Digibron.nl

REPLIEKREDE

Bron: De Banier
Datum: donderdag 23 november 1961
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

Mijnheer de voorzitter. Ik kan bij deze replieken zeer kort zijn. De bewindslieden hebben onze bezwaren tegen de voorgestelde belastingverhogingen, n.l. die van de vennootschapsbelasting per 1 januari 1963 en het leggen van een bijzonder invoerrecht op minerale oliƫn per 1 januari 1962, waardoor het bedrijfsleven weer extra belast wordt, niet kunnen wegnemen. Met de regering zijn wij van oordeel, dat de meerdere gelden ten behoeve van de defensie, welke door het wegvallen der Amerikaanse hulp komen te vervallen, nodig zijn. Wij zijn echter van gevoelen dat deze meerdere gelden gevonden behoren te worden door een ingrijpende verlaging der staatsuitgaven, die zulk een exorbitante hoogte hebben bereikt. Aangezien de regering op het door ons voorgestelde niet ingaat, doch, naar uit het rapport, dat de heer Lucas zoeven over het overleg heeft uitgebracht, op haar standpunt blijft staan en derhalve de benodigde gelden door belastingverhoging wil verkrijgen, zien wij ons genoodzaakt onze stem uit te brengen tegen de belastingvoorstellen van de regering.

Het is duidelijk dat met de laatstgenoemde belastingvoorstellen bedoeld werden de beide voorstellen inzake belasttngverzwaring. De eerstgenoemde voorstellen namelijk, die betreffende de verlaging der loon- en inkomstenbelasting per 1 juU 1962 en de verlaging der vennootschapsbelasting met 4 punten per 1 juli 1963 werden door de S.G.P.-Kamerleden aanvaard.