Digibron.nl

JAARVERGADERING LANDELIJK VER. BAND STUDIEVERENIGINGEN

Bron: De Banier
Datum: donderdag 11 mei 1961
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

Op zaterdag 22 april kwam het L.V. van Studieverenigingen in jaarvergadering te Utrecht bijeen. De voorzitter — Ds. Dors. man — opent de morgenvergadering, die een huishoudelijk karakter draagt, met het zingen van Ps. 119 : 13, leest Ps. 99 en gaat voor in gebed.

Ds. Dorsman roept de aanwezigen een har. telijk welkom toe en dringt sterk aan op beginselstudie. Wij dienen te weten, waarom we iets voor of tegen staan. Hen, die zich beroepen op wijsgerige stelsels, moeten we tegemoet treden met het geopenbaarde Woord van God. Tegenover de algemene neiging om de beginselen te devalueren, mogen en moeten we stellen de revaluatie der beginselen.

Nadat de notulen ongewijzigd zijn goedgekeurd, worden de ingekomen stukken gelezen. Ir. van Dis bericht verhinderd te zijn en wenst de vergadering Gods zegen toe. Een ingekomen schrijven van Bergambacht betreffende financiële moeilijkheden wordt voor kennisgeving aangenomen. De heer Bijl krijgt vervolgens het woord om verslag uit te brengen over de Ds. Kersten- en Ds. Zandt-serie. Afgezien van een voorraad boeken, is de financiële toestand gunstig. Van de kas van het L.V. kan de heer Bijl dit niet zeggen. De inkomsten kunnen de vaste kosten niet meer dekken, Ook de heer Lammers is niet geheel tevreden. Het aantal verenigingen is wel met twee toegenomen, er is een begin gemaakt met de uitgave van een eigen orgaan, maar Leiden, Dordrecht en Waddinxveen laten helaas niets meer van zich horen. Zijn er moeilijkheden? Ontbreekt belangstelling voor het beginsel? Laten deze verenigingen zich alsnog in verbinding stellen met de sekretaris.

Het bestuursvoorstel om de kontributie met de helft te verhogen, roept reakties op. Rotterdam merkt op, dat het aantal studieverenigingen moet worden uitgebreid. De kiesverenigingen moeten worden geïnteresseerd voor de zaak van het L.V. Gouda ondersteunt dit voorstel en ziet in deze kwestie een zeer groot belang voor de S.G.P. De onwetendheid en mede daardoor de onverschilligheid onder de jongeren is onrustbarend. Veenendaal stelt voor, dat wanneer plaatselijk geen studieverenigingen kunnen worden opgericht, alle statenkringen het voorbeeld van de statenkring Gouda zullen volgen. Deze statenkring geeft het goede voorbeeld. De diskussie eindigt met het met algemene stemmen aannemen van het voorstel van Rotterdam, dat in de komende maanden aan het hoofdbestuur ter goedkeuring zal worden voorgelegd.

Bij de bestuursverkiezing wordt de heer Groothedde herkozen en de heer Golverdingen gekozen in de vakature van de heer Lammers. In de rondvraag worden de afzetmogelijkheden van de voorraad door het L.V. uit.gegeven boeken besproken. Het bestuursvoorstel wordt iets gewijzigd aangenomen.

Met het zingen van Ps. 84 vers 3 en dankgebed sluit de voorzitter de vergadering. Na de middagvergadering heropend te hebben, heet de voorzitter in het bijzonder welkom de heer L. van Rossum mt Herkingen, die het onderwerp „Inflatie" inleidt.

20 jaar lang geldontwaarding en prijsstijging hebben iets benauwends. Warmeer de geldstroom toeneemt en de goederenstroom gelijk blijft, is de inflatie geboren. Onvermijdelijk stijgen de prijzen en daalt de koopkracht van het geld. De inflatie in ons land wordt gemeten aan de hand van een maandelijks indexcijfer van het C.B.S., dat het prijzenverloop van konsumptiegoederen aangeeft. Veel aandacht besteedt de inleider aan de oorzaken van de Inflatie: oorlogen en het huidige overheidsbeleid onder invloed van de Amerikaanse ekonoom Keynes. Het staat lijnrecht tegenover de klassieke ekonomie van de liberalen en kulmineert in het streven