Digibron.nl

BUITENLANDS OVERZICHT

Bron: De Banier
Datum: donderdag 4 augustus 1960
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4, 5

„Het ziet er maar donker uit", zo kan men gedurig horen zeggen als het gesprek gaat over de buitenlandse politiek. En inderdaad, daar bestaat alle reden voor dit gezegde. De heimelijke en openbare vijandschap tussen de volkeren is hoog geklommen. Zij openbaart Zich op allerlei wijze. Nu eens zus en dan weder zo. Voorshands bHjft: het nog meestal bij woorden. Behalve dan dat er een vei-woede strijd in Tibet gevoerd wordt. De gi«nzen van Nepal worden daarbij menig keer overschreden. Er is daartegen door de regering van Nepal geprotesteerd. Dit protest heeft in zoverre resultaat opgeleverd, dat de kommunistische Chinese regering niet alleen haar verontschuldigingen heeft aangeboden, maar ook schadevergoeding heeft toegezegd. Ondanks deze toezegging wordt van de zijde van de regering van Nepal verklaard, dat die schending van haar grenzen nog bij voortdairing plaats heeft. Dit is één van de vele staaltjes, welke er te geven zouden zijn van de heersende om'ust ill de wereld, één welke er tevens een bewijs levert van de heimelijke en openbare vijandschap, welke er tussen de volkeren bestaat.

Als er maar politiek voordeel uit gieslagen kan worden, dan is geen leugen te grof, geen verdachtmaking te gemeen, geen middel te slecht om daarmede de politieke tegens; tander te treffen. Wij lieven thans in. een wereld, waarin men liet met de waarheid in het geheel niet nauw neeint en wajarin God en Zijn gdbod als wat vreemds geacht worden. Dit geeft alle reden om het ergste te vrezen. De oordelen zullen daarover niet achterwege blijven. Juister gezegd, zijn zij er al. Er is toch een vérgaande verharding waar te nemen, welke immer aan de verwoesting vooraf gaat.

Wat er van te zeggen, dat de Russische regering in de Veiligheidsraad haar veto heeft uitgesproken over het Amerikaianse voorstel om een internationaal onderzoek iti te stellen naai het incident met het Amerikaanse verkenningsvliegtuig van het type R-B 47, terwijl zij deze aangelegenheid in deze raad aan de orde gesteld had? Ook het Italiaanse voorstel om het Internationale Rode Kruis zich in verbinding te laten stellen met de twee overlevenden van de .Amerikaanse bemanning werd door het veto getroffen. Dit wijst wel heel duidelijk uit, dat het de Russische regering niet om de waarheid en de rechte kennisneming van de feitehjke toedracht dezer zaak, maar om propaganda te doen is geweest. Zij heeft naar een middel gezocht om de .'Amerikaanse regering verdacht te kuimen maken en zwart af te kimnen schilderen, maar is daafbij op de koffie gekomen. Zij heeft niet aU^n beleefd, dat de Vei-Mgheidsraad de Russische ontwerp-resolutie heeft afgestemd, maar ook dat de Aïnerikaanse en Italiaanse resoluties werden aangenomen met allteen haar stem en die van Polen tegen.

De Amerikaan, se gedelegeerde Cabot Lodge, die met alle nadruk en overtui. gende bewijzen de Russische beschuldi, ging, dat het Amerikaanse vUegtuig 'aet Sovjetluchtruim bad geschonden, van de hatid gewezen had, trok fel van leer tegen de Russische onderminister van buitenlandse zaken Koennetsof. De Russen zo verklaarde hij, geloven zelf niet in hun beschuldiging, omdat zij niet willen weten van een internationaal ondei'zoek of van een verwijzen van de zaak naar het Inbernationaal Gerechtshof in Den Haag In Rusland zelf mag de bevolking ook niet in kennis komen van de rechte toedracht aangaande het Amerikaanse verkenningsvliegtuig van het type R-B 47. De voor de Sovjet-Unie en Oost-'Europa bestemde uitzendingen van de „Stem van Amerika" worden er thans zó verstoord, dat een uitzending in het Russisch dezer dagen geheel onverstaanbaar was in Rusland. In dit program werd de rede van de .Amerikaanse afgevaardigde in de Veiligheidsraad, Cabot Lodge, - ^ver het incident met de R-B 47 weergegeven. Ook dit wijst er ontegenzeggelijk duidelijk op, dat de weergeving van het incident met het Amerikaanse vliegtuig de toets der waarheid niet kan verdragen en dat heel het geval met dit vHegttrig voor propagandistische doeleinden in de VeiHgheidsraad moest dienen, waarvoor de Organi.satie der Verenigde Naties als spreekbuis mi.sbruikt wordt, gelijk zij zo vaak als spreekbuis misbruikt is. Deïe Organisatie is bij de Russische regering zeer geliefd. Zij kan daarmede naar hartelust de Oosterse volken tegen de westerse opruien. Wordt in de Veiligheidsraad van deze Organisatie het één of ander voorstel aangenomen, dat de Russische regering niet zint, welnu, dan kan zij de uitvoering er van keren, waarvan zij dan ook herhaaldelijk gebruik gemaakt heeft, want het 88ste en S9ste maakt heeft, want het waren de 88ste en de 89.ste keer, dat de Sovjet-Unie in de Veihgheidsmad er gebruik van gemaakt heeft om haar veto uit te spreken.

