Digibron.nl

Korrektie

Bron: De Banier
Datum: donderdag 30 november 1961
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

In het artikel over de beginselen der S.G.P. kwam de vorige week op bladzijde 2 kolom 1, 19e regel van boven een zeer storende fout voor doordat een paar woorden zijn uitgevallen, n.l. de woorden en en in. Het moet dus luiden: „intrede in het hart van Adam en aangezien deze in het werkverbond" enz. wy brengen deze korrektie nu eens aan, m.aar zullen dit niet iedere keer doen. Men moet bedenken, dat bij een krant alles even vlug moet gaan, zodat er zo Ucht fouten in komen. Wanneer deze artikelen echter tn boekvorm worden uitgegeven, wordt de drukproef minstens tweemaal nagezien, zodat dan druk- en stijlfouten tot een minimum worden beperkt. Dit over deze kwestie van een onzer lezers, de heer De G. te Nw. L.