Digibron.nl

LANDELIJK VERBAND VAN STAAT­KUNDIG GEREFORMEERDE STUDIE­ VERENIGINGEN

Bron: De Banier
Datum: donderdag 19 april 1962
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5

Ons Verband hoopt D.V. zaterdag 28 april a.s. zijn twintigste jaarvergadering te Gouda te houden. Vergaderplaats: bijzaal van het kerkgebouw aan het Stationsplein, schuin tegenover het station. Wil ieder van deze wijziging van plaats en datum goede nota nemen? 's Morgens zal een huishoudelijke vergadering worden gehouden. Aanvang 10.30 uur. De agenda vermeldt o.a. bestuursverkiezing. Aftredend zijn de heren Ir. C. N. van Dis en P. Bijl, die zich beiden herkiesbaar stellen. Het bestuur stelt in alfabetische volgorde kandidaat de heren P. Bijl te Numansdorp, Ir. C. N. van Dis te Den Ha£^, Ds. J. C. van Ravenswaay te Den Haag en G. Roodbeen te Veenendaal. In de middagvergadering — aanvang 2.15 uur — hoopt de heer P. Kuijt, direkteiir van de CSir. Kweekschool „De Driestar" te Gouda, voor ons te refereren over: „Onze bezwaren tegen de welvaartsstaat". AUen en in het bijzonder de jongeren aijn hartelijk welkom. Een uitvoerige schets van het onderwerp wordt u op aanvraag toegezonden door het L.V.-sekretariaat: Benedenkerkseweg 136, Stolwijk. M. GOLVERDINGEN, sekr.