Digibron.nl

STATENKRING DORDRECHT

Bron: De Banier
Datum: donderdag 6 december 1962
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 6

Bovengenoemde Statenkring hoopt op 22 december a.s. D.V. haar jaarvergadering te houden te Hardinxveld-Giessendam. Plaats van samenkomst is het kerkgebouw der Ger. Gem. aldaar. Aanvang 15 uur. Ir. C. N. van Dis, lid der Tweede Kamer, zal tijdens deze vergadering een rede uitspreken. Het bestuur der Statenkring wekt alle aangesloten kiesverenigingen ernstig op deze belangrijke vergadering met zoveel mogelyk leden te bezoeken en verwijst naar de reeds verzonden cirkulatre. De afgevaardigden wordt dringend verzocht bü aankomst hun stembUjet direkt aan de voorzitter in te leveren en de presentielyst te tekenen. Hierdoor wordt tijdverlies voorkomen. De best\u-en der K.V. ontvangen één dezer dagen de agenda voor deze vergadering. Alle leden en belangstellenden zün hartelijk welkom. Naast ouderen verwacht het bestuur ook vele jongeren, die in 1963 mogelijk voor het eerst zullen deelnemen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer.