Digibron.nl

Op welke partij in 1963?

Bron: De Banier
Datum: donderdag 27 september 1962
Auteur: G. MEIJER
Pagina: 5

Toen wij Els'evier's Weelsblad van 22 september nasloegen om te zien of het ingeaonden stuk van de heer Roeters van Lennep was op'genomen — wat inderdaad het gevaü was — tro'ffen wij 'er vlak onider nog een stukje 'aan, waarin een ons totaal onbekend persoon uit Ede eveneens 'aambeval (bij de KamerveTkiieetog in 1963 op de S.G.P. te stemmen. Het ingeaonden stuk iuMt als volgt:

Ede, september Het was voor mij gewoon een ontdekking toen .ik vijf weiken geleden E.W. (Elsevier's Weefeblad, red. De B.) kocht. Net wat tk zocht: eindelijk eens een weekblad, dat d)e waarheid durft schrijven. •Ga zo door! Voortaan fcoop 'ik E.W. elke •vrijdagavond. Nu wondt : in 'de rubriek „Leaers spre'ken" to E.W. van 8 septem'ber een paar maal 'gevraagd op wie wij voügend jaar moeten stenunen. Mij dunkt, dat is duidelijk. Volgens E.W. Is de S.G.P. de enige rechtse partij 'düe zich bij haar proigraimna houdt. IXis: volgend j'aar op de S.G.P. gestemd.

G. MEIJER