Digibron.nl

VERBAND VAN RAADSLEDEN UIT DE STATENKRINGEN APELDOORN— HARDERWIJK EN EDE

Bron: De Banier
Datum: donderdag 18 mei 1961
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5

Bovengenoemd verband hoopt D.V. donderdag 25 mei a.s., n.m. 7 uur te vergaderen in het Verenigingsgebouw van de Herv. Kerk in de Kerkstraat te Harderv?ijk. Vragen voor deze vergadering worden gaarne ingewacht bij de sekretaris: B. J. Soetendaal, Doomsteeg 2, post Bameveld.