Digibron.nl

Van de Partijpenningmeester

Bron: De Banier
Datum: donderdag 1 februari 1962
Auteur: R. J.
Pagina: 5, 6

Over de werving van nieuwe abonnees voor ons partijorgaan liunnen wij weer zeer tevreden zijn. De propagandakommissie te Bameveld, verscsheidene Banieragenten, kiesverenigingen en partlkulieren zijn weer zeer aktief geweest, zodat er 25 nieuwe abonnementen in de afgelopen week konden worden geboekt. Ze kwamen uit de volgende plaatsen:

1 uit Alblasserdam, Bameveld, Bussum, H.LAmbacht, Heusden, Kamperveen, Moerkapele, Neerrijnen, Nieuwendij k, Ouderikerk a. d. IJssel, Rhenen, Rotterdam, Rijnsburg, Urk, Utrecht en Westzaan. 2 uit Lopifcerkapel, Maasdam en IJsselstein. Voorts 3 uit Lopib. Dit is weer een prachtig resultaat. De heer C. Benschop uit Lopik wist er alleen al 5 te noteren. Er kwamen weer 20 proefadressen binnen uit Rotterdam, 12 uit IJssel­ stein en 6 uit Pemis. Wij danken alle vrienden zeer, die aan de totstandkoming medewerking verleenden, en ook die vrienden, die proefadressen verschaften. Want wij kunnen niet genoeg opwekken om proefadressen te verzamelen en deze aan de N.V. „De Banier" te Utrecht door te geven. Op deze adressen wordt ons blad dan 4 achtereenvolgende weken bezorgd. Hierna is de gang van zaken zo, dat degene, die de proefadressen opgeeft, de betreffende personen na afloop ook bezoekt, om te trachten deze door een abonnement aan ons te verbinden. Mogen wij al degenen, die thans hun proefnummer ontvangen en lezen, uitnodigen onze propagandisten te zijner tijd welwillend te ontvangen? Deze mensen hebben hun vrije tijd belangeloos over om aan het beginsel der S.G.P. meer bekendheid te geven. Dat doen ze ook wanneer ze trachten meer abonnees te winnen voor ons blad. d. Stelt u hen dan niet teleur door tn to uw belangloosheid te volharden. tl. Neem voorlopig eens een abonne3-ment voor een jaar. Voor de kosten : n behoeft u het waarschijnlijk niet te ie laten, want die zijn zó gering, dat it dit bedrag vrijwel te verwaarlozen n is. Voor ongeveer 15 et. per week ik bent u abonnee. Als u het werkelijk eens bent met ; t het Staatkundig Gereformeerd be!-ginsel, mag dit blad in uw woning g zeker niet gemist worden. Ge kunt it alleen hierin kennis nemen van de e redevoeringen van hen, die u in de e Tweede Kamer vertegenwoordigen, 1, want in andere kranten wordt zó ó weinig aandacht besteed aan dat-gene, wat door onze voormannen n aldaar te berde wordt gebracht, dat , t 'ge u er totaal geen beeld van kimt t vormen. En niet alleen op politiek k gebied wordt u voorgelicht, maar r de rubrieken Binnenland en Bui-tenland houden u op de hoogte van a de voornaamste gebeurtenissen, die e steeds belicht worden tegen de e achtergrond van Gods Woord. Een jeugdrubriek houdt uw kinderen nuttig bezig me bijbelse raad­ - sels, en de ervaring bewijst dat niet t alleen kinderen zich met de oplos­ - sing bezig houden. Voorts vindt u I een grote schakering predikbeur­ - ten van verschillende kerkforma- - ties, die alle politiek onderdak ge­ - vonden hebben in de S.G.P. Mogen wij dan alle vrienden, die } thans proefnummers ontvangen, , krachtig opwekken om een positie­ - ve beslissing te nemen als de proefperiode ten einde is? -

De giften ter versterking van de > partijkas, die de afgelopen week : binnenkwamen, beliepen slechts ! een bedrag van ƒ 15.60. De specifikatie was als volgt: Via agent Chr. Riemens te Diggekerke vam RB te M ƒ 1.—. Dit was , aUes wat in 1 week op mijn giro­ ' rekening terecht kwam, behoudens I enkele kontributiebetalingen. Voorts via „De Banier" ontvangen van GR te R ƒ 0.75; CdN te W ƒ 2.50; AvdH te G ƒ 0.25; JS te G f 4.60; FJdJ te L ƒ 1.25; LDD te A ƒ 0.25; AM te IJ ƒ 2.50; HATvM te H ƒ 2.50. Alle gevers en geefsters vriendelijk dank.

Wij houden ons gaarne aanbevolen voor uw steun bij ons werk. Het verheugt ons steeds als er blijk gegeven wordt van liefde en offervaardigheid voor ons beginsel. Het gironummer van de Penningmeester der S.G.P. is 119560 ten name van C. Jansen, Schiebroekselaan 46b, Rotterdajn 11. Opgave van nieuwe adressen van abonnees of proefnummers NIET aan dit adres, maar rechtstreeks aan „De Banier" te Utrecht, daar anders licht vertraging ontstaat. De abonnee, die de heer v.d.W. te K. aan mij opgaf, heb ik doorgegeven naar Utrecht. Om nu een beeld te geven van de vertraging, die kan ontstaan als men niet rechtstreeks aan de administratie van „De Banier" schrijft, diene het volgende: Ik ontving de opgave van de heer v.d.W. op vrijdag 26 januari. Als deze briefkaart die dag in Utrecht was aangekomen, had de nieuwe abonnee ons blad van die week nog ontvangen. Nu ontvang ik deze briefkaart pas op vrijdagavond als ik van mijn werk thuiskom, zodat dorzending pas zaterdag 27 januari plaats vindt en de melding bij „De Banier" eerst op maandag 29 januari binnenkomt. Daardoor ontvangt de nieuwe abonnee het blad eerst een week later. Om dit nu in het vervolg te voorkomen, heb ik deze zaak zo uitvoerig geschetst. Mijn dank aan de heer v.d.W. voor zijn opgave.

De eerste 4 weken van het nieuwe jaar zijn weer om en volgens tradltie laat ik nog een opgave volgen van het totaal aantal abonnees en giften, dat in die periode binnenkwam. Van 2 tot 27 januari mochten wij 80 nieuwe abonnees noteren, terwijl er aan giften ƒ 446.05 binnenkwam. Dit zijn al weer prachtige cijfers, die duidelijk doen zien, dat de vrienden niet stil hebben gezeten.

R. J.