Digibron.nl

VOOR DE JEUGD

Bron: De Banier
Datum: donderdag 20 oktober 1960
Auteur: OOM KOOS.
Pagina: 6

OOM KOOS

Beste neven en nichten,

Wij beginnen ditmaal met het geven van de nieuwe raadsels van

OPGAVE 652

Jongeren:

1. Noem de naam van: a. de vader van Mirjam, ta. de grootvader van Rehabeam van vaders zijde. c. de grootvader van koning Abia (2 Kron. 13). d. de man, wiens vrouwen Ada en Zilla heetten. e. de woonplaats van Mefiboseth. f. het dal waar Achan gestenigd werd. g. een koning van Salem, die tevens priester was, zonder geslachtsrekening. Welke naam vormen de eerste letters van de gevraagde namen?

2. De naam van een persoon uit het Oude Testament bestaat met nadere aanduiding uit vierentwintig letters. Hoe luidt de naam met aanduiding, als het volgende gegeven is? 15 24 5 11 21 was een vrouw, die op haar gebed een zoon kreeg, die profeet werd. De scheepslieden vonden de diepte der zee vijftien 12 2 6 19 3 7 14 (Hand. 27). De Joden zeiden: Wij zijn Abrahams 8 16 13 20. Machtig om ook het gehele lichaam in 22 9 10 18 te houden (Jakobus). 1 4 17 is een vleesgerecht. 23 moet geraden worden.

3. Een tekstgedeelte uit het boek Nehemia bestaat uit achtentachtig letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens:9 29 51 5 80 24 18 41 was de stamvader van koning Saul en ook van Paulus. 27 6 56 74 zeide: en ik mijns broeders hoeder. Abraham en Abimelech sloten te 43 11 49 20 37 68 26 een verbond. 10 46 70 88 1 17 69 63 34 36 8 70 24 is een der vijf boeken van Mozes. 66 3 19 54 is gelijk aan 30 42 60 84 is een wasmiddel (Jer. 2). De profeet 15 39 73 78 12 31 22 4 profeteerde over de dorre doodsbeenderen. De zoon en opvolger van koning Jothan heette 81 32 79 25 7. Ik heb de goede strijd 14 50 77 59 44 53 72 57 2. Niet tegengestaan, 58 38 23 67 47 62 65 52 76 tegen de zonde (Hebr. 12). In 't laatste der dagen zullen 83 35 86 21 28 64 87 20 komen (2 Petr. 3). Ik zal u onder de 55 85 48 75 1 doen doorgaan (Ez. 20). Wedergeboren tot een levende 33 45 13 82 (1 Petr. 1). De oogst der aarde is 61 40 16 geworden (Openb. 14). 71 moet geraden worden.

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte uit het boek Zefanja bestaat uit eenenne­ gentig letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: Abraham's tweede vrouw heette 81 51 46 22 63 85. Heeft God 18 40 52 47 1 88 73 34 genadig te zijn (Ps. 75—78). Noach begon een 15 29 68 33 57 8 42 65 te zijn (Gen.). Michael de 16 74 86 5 19 84 37 83 24 twistte met de duivel (Judas). Ik ben bekommerd vanwege mijn 21 72 41 75 56 2. Ik ben de man, die 54 91 60 62 4 32 48 gezien heeft. Och of gij 61 80 30 55 of 87 70 28 7 waart (Openb.). Opdat uw gebeden niet 58 64 17 44 3 26 31 45 71 49 worden (1 Petr.). Hij voerde mij uit de 39 89 9 77 53 6 (Ps. 16—19). De rechtvaardige zal geen 23 12 36 69 wedervaren (Spr. 10—13). 82 76 24 38 13 betekent: dwar len. 43 79 20 10 25 is een grote Europese stad. Beginnende van de 14 66 59 78 van Johannes. 11 67 is een muzieknoot. Gij vertient de munt en de 27 90 24 60 83 en de komijn (Matth.). 50 moet geraden worden.

2. Maak door een andere rangschikking der letters van: GUMDOZAMRELKLAAND EENEN een tekstgedeelte uit Markus 2 tussen de verzen 10 en 24.

3. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Lukas tussen de hoofdstukken 9 en 13. a. De rokende vlasweik zal Hij niet uitblussen. b. De koning wierp Daniël in de leeuwenkuil. c. Een stilzwijgen van een half uur. d. Toen liet de duivel van hem af. e. Zij die geheiligd worden, zijn allen uit Eén. f. En de vijfde engel heeft gebazuind. g. De vrouw, die Gij mij gegeven hebt. h. En het was winter. i. Zacharias wenkte hun toe en bleef stom.

De oplossingen van de raadsels der opgaven 649 tot en met 652 mogen ingezonden worden aan dit adres: Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht.

Thans volgt nog een gedeelte van het verhaal over

DE LOLLARDEN

18.

Kort nadat John of Johan Badly op last van de aartsbisschop van Canterburry in de gevangenis geworpen was, kreeg hij bezoek van drie priesters, die met het doel kwamen hem te bewegen tot Rome's kerk en haar leer terug te keren. Zij deden dit niet alleen met woorden, maar ook met al­ lerlei schoonklinkende beloften. Geld en eer werden hem toegezegd, wanneer hij zijn — door hem zo genoemde — ketterse gevoelens maar wilde prijsgeven en zich onder htin hoede wilde stellen. John echter wees al hun aanbiedingen van de hand. Hij zeide, dat hij alle dingen schade had leren achten om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, zijn Heere en Heiland, Die hem verlichte ogen des verstands had gegeven om te zien, dat hij te voren in blindheid en duisternis verkeerd had.

Op de vraag van één der priesters of hij dan niet in een vagevuur geloofde, gaf hij ten antwoord, dat Jezus Christus door Zijn bloed de vergeving zijner zonden had verworven en dat er na de dood slechts twee wegen zijn: hemel of hel, eeuwig leven of eeuwig verderf.

Hij gaf te kennnen dat hij geen vergeving van een priester wenste te ontvangen, daar Gods Woord leert, dat wij onze zonden voor God moeten belijden, zoals David deed toen hij sprak: „Tegen U, U alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in Uw ogen", en op een andere plaats: „Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere en Gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde". Dit alleen, zo zeide John, is de ware biecht.

OOM KOOS.