Digibron.nl

JUBILEUM DS. M. VLIETSTRA

Bron: Bewaar het pand
Datum: donderdag 24 november 1977
Auteur: B.
Pagina: 4, 5

Het was 12 november j.l. 25 jaar geleden, dat het huwelijk te Hoogeveen werd voltrokken tussen cand. M. Vlietstra en mej. W. Koster. Ds. J. Kampman bevestigde dit huwelijk in de Chr. Geref. Kerk te Noordscheschut met Psalm 115 : 12: „de Heere is onzer gedachtig geweest, Hij zal zegenen.” Na te Eemdijk (gem. Bunschoten) door Ds. D. H. Biesma, toen nog predikant te Hoogeveen, in het ambt van dienaar des Woords te zijn bevestigd met Ezechiël 33 : 7, deed Ds. Vlietstra op 19 november 1952 intrede in zijn eerste gemeente (tevens als eerste predikant van Eemdijk) met 2 Cor. 5 : 19 en 20.

Na deze gemeente bijna zeven jaar te hebben gediend vertrok hij in Sept. 1959 naar IJmuiden. Hier mocht hij ruim zeven jaar arbeiden totdat hij begin 1967 de roeping van de gemeente van Werkendam meende te moeten opvolgen. Meer dan negen jaar heeft hij deze gemeente gediend. In mei 1967 deed hij zijn intrede in de grote gemeente van Bunschoten, die hij nu mag dienen met de gaven en krachten, die de Heere hem gaf. Op woensdag 16 november j.l. was er gelegenheid Ds. Vlietstra, zijn vrouw en kinderen geluk te wensen. ’s Middags was er van drie tot zes uur een receptie in het ruime jeugdgebouw. Vele honderden maakten van deze gelegenheid gebruik. Door de overstelpende drukte konden er ’s middags geen toespraken worden gehouden. Dat was ’s avonds wel het geval, toen er een samenkomst werd gehouden in het ruime kerkgebouw, dat geheel gevuld was met leden van eigen gemeenste uiteraard, alsook met vele belangstellenden uit de gemeenten, die ds. Vlietstra eerder heeft gediend. Het was een stijlvolle en sfeervolle avond, die in het teken stond van het Soli Deo Gloria. Hartelijke toespraken werden, gehouden door de tweede voorzitter van de gemeente van Bunschoten en verder door afgevaardigden van Eemdijk, IJmuiden en Werkendam. De zangvereniging verleende medewerking, terwijl er ook bijdragen werden geleverd door verschillende verenigingen. Vele waardevolle geschenken werden aangeboden. In zijn dankwoord gewaagde Ds. Vlietstra van een stille verwondering in zijn ziel: wie ben ik en wat is mijn huis? Zelfs het beste was nog zo gebrekkig, onvolkomen en met zonde bevlekt. Er is maar Eén groot en goed! Dat is God in Christus! Hij besiloot met een dringende opwekking om die God te zoeken, en te vrezen. Na een hartelijk en ernstig slotwoord door de consulent van Bunschoten Ds. R. Kok van Eemdijk eindigde deze de samenkomst met dank aan de Heere.

Het bovenstaande verslag ontvingen we uit Bunschoten. Met anderen van de vrienden waren we des middags aanwezig om onze hartelijke gelukwensen aan te bieden. Het was een teleurstelling, dat we geen gelegenheid hadden nog iets te zeggen. Wanneer we tijdig geweten hadden, dat er ’s avonds ook een samenkomst zou worden gehouden, zouden we zeker tegenwoordig zijn geweest, evenals bij al eerder jubilerende vrienden. Vandaar, dat wij nu op deze wijze namens alle vrienden Ds. Vlietstra ens de zijnen nog eens van harte willen feliciteren. Ds. Vlietstra heeft een plaats in onze kerken en ook onder de vrienden.