Digibron.nl

Een programloos manifest

Bron: De Banier
Datum: donderdag 27 december 1962
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

Zoals reeds eerdier werd vermeld, bestaat er tussen 'antiirevolintiiioiniairen, chiiisiteilijk-hiiistariscihien en rooans-katholeken een 'hiecbte samenweirkiiinig In Europees verbamd. Zij maken deel uiit van de ohiristendemokratiisOhe frafctie van ihet Europese parlement en vormen de Nederlandse afdieliing van de Internationiale Unie van OhiniBten-Demotonaben. Voor deae Inberniatiio-, nale Uniie worden de Nederlandse bijdragen geleverd uilt - de kassen der A.R.P., C.H.U. en K.V.P., terwijl het sekrebariaat wordt waargienomen door ihet bureau van de A.R. Partij. Van de Nederlandse afde- Wm'g miaken onder m'eer deel uit de heren Van Doom (K.V.P.), Dr. Berglhuis (voorziiibber der AJI.P.) en Mr. Deemiiink ((voorziibber der C.H.U.). Dr. Berghuis is er de voorzlbber van.

De leden van deze Nederlan'dse afde.'tog kunnen met elkaar plamnen bespi'eken en tot een igezamenlljike uitspraak komen, zonder dait de partijen zelf hieraan gebonden zijn.

Resultaat van besprekingen is onder meer toet zjg. Europese Manifest, dat omsibreeks mei 1962 tot stand fcwajn en openbaar werd gemaakt. Oorspronifcelijik was het de bedoeliog om met 'het oog op de Europese veTkiieaingen dit 'manifest als igemeensohappelijk program aan de kiezers voor ibe leggen. Daar het echter door de 'tegenwerkimg van president De Gaulie met de eenwording van Europa en derhalve ook met de 'direfcte Europese verkiieainigen niet vlotten wil, is men 'toch miaar meb toet Europese Mainifest voor heb voebMotot 'getreden.

Over dit manifest nu is door de studiekomanissie voor polibieke aangelegenheden van de vereniging „Protestants Nederland" in grote oplaag een raoba verspreid onider de tibel: „Ben programloos mianifetsb". De plaabsruiiimbe laab het Mieb toe om deze 'noba in De Baniier over be nemen, maar idiib is ook niet nodig. Op de laaAsbe of acthbsbe pagina wordt veirmeld, dat toelanigsbelleniden, die een exemplaar willen onibvangen, dit kunnen aanvragen bij toet 'korrespon- 'denibie-adres: J. R. van Ocrdt, SloUaan 121-11 te Zedist. Wie dus van de noba 'Wenst kenois te nemen, weet 'waar hij zitóh kan vervoegen.

Om er enkeile opmerkiingen over te miaken, zij vermeld, dat de stellers der nota er iberectob op 'wijzen, dat het samengaan miet roomsen iin één politieke partij of 'ails men met hen één gemeenschappelijk program 'opstelt, men toet getoele vraagstuk van de (reformaborisctoe) begimsielen liin de doofpot mioet stoppen, daar de roomse partner (deelgenoob) wat zij'n voornaamste polibieke beislissin'gen bebreft, gebonden is en tolijft aan toet kei^kelij'k leergezag. Ook 'is 'toet zeer juist gezien lals wordt opgemierkt, dat h'eb siaimengaan in ohriisben-dem/okrabisoto verband uitloopt op 'afbraak van de protestants otorisbeiijfee panbijf'ormabies.

Dtiie kant wil men 'OOk talijikbaar uit. Wajt Mr. Biesto©u/vel dienaaiigaaaide 'in een vergadering van ohristen-idemioifcriaten te Delft heeft losgelaben, spreekt ten deze wel zeer duidelijke taal. Het vormen van een C.D.U. in Nederland zal nog wel niet idire'kit 'gaan, 'maar ais wij er acht op geven, dat de A.R.J.OJS. (Anbirevoiutionadre j'Onigeren) en ook de Otorisbelijk-Hiiisitoriisctoe jongeren reeds in die ctiicfliting worden opgeleid, dan is toeft izeer Ije duchten, dat na verloop van jaren de A.R.P. en de CJH.U. meb de K.V.P. zijn 'opge'gaan in een Nederlandse C.D.U. 'Of in een Europese CDJJ., zodra de Europese 'integratie een feilt mootot •worden. Voorbs wordt 'Cr 'in de nota van de sbudüiekommissie op igewezen, dat uit 'toet manifest 'niet of nagenoeg niiet blijkt welke politiek men wil gaan voeren in toet 'geïntegreerde Europa. Hoe 'dat komt? De noba geeft er 'dit antwoord 'op:

„Het program zwijgt eenvou'di'g, omdat 'de opsibeMers geen eensgezind antwoord kunnen geven. Omdat 'in een Europese C.D.U. vrijwel elke 'denkbare poldtiek •verdedigers zal vinden, 'omdab een gemeenisotoappelijke defini- •bie van wab onder de meest funidamenbele politieifce grondbegin- •selen mioet worden verstaan, in dat gezelschap een toaotoelijke zo niiet onmogelijke zaak is. En dat, iberwijl men onder 'aanroieping •van 'G'Ods Naam toet volk wel een eentoedd suggereert. Onze 'konklusie is 'duidelijk. Dit lis religieus, zedelijik en politiek •ontoelaatbaar".

Wij zijn het meb deze konklusiie van de opsbeMiers der nota geiheel eens. Vam een éénto'sid, diie niet lop Gods Woord overeenkomstig de belij'denis der Reformatie gegrond is, kam geen heil worden verwactot. Een Nederlandse of Europese C.D.U. loopt dan ook uit op afbraak van de Reformatie en op zegepraal van Rome.