Digibron.nl

BUITENLANDS OVERZICHT

Bron: De Banier
Datum: donderdag 2 juni 1960
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4, 5

Het zijn hoogst belangrijke gebeurtenissen, welke onze overdenking ten volle waard zijn, weBce nu weer zijn herdacht en welke nog staan gedacht te worden. Het betreft niets meer of minder dan de glorieuze hemelvaart van de Zoon Gods. Hij heeft de gevangenis gevankelijk gevoerd en gaven gen'omen om uit te delen onder de mensen, ja ook de wederhorigen, om bij de Heere God te wonen. De poorten des hemels hebben zioh voor Hem ontstoten, opdat Hij voor in zichzelf ellendige en arme zondaren tot een Voorspraak en Voorbidder aan de rechterhand Zijns Vaders zou zijn. Dit feit is zó groot, zó zegenrijk, dat al hadden al de zandkorrels monden en stemmen, zij de waarde en heerliikheid er van nimmer zouden kunnen bezingen.

Wij staan bovendien gereed op de dag van Pinksteren te gedenken dat de Heere Zijn Woord heeft waar gemaakt, namelijk dat Hij de Geest der waarheid zou zenden. Welke de Zijnen in alle waarheid zou leiden.

Bij deze waarheid zinkt wel alles wat de wereld heeft en kan geven geheel in het niet. Welgelufczalig is degene, die zijn kostbare ziel uit het verderf mag wegdragen. Het is gemeenlij'k zo gesteld met een mens, aardsgezind als hij is, dat hij geheel in beslag genomen vrordt door de zorgvuldi'gheden dezes levens. Zij nemen zijn gedachten, begeerten, zijn hart en zijn zinnen geheel in beslag.

Wij beleven in dit opzicht wel een bijzonder donkere tijd, een tijd vol van gevaren, vol van zonden, een tijd vol van haat en nijd. De dagen van Noach zijn teruggekeerd, waarin de wereld ook vervuld was met vwevel. Om strijd geeft men voor, dat men de vrede, niets dan de vrede wil, doch de praktijk is daar­mede in flagrante strijd. De wedloop in de bewapening is weer in volle gang.

Bij deze zo gevaarlijke gang van zaken raakt men nog maar steeds niet uitgepraat over de topkonf eren tie. In het westen wijt men algemeen de mislukking er van aan Chroestsjef, in het oosten wordt Eisenihower als de zondebok de woestijn ingezonden. Men troost zich echter met de verklaring van Chroestsjef, dat over adht of negen maanden het nog eens geprobeerd zal worden met een nieuwe konferentie.

In Oost-JDuitsland moet men zich echter wel bitter teleurgesteld gevoelen, dat er van het sluiten van een afzonderlijk vredesverdrag althans voorlopig niets terecht zal komen. Dit feit toont ons hoe vast Oost-Duitsland in de greep van Rusland zit. Het heeft over zijn toekomSt eigenlijk niets dan lege briefjes in te brengen. Het wordt geheel door Rusland onvoorwaardelijk bestuurd. Het heeft maar te aanvaarden wat dit over hen beschikt. Geen wonder, dat ondei: zulke omstandigheden duizenden met achterlating van al hun 'bezittingen naar West-Duitsland uitwijken. Zij zijn al bhj als zij daar arm en berooid een onderkomen verkrijgen. Het wordt gewoonlijk maar heel weinig gewaardeerd, dat men nog een eigen volksbestaan heeft en niet onder de knoet van overheersers leeft, maar het is wel een onuitsprekelijk voorrecht. President Eisenhower heeft de Nationale Veiligheidsraaid in een speciale zitting bijeengeroepen, waarin hij het Amerikaanse volk verslag zal doen van de Parijse topkonferentie. Volgens zijn perschef zal hij ook verslag uitbrengen over de toekomstige doelstellingen van Amerika, zijn geallieerden en over de vrije wereld.

De president is in de laatste tijd nogal sdherp bestreden door de demokratische partij. 'Deze legt hem ten laste, dat hij ernstige fouten heeft begaan. De verkiezing van een president komt in Amerika in het ziöht, welke voor het Amerikaanse voIk van grote betekenis is. De kandidaatstelling heeft over ongeveer anderhalve maand plaats. Dit geeft aanleiding, dat de gemoederen thans al in beroering komen en voorbereidselen vpor deze verkiezing genomen worden. President Eisenhower zal zich stellig wel tegen de op heim gei-ichte aanvallen verdedigen en deze aanvallen maar niet blauw blauw laten. Het is te verwachten dat hij, nu hij zidh tot het Amerikaanse volk richt, daarover het zijne zal zeggen. Lang behoeven wij er deze keer niet op te wachten. Twee keer is hij met grote meerderheid van stemmen tot president gekozen, maar hoe de verkiezing thans zal verlopen, daarover valt althans voorshands niets met enige zekerheid te zeggen.