Wat de wereld nog altijd in sterke mate in beroering houdt, is ndet alleen liet geschil tussen de westelijke en de oostelijke mogendheden, maar ook de Kongo.

Premier Loemoemba is in Amerika met de gebnukehjke eerbewijzen, welke bij het bezoek van autoriteiten plaats vinden, ontvangen. De 19 kanonschoten werden afgeschoten toen hij aankwam in Blair House, het huis waarin zeer belangrijke personen ontvangen worden, dat tegenover het Witte Huis is gelegen.

In antwoord op de wens van de .Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Herter, voor spoedige terugkeer van rast en orde in zijn land, beloofde Loemoemba, dat zijn land een ware demokratie zou worden; wiaaraan hij toevoegde: Wij wen.sen dat alle buitenlanders en Europeanen in vrede in ons land kunnen leven en hun bijdrage kunnen leveren tot onze welvarendheid. Wanneer de westelijke wereld zich de moeite geeft om onze positie te begrijpen, kan zij zeker zijo van onze steun en ons begrip. Het Kongolese volk vertrouwt op het Amerkiaanise, aldus zeide Loemoemba.

Later onthulde hij dat de Amerkiaanse regering hem voor zijn land aOe mogelijke hulp had toegezegd, terwijl Kongo eventueel ook hulp van Rusland aanvaarden.

De Belgische minister-president Eyskens heeft op een perskonferentie zijn standpunt betreffende Kongo ook uiteengezet, dat nogal sterk verschilde van dat van Loemoemba. Hij sprak de verwaditing uit, dat de Organisatie van de Verenigde Naries haar handen van Katanga afhoudt. De onafhankehjkheidsverklamug van Katanga is een nieuw feit in de ootwikkeling van de situatie. Het is, zo zeide hij, bovendien een puur binnenfcmd.ie aangelegenheid van de Kongolese repubUek. De Belgische regering heeft de on-- aflunkelijklieid van Kongo exkend en peemt hierin dus geen stelling in.

Eyskcns veri: 'aarde dit ettelijke uren na-(Jat hij de sekretaris-generaal van de Organisatie der Verenigde Naties gespro-]ten had, die ontrui.niog van de Belgische troepen in Kongo geëist had. De sekretiaris-'generaal bleek er bovendien op te staan, dat de Belgische regering haar militaire bases iii Kongo, Kamina en Kito-: na, prijs zou geven, terwijl de Belgische minister van buitenlandse zaken, Wigny, no" esns verzekerde, dat de Organisatie der Verenigde Naties met de twee Belgische bases niets te maken had.

Algemeen wordt aangenomen, ofschoon er geen nadere verklaritigen zijn afgelegd, dat er tussen het Belgische ministerie en de sekretaris-generaal Hammars-Iqoeld geen overeenstemming is bereikt. Bijna vijf uren heeft de sekretaris-generaal met de Belgische ministers gesproicen, die hun standpunt bebeffende Kongo vastbesloten verdedigd hebben. De ministers hebben de sekretaris-generaal onomwonden gezegd wat zij onder orde en veiligheid verstaan: de mogelijkheid voor blanken om ongestoord te kunnen leven, weAen en slapen. Hoe denl^t, zo werd de sekretaris-generaal gevraagd, de Veiligheidsraad er de orde te verzekeren met 12.000 man? Het is toch niet genoeg om eenheden in enkele centra te legeren. Om die levens, die in gevaar verkeren, te beschermen, moeten voldoende troepen aanwezig zijn.

