Digibron.nl

ZUID-HOLLAND

Bron: De Banier
Datum: donderdag 8 december 1960
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

De vergadering van alle kiesverenigingen in Zuid-Holland zal D.V, gehouden worden op zaterdag 21 januari a.s. in de kerkzaal der Geref. Gemeente, Rotterdam Zuid, ingang 's-Gravendeelstraat. Aanvang n.m. 2.30 uur. Na het huishoudelijk gedeelte en vragen en voorstellen hoopt Ds. v. d Ent Braat, Ned. Herv. predikant te Monster, een slotwoord te spreken. De konvokaties zijn aan alle kiesverenigingen in Zuid-Holland verzonden. Mocht u er geen ont vangen hebben, dan kunt u schrijven aan de sekretaris, A. Vlasblom, Delft, Oostsingel 141, telef, 23601.