Wel valt dit met zekerheid te zeggen, dat de wereld nog vol onrust is. De spanning onder de volkeren is steeds nog niets verminderd.

In Washington is in de vorige week een konferentie van de acht landen van de SEATO (.de Zuidoost-Aziatische verdragsorganisatie) gehouden. Volgens de Amerikaanse woordvoerders zal op de konferentie in het bijzonder aandacht woi'den geschonken aan mogelijk agressieve stappen van het kommunistisdhe China in het verre oosten. Leden van de organisatie zijn de Verenigde Staten van Amerika, Engeland, Frankrijk, Austrahë, •Nieuw-Zeeland, Pakistan, de Filippijnen en Thailand.

Radio Peking heeft bekend gemaakt, dat dezer dagen in de Chinese steden veertig miljoen mensen hebben gedemonstreerd tegen de Amerikaanse agressie en provo'katie tegen de Sovjet-Unie en de Amerikaanse sa'botage van de topkonferentie. 'De Chinese regering heeft tevens bekend gemaakt dat een Amerikaans militair vliegtuig het Chinese luchtruim 18 minuten lang heeft geschonden.

Radio Moskgu meldt, dat de Russische regering aan de Japanse een tweede nota heeft gezonden, waarin geprotesteerd wordt tegen een dreigende vlucht, welke een Japans vliegtuig 11 mei ter hoogte van Wladiwostok boven het Russische koelschip , , Iman" zou gemaakt hebben. Tegelij'kertijd zouden vijf Japanse oorlogsschepen de , , Iman" zijn genaderd om dit schip daarna gedurende anderhalf uur te volgen.

In de Russische nota wordt verklaard, dat de Russische regering het optreden van de Japanse schepen een inbreuk op de vrije vaart in volle zee adht, hetwelk de ontwikkeling van normale Japans-Russische betrekkingen zal benadelen. Zij verzoekt de Japanse autoriteiten tenslotte dergelijke handelingen tegen de Russische vaartuigen in het vervolg te voorkomen.

Van Japanse zijde is verklaard, dat vier Japanse onderzeebootjagers, die werden vergezeld door een waamemingsvliegtui'g, inderdaad een ontmoeting met de , , Iman" hebben gehad, doch dat het Russische schip op geen enkele wijze was bedreigd geworden.

Dit incident geeft er blijk van welk een geprikkelde stemming er thans onder de regeringsautoriteiten heerst. Er zijn nota bene twee nota's gewijd aan een aangelegenheid, die het sop van de kool niet waard is Van veel ernstiger aard is het, dat men in Washington het geraden vond de aandadht te schenken aan mogelijke agressieve stappen van het kommunistisdhe China, waar wel gegronde reden voor bestaat. De Chinese regering slaat toch gedurig een zeer militante toon aan. De 'demonstratie, waarop maar eens eventjes veertig miljoen Chinezen bij pi kaar getrommeld zijn, geeft een genoeg zaam blijk er van door welk een geest dp Chinese regering bezet is. Zij spreekt er gedurig over, dat zij verheugd is, dat het nu wel gebleken is welk een gevaarhik politiek president Eisenhower gevoerd heeft, en hoopt dat daaraan nu voort^oed een einde gekomen is. Zij verklaart, dat zij er nooit geloof aan geslagen heeft dat een duurzame wereldvrede verzekerd kan worden door onderhandehngen al. leen. Indien de imperialisten onze vredespogingen verkeerdelijk aanzien als blijken van zwa'kte, 'dan zal hun zeker een lesje worden geleerd, zo werd er door de Chinese partijsekretaris gezegd Hierbij moest president Eisenhower het wel zeer ontgelden. Van Chinese zijde sdhroomt men niet 'hem een bandietenleider en een met bloed bevlekte slachter te noemen.

In de rede van de Chinese partijsekretaris werd tevens gezegd: Wij hebben in het verleden gestreefd naar 'het regelen van internationale geschillen door onderhandelingen en zullen in de toekomst voortgaan dit te doen, maar 'het zal een illusie blijken te - zijn. Hierbij 'dient niet over het hoofd gezien te worden, dat door de Chinese regering stellig niet nagelaten zal worden om de door de Amerikaanse regering gesteunde Tsjang Kal Sjok uit de straat van Formosa te verdrijven, terwijl zowel de Russische als de Chinese regering alles in het werk stellen om de invloed en machtssfeer van Amerika in Japan te veihreken, zodat de toekomst zidh verre van geruststellend laat aanzien.

