die zich op dengelijke wdjze misdroeg non-agressief, niet tot een zedendeliikt in staat werd geacht en als ongevaarlijk voor de samenleving werd beschouwd. Hij had toch heel wat misdrijven begaan. Het is in zijn leven misdrijf op misdrijf geweest. Hij is van het politiebureau naar het huis Van bewaring gegaan, van de observa'tieklinielc naar de psychiatrische inrichting gegaan; het is 'daarbij vonnis op vonnis geweest. Zijn straflijst begint reeds op zeventienjarige leeftijd. Tussen zijn zeventiende en vier-en-twintigste jaar is deze reeds tot 28 strafbare feiten aangegroeid. Hij probeert a'lsdan aan zijn straf te ondcomen. Hij heeft zich aan een'grote diefstal schuldig gemaakt. Hij poogt aan zijn straf te ontkomen door naar het Vreemdelingenlegioen te ontvluchten. Hij komt echter niet verder dan tot Nice. Een Franse rechtbank veroordeelt hem wegens ongeoorloofd wapenbezit, het in bezit hebben van valse papieren en nog een miisdrijf tot een jaar gevangenisstraf. In het St. Paulushuis wordt Karel M. op 1 april 1960 geplaatst op advies van het selektie-instituut 'te Utrecht. Zijn zeventien mede ter beschikking van de regering gestelden (M's terbeschikkingstelling werd in december met twee jaar verlengd, zwermen 's morgens uit over geheel Noord-Holland tot de lijn Amsterdam-Haarlem en keren 's avon-ds weder tot het open huis terug.

M. verkeert nog in 'de observatieperiode '(hij mag het huis niet verlaten) wanneer hij op de Bevrijdingsdag samen met een jongere delinkwent bedaard de poort ui-twandelt met 'de vaste bedoeling om in 'de imichtiog 's avonds niet terug te keren.

Sinds zijn vertrek pleegt hij een reeks van 'diefstallen, on'der andere te 'Rotter-'dam, Breda en Waalvwjk en heeft hij ook nag kans gezien om in Brabant een hotelbedrijf op te lichten, waar hij vertrok zjcnder één cent betaald te hebben.

In Venlo geeft hij zich uit voor een persfotograaf. 'Daardoor wordt hij in de gelegenheid 'gesteld zijn afgrijselijke moord ten uitvoer te brengen. Met de geelzijden sjaal, welke hij 's middags gekxxïht bad in dezelfde win'kel, waarin zijn slachtoffer werkte, laat hij 'het gewurgd achter. Door de poMtie gegrepen, toont hij geen enkel bewijs van berouw of enige spijt over zijn zo weerzinwekkend misdrijf.

De vérgaande roekelooshei'd van de bewaking van de aan de regerin'g 'ter beschikking 'gestelden wordt wel ten voeten uit getekend door het volgende voorval. Een paar patiën'ten zaten in een kroeg. De verteringen, welke zij er gemaakt badden, waren hoog geworden. „Wacht maar eventjes — zeide één van de patiënten — ik ga wel even geld halen". Een uur later was hij terug met geld en sieraden. Hij bad ergens ingebroken. V'oor het bedrijven van zulke inbraken wordt nota bene ruimschoots de kans gegeven aan deze patiënten. Het is hiermede wel alle spuigaten uitgelopen.

Voorshands zal daaraan wel een einde gemaakt zijn. Het kan ook nog wel zo verlopen, dat de psychiaters de hau'dschoen opnemen voor Karel M. en ook nu weer pogen hem op de één of andere wij'ze te ontfutse'len aan de justitie. Het kwaad naar behoren te straffen, is er bij hen niet bij, al geschiedt er ook moord op moord. Zij zijn er ten enenmale afkerig van om aan de eis van Gods Woord te voldoen, dat wie iemands bloed vergiet, ook dienis bloed vergoten zal worden.