Hammarskjoeld beloofde dit onderwerp te zullen bespreken in Leopoldstad met de bevelhebbers en er speciaal te zullen aansporen snel op te treden in bedreigde plaatsen, iwaarvan de Belgische minister hem een lijst ter hand had gesteld. De sekretaris-generaal zou volgens deze mimster 'zie, er goed hebben begrepen waarom de Belgische regering intervenieerde, en hij had ook kennis genomen van België's hevige verontwaardiging over de lasterlijke uitlatingen van Loemoemhe., die nu in zekere overzeese landen met eer werd ontvangen.

De Belgische minister-president heeft hierbij oog opgemeikt, dat men geen gapende wonde in Afrika mag openlaten, België kan volgens hem de geleden verliezen te boven komen, doch voor Kongo zijn deze onbeperkt als het zonder blanken komt te staan. Die hulp zullsn de Belgen moeten geven, want internationale hulp komt te laat. In België staan genoeg artsen en technici klaar, doch zij bieren absolute veiligheid voor hun leven.

Bovendien vormt Katanga een moeilijk op te lossen probleem. Premier Tsjombe handhaaft nog immer zijn standpunt, dat hij de troepen van de Organisatie der Verenigde Naties niet in Katanga zal toelaten, maar hen zielfs met geweld zal trachten te weren. Doch ook daar ontbreekt de eenstemmigheid. Veertien afgevaardigden van het oppositieikartel hebben aldaar de zitting van het provinciiale parlement verlaten uit protest tegen de wijze, waarop premier Tsjombe en zijn aanhangers de onafhankelijkheid van Katanga hebben geproklameerd. Zij hebben er mede gedreigd zich van Ka^ tanga los te maken en een afzonderlijk rijk te zullen vormen.

Zo blijft het in Kongo nog immer een verwarde toestand, waarvan niemand met volstrekte zekerheid weet wat daaruit tenslotte nog zal groeien, gelijk dit ook het geval is met Katanga, waarin de rust op het ogenblik is teruggekeerd.

Alsof er nog geen onrust in de wereld geooeg is, is ©r ooJc nog een geschil van ernstige aard tussen de Verenigde Aziatische republiek en Perzië gerezen.

De Pei^asche regering heeft de ambassadeur van de Verenigde Arabische Republiek het bevel gegeven het land binnen ^ uur te verlaten. Hetgeen een tegenmaatregel is tegen de uitwijzimg van de Perzische amibassadeur in de Verenigde Ara!bische Republiek, welke te Kairo is bekend gemaakt. De oorzaak van de breuk tussen deze twee Mohammedaanse landen is de erkenning van de staat Israël door Perzië, welke de woede van president Naisser heeft doen ontsteken, die in een rede te Alexandrië eeu scherpe aanval op de Sjah van Perzië heeft gedaan. De Perzische minister van buitenlandse zaken heeft in een rede die aanval beantwoord met een aanval op Nasser, die 'hij de zwakzininge farao van Egypte noemde. Tevens venklaarde hij, dat zo lang het illegale regime aan het bewind blijft, zijn regering de diplomatieke betrekkingen met de Verenigde Arabische Republiek niet zal herstellen, en ook verklaarde hij nog, dat hij Nasser cwbevoegd achtte om op te treden als woordvoerder van de Mohammedaanse volken.

De Arabische Liga heeft inmiddels een rapport opgesteld voor de ministerskonferentie der Liga, welke de volgende maand te Beii'Oet zal gehouden worden, waarin Per2dë wordt beschuldigd van een samenzwering met Israël. In dat rapport krijgen de westelijke rijken ook een veeg uit de pan, omdat zij de olietiansporten door het Suezikanaal vermijden door olie via de Israëlische haven Eilath en de pijpleiding van daar naar Haifa te brengen ten nadele van de Arabische rijken.

In het kort nog het navolgende.

Nixon is tot kandidaat van de repubUkeinse partij verkozen, zonder dat zijn kandidatuur ernstig is bestreden. Op zijn voorstel is Cabot Lodge tot kandidaat voor het vice-presidentschap gekozen. De laatste is één van de bekendste pohtieke figuren geworden tengevolge van zijn vaak militante optreden in de Organisatie der Versngide Naties tegen de Russische delegatie.