Digibron.nl

JEUGD

Bron: De Banier
Datum: donderdag 25 mei 1961
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 6

VOOR DE

OOM KOOS

Beste neven en nichten, Na een hartelijk welkom te hebben toegeroepen aan Dicky en Leny Verhey te Zwijndrecht, wier ouders zich pas op De Banier geabonneerd hebben en aan Joost van Beek te Rotterdam-N., gaan wij direkt over tot het geven van de nieuwe raadsels van

OPGAVE 676

Jongeren: 1. Een tekst uit het boek Ezechiël bestaat uit vijfenvijftig letters. Zoek deze tekst met behulp van de volgende gegevens Jozef en Maria woonden, nadat zij uit Egypte kwamen, in de stad 30 53 11 16 39 50 26 24. Gij zult een geschrift tekenen, dat niet veranderd worde, naar de wet der 1 48 10 12 6 36 51 38 2 55 21 42 3. De schrijver van koning Josia heette 4 54 41 14 9 (2 Kon. 20— 23). Welke stonden aan de glazen zee, hebbende de 23 8 25 29 46 31 Gods. De 15 32 35 33 blaast waarheen hij wil. De poort is 5 37 49 en de weg is nauw (Matth. 5—8). Koning Farao zag in zijn droom zeven magere 7 40 27 22 44 18. En de stad was zuiver 19 34 14 33, zijnde zuiver glas gelijk. Komt, koopt en 45 20 43, ja komt (Jes. 53—56). Ismaëls moeder heette 52 17 28 53 39. 13 is gelijk 47 is de eerste letter van de naam van de discipel, die eerste wilde zien en dan geloven.

2. De naam met nadere aanduiding van iemand uit het boek Genesis bestaat uit 25 letters. Welke naam met aanduiding wordt bedoeld als het volgende bekend is;

De oudste zoon van Elimélech en Naomi heette 22 5 12 7 25 11 19. De krijgsoverste van Jabin heette 3 20 21 9 16 2. Ik zal u brengen onder de 1 23 19 10 des verbonds (Ez. 20). Alles wat 18 8 24 4 heeft, love de Heere. Hun hart is 17 15 6 als smeer (Ps. 119). 14 13 zijn de eerste twee letters van de naam van de vierde der Klein-Aziatische gemeenten.

3. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Spreuken 6. a. Zij hebben Mijn Woord verworpen. b. Abel was een zoon van Adam en Eva. c. O, Timotheüs, bewaar het pand u toebetrouwd. d. Toen het licht begon te worden. e. Het gebod des Heeren is zuiver. f. Gij zult niet begeren uws naasten huis. g. Hij was mijns vaders vriend.

Ouderen: 1. Een tekstgedeelte uit de Openbaring van Johannes bestaat uit tweeënvijftig letters. Zoek dit tekstgedeelte met behuin van de volgende gegevens: Verschrikkingen zullen hem als wateren 8 7 2 30 6 43 20 37 50 (Job 26—29). 27 14 28 46 9 45 uzelf niet, beminden (Rom. 10—13). 3 1 24 45 31 49 38 is een getal tussen tien en twintig. Hoe zou ik over zulks u 47 4 42 44 18 10 22 29 (Jer. 3—6). En de dalen zijn bedekt met 41 39 12 51 32 (Ps. 63—66). De 5 19 21 35 2 zullen horen de stem van de Zoon Gods. De 40 48 11 17 28 50 van Mozes heette Jochebed. 36 26 16 4 42 15 is één der vijf boeken van Mozes. Mensenkind, zet uw aangezicht tegen 33 25 13 (Ez. 35—39). 23 en 34 moeten geraden worden.

2. Noem de naam van: a. de zoon van Nebat. Hij werd koning over de 10 stammen Israels. b. de schoonzuster van Ruth. c. de zoon en opvolger van koning Achas. d. de Filistijnse stad, waar de ark is geweest in de tempel van Dagon (1 Sam.). e. een diaken tijdens Stefanus. f. Jozefs Egyptische vrouw. g. de man van Milka (Gen. 8— 13). Welke naam vormen de eerste letters der gevraagde namen?

3. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Job 17—20. a. Ik zie mijn zonden steeds voor mij. b. Bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. c. Die verlangen naar de dood, maar hij is er niet. d. Wij hebben zeer naar u verlangd. e. Wien heb ik nevens U in de hemel? f. Gij hebt gehoord naar mijn geloften. g. Het lot wordt in de schoot geworpen.

De oplossingen van de raadsels der opgaven 673 tot en met 676 mogen ingezonden worden aan het adres van Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht.

Attentie: In opgave 673 no 2 voor de ouderen staat, dat er 4 namen moeten gezocht worden. Dit moet zijn 5 namen.