President Eisenhower heeft de door hem aangekondigde redevoering gehouden. Veel nieu'ws is daarbij door hem niet gezegd, 'kon er ook niet gezegd worden. Want de algemeen bekende feiten zijn reeds zo dikwerf gezegd en gerepeteerd, dat het feitelijk niet anders dan oude, reeds herhaaldelijk opgediende koek was, wat hij opdiende en voor de zoveelste maal nog eens weer werd opgediend. 'Hij verklaarde dat zijn regering bereid was te allen tijde de nu afgebroken onderhandelingen weer te hervatten. Hij heeft daarbij aan dovemansoren geklopt Want ofschoon van Amerikaanse zijde met nadruk verzocht was om de rede van de president niet te verstoren, werd deze op bijzonder zware wijze verstoord, zodat er in Rusland geen woord van te verstaan was. Hoe zeer is dit in korte tijd toch geheel veranderd. De glimlachpolitiek is omgeslagen in een barse, alle ïvriendsdhap uitsluitende politiek. De Stalinistisdhe poHtiek is mede onder invloed van het kommimistische China in trek. De president begon zijn rede met een uitvoerige behandeling van het incident met het Amerikaanse spionagevliegtuig U-2, dat op 1 mei, vlak voor het begin van de topkonferentie in Parijs, boven het grondgebied van Rusland werd neergeschoten.

Hij toonde zich bijzonder verbaasd dat de Russische regering van deze vlucht zulk een ophef had gemaakt, omdat zij reeds jaren van de Amerikaanse verkenningsvluchten boven Rusland op de hoogte was. 'De president was er dan ook ten volle van overtuigd, dat Chroestsjef reeds vóór zijn vertrek naar Parijs besloten had dat het topoverleg moest getorpedeerd worden en dat Eisenhowers bezoek aan Rusland diende te worden afgelast.

Als een bewijs voor zijn opvatting beschouwde de president het feit, dat hij in Parijs had verklaard, dat de vluchten boven Rusland zouden worden gestaakt, een belofte, weUce de Russische regering niet voldoende 'had geacht.

President Eisenhower voerde tevens aan, dat de vhidhten boven Rusland thans minder zin hebben, omdat de Russen achter het Amerikaanse systeem zija ge- tomen en ook omdat de bondgenoten van Amen'Jka door het incident in moei-Kjkheden zijn geikoman.

Bovendien, verklaarde 'hij, - wordt er voortdurend gewerkt aao nieuwe methoden, waaraan geen vliegtuigen te pas kojjen welke verrassiagsaanvallen zullen kunnen en moeten voorkomen. Als de Ijeste van deze methoden prees de president zijn openluchtplan aan, hetwelk regelmatige vtrkenningsvluchten van de westelijke en de oostelijke mogendheden boven elkanders grondgebied inhoudt.

De president zeide aan het einde van zijn toespraak vasfft)esloten te zijn de pogingen om tot een duurzame vrede te komen te zullen voortzetten. De Amerikaanse regering zal zich niet laten ontmoedigen door de slechte manieren van de Sovjet-Unie.

Zo blijft het dan voort ruziën. De koude oorlog woedt weer op een hevige wijze voort. De spanningen nemen niet af, maar nemen steeds maar toe. Calvijn noemde gedurig > de wereld , , deze ellendige wereld".

De Amerikaanse regering is niet veroordeeld, zoals de minister van buitenlandse zaken van Rusland begeerd en voorgesteld had, vanwege het verrichten van agressieve daden. De Veiligheidsraad heeft esn Sovjet-Bussische motie om Amerika te veroordelen wegens de spionagevluoht boven Russisch grondgebied verworpen met 7 tegen 2 stemmen bij 2 onthoudingen (Ceylon en Tunesië). De tegenstemmers waren Argentinië, Frankrijk, Italië, nationalistisch Ohina, Ecuador, Engeland en Amerika. Gromyko verklaarde later tegenover journalisten, dat hij de kwestie nu in de Algemene Vergadering van de Organisatie der Verenigde Naties zou brengen, doch wilde niet zeggen wanneer dit zou gebeuren. De Amerikaanse gedelegeerde toonde met een sprekend bewijs aan op welk een geslepen en sluwe manier de Russen zelf spioneren.

In Turkije, waar het sinds de laatste tijd gist en broeit, heeft het leger de macht in handen genomen om een burgeroorlog te voorkomen. De staatsgreep, welke zonder bloedvergieten verliep, wordt tijdelijk genoemd in afwacbting van verkiezingen. De gehele regering van Menderes is gearresteerd, benevens de president en de voorzitter van de nationale vergadering. De bevolking werd opgeroepen binnenshuis te blijven. Volgens 'a radiobericht zal Turkije in zijn buitenlandse politiek geen verandering aanbrengen. Zij zal trouw blijven aan de gealliëerden.

In Chili hebben overstromingen plaats gevonden, welke grote verwoestingen heüben aangericht en volgens persberichten aan 7000 mensen het leven hebben gekost.