Digibron.nl

Zij hielden moedig stand

Bron: De Banier
Datum: donderdag 4 oktober 1962
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

Het luidt als volgt: Bij de behandeling van het on'twerp rijkswet: „Goedkeurtog van de z.g. New Yorkse Overeenkomst tussen Nederland en Indoinesië" in de Tweede Kamer der Starten Generaal op 6 en 7 september j.l. en jm de Eerste Kamer op 13 september hebben een negental Kamerleden, t.w. de gehele S.G.P.fraJötde bestaande uit die heren Ir. C. N. van Dis, D. Kodde en M. A. Mieras, de K.V.P.-leden Mr. K. T. M. van Rijekevorsei, H. C. W. Moorman en Ch. J. I. M. Welter, de A.R.P.-leden Dr. J. Meulink en Mr. A. B. Roosjen en het enige P.v.d.A.liid de heer J. H. Soheps, alsmede drie senatoren, t.w. het C.H.U.-Ud J. Reyers en de A.R.P.-leden de heren H. ALgra en J. Tjalma tegen de overeeiücomst gestemd.

Zij allen weigerden hun medewerkiïiig te verlenen aan de ratifikatie van een verdrag, dat ibot stand kwam onder chantagepolitiek van Soekamo, en 'dat de Papoea's op oneervolle wijze aan Indonesië zou uitleveren. Wij hopen een volgende keer op de beiangrijfce betekenis van dit moedig standhouden voor het recht, terug te komen. Voorlopig willen wij de hier genoemde heren alvast hartelijk dank zeggen voor hun optreden in de Staten- Generaal. Zij zullen aich overtuigd m'Ogen houden, dat zij met hun houdiiing niet alleen het recM hebben gediend, maar ook een daadwerfeelijk steentje hebben bijgedragen in een herstel van het totaal geschokte vertrouwen van de oositerMng on de westerning. De taal die zij spraken verstaan wij beter dam de taal van hen, dfe op alle mogelijke manieren proberen de oosterMmg naar de mond te praten.