Digibron.nl

Van de Partijpenningmeester

Bron: De Banier
Datum: donderdag 16 maart 1961
Auteur: R. J.
Pagina: 6

Wij hebben de afgelopen week met vele vrienden gestaan aan de groeve, waar het stoffelijk overschot van onze geliefde partijvoorzitter, Ds. P. Zandt, aan de schoot der aarde werd toevertrouwd. Het past ons ook in deze rubriek onze zeer geliefde partijvoorzitter met een enkel woord te gedenken. U 2ailt elders in dit blad een verslag aantreffen van de begrafenis. Ds. Zandt is afgelost van zijn post. Hij is overgegaan van de strijdende kerk in de triumferende kerk. Hij is ingegaan in des Konings paleis. Andrew Gray zegt hiervan in zijn boek „Wakende aan Zijn Poorten" het volgende:

„Christenen, die zullen ingaan in des Konings paleis, 2aaUen vier uitroepen doen, zodra zij hun voeten zullen zetten binnen de deur des hemels en binnen de poorten van die gezegende en heerlijke stad, waar de vensters overtogen zijn met zuiver goud en de straten zijn gelijk doorschijnend glas. De eerste uitroep van een christen, wanneer hij de dorpel des hemels zal overschrijden, zal deze zijn: Ben ik het? Ben ik het? Ik, die Christus heb vervolgd? Ik, die ellendige, besmette zondaar, die Christus niet naar waarde geschat heeft? Ik, die Sabbatschermer? Ben ik het?

De tweede uitroep, die een christen zal doen, zal deze zijn: Zijn zij het? Zijn zij het, met wie ik zondigde? Zijn zij het, die Christus met mij vervolgden? Zijn zij het, die met mij de Sabbat gebroken hebben? Zijn zij het, die met mij Christus hebben onderschat? De derde uitroep, waarmee een christen zal komen binnen de muren van deze gezegende stad, zal zijn: Is Hij dit, van Wie al die heerlijke dingen gesproken zijn? Is Hij dit? Is dit die dierbare en voortreffelijke en onvergelijkelijke en niet genoeg gekende en onderschatte Hij? Is Hij die edele Pand van Naam? Is Hij die Oude van dagen? Is Hij dit? Wij wilden nooit de heUt geloven van alles wat van Hem gesproken werd, doch nu zien wij Hem.

De vierde uitroep in die dag zal zijn: Is het dit? Is dit de heerlijkheid van het Hogerhuis? Is het dit? Is dit de heerlijkheid van dat gezegend land, waarover tot ons gesproken werd? Wij wilden nooit de helft geloven van hetgeen wij nu zien met onze ogen. Geloof mij, de sprake van de koningin van Scheba zal in Uw mond zijn: „Ik heb die woorden niet geloofd, totdat ik gekomen ben en mijn ogen dat gezien hebben. En zie, de helft is mij niet aangezegd"!"

Tot zover Andr. Gray. Hij schetst hier de verwondering, die Gods volk zal vervullen, als zij verwaardigd mogen worden in te gaan in des Konings paleis. Die blijde verwondering is thans ook het deel van Ds. Zandt, die ontdaan van een lichaam der zonde mag uitroepen in heilige verheuging: „Gij hebt ons Gode gekocht met Uw bloed" en: „Door U, door U alleen om 't eeuwig welbehsr gen".

Wat is het toch een groot wonder, dat wederspannigen worden gearresteerd en als gewUligen worden gezaligd. Wij lezen in Hebr. 13 : 7: „Gedenkt uwer voorgangeren, die u het Woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling". Nu, hij heeft het Woord Gods gesproken, niet alleen op de kansel, maar ook in 's lands vergaderzalen en op alle plaatsen, waar hij het Staatkundig Gereformeerde beginsel uiteenzette. Het moge ons allen door genade geschonken worden, dat geloof na te volgen. En moge de Heere steeds weer mannen verwekken, die de ledige plaatsen kunnen bezetten. Ds. Zandt is niet meer, maar het werk dat hij met zoveel liefde en toewijding heeft verricht moet voortgang vinden. Het werk in de Tweede Kamer, in de provinciale staten, in de gemeenteraad, als voorzitter der partij en als hoofdredakteur van „De Banier". Al dit werk zal door anderen moeten worden verricht. Wat was hij sterk verknocht aan ons partijblad. Hoe menigmaal heeft hij in het verleden krachtige opwekkingen in „De Banier" geschreven om de lezerskring uit te braden en wat was hij verheugd over de grote aktiviteit van vele kiesverenigingen en partikulieren, nu er in zijn laatste levensjaar ruim 900 nieuwe abonnees konden worden ingeschreven. Laten wij dan ook dit werk met dezelfde inspanning voortzetten.

Wij mochten in de afgelopen week weer 15 nieuwe abonnees inschrijven, en wel 1 in Dantumar wouda. Haamstede, Kesteren, Krabbendijke, Nederhemert, Nijkerkerveen, Utrecht, Waterlandkerkje, Zeist en Zwolle. 2 in Drachten en 3 in Veenendaal. De laatstgenoemde 3 werden alle door de Banieragent, de heer A. Haalboom, aangebracht. De kiesver. te Bruinisse gaf weer 6 proefadressen op en de heer S. van Nugteren te Zwijndrecht 4. Wij hopen, dat ook al deze arbeid weer tot het gewenste resultaat mag leiden.

De giften voor de partijkas zijn de afgelopen week iets teruggelopen. Niettemin kwam er nog een mooi bedrag bümen, en wel ƒ 71, 95, als volgt gespecificeerd: Kiesver. Elspeet ƒ 5, —; gezusters X. te R. ƒ 3, —; dpi. sldt. ƒ 5, —, met het volgende begeleidend schrijven: „Aangezien ik de Alg. Verg. niet kon bijwonen wegens mü. dienst wens ik u hierbij nog wat op te sturen ter versterking van de partijkas. Het speet me erg, dat mijn kommandant me geen toestemming gaf om de Alg. Verg. bij te wonen, met mijn gedachten ben ik er echter wel geweest. Ik hoop van ganser harte, dat deze vergadering nog heeft mogen strekken tot eer van God en dat Zijn Naam, hetzij door de verspreiding van de rede van Ds. Zandt, hetzij anderszins nog tot meerdere erkentenis in ons land mocht worden gebracht". Voorts ontving ik een opwekkend schrijven van de heer G. Rixissen te Krabbendijke, dat ik zover het ter zake dienende is, in zijn geheel laat volgen: „Toen ik in Utrecht op de vergadering was, heb ik 100 redes goedkope uitgave meegenomen van Ds. Zandt met het doel deze te verspreiden en indien mogelijk gehjktijdig wat giften te verzamelen voor de kas. Op 4 maart heb ik deze redes bij ons in het dorp verspreid met de vraag er bij, of men er iets voor over had om de partijkas te steunen. Nu, ik mag tevreden zijn, ze brachten ƒ 27, — op, dus na aftrek van de zelfkosten ad. ƒ 5, — schiet er voor de partijkas ƒ 22, — over. Dit bedrag zal ik u dezer dagen gireren. Hieruit ziet men, wat er te bereiken is, ais men er op uitgaat. Ik hoop, dat vele personen dit voorbeeld mogen volgen. Ik heb er een halve dag voor nodig gehad, dus vrienden talmt niet. Helpt de partijkas dit jaar weer aan middelen om meer lektuur te kunnen verspreiden...".

De heer Ruissen geeft dan nog tegelijk een abonnee op alsmede een proefadres. Wij zijn de heer Ruissen zeer dankbaar voor dit initiatief, dat zoveel resultaat heeft opgeleverd en wensen zijn aanbeveling krachtig te ondeistetmen. Wij hopen, dat dit voor. beeld door velen zal worden ge. volgd.

Voorts ontvangen van T. te o, ƒ 20, —, via agent A. Fidder té Oldebroek de volgende gtEte& A.F. ƒ 2, 50; H.R. ƒ 2, 50; mevr. N ƒ 2, 50; H.S. ƒ 1, —; P.M. ƒ l, ^.' H.W. ƒ 1, —; A.S. ƒ 1, —; K.V ƒ 1, —; J.v.d.H. ƒ 1, —, aUen te Oldebroek. De gift ging vergezeld van het volgende bijschrift; Moge de Heere uw werk zegenen, Het doet mij goed dat er zoveei ingezameld wordt, daar de begin. selen het zo waard zijn. Van J, D, N. te Y. ƒ 2, 50; via De Banier ont vangen van agent Smit te Gouda ƒ 0, 95.

Onze hartelijke dank aan alle vrienden en vriendinnen voor htm bijdrage om dit werk te steunen en ook alle vrienden zeer bedankt, die zich belast hebben en nog belasten met de werving van abonnees voor dit blad. Wij houden ons als steeds voor giften aanbevolen. Het gironummer van de penningmeester der S.G.P. is 119560 ten name van C, Jansen, Schiebroekselaan 46b, Rotterdam. R. l

R. J.