Digibron.nl

Genade niet te koop

Bron: Bewaar het pand
Datum: donderdag 18 augustus 1988
Auteur: Ds. v.Z.
Pagina: 1

“Zo bood hij hun geld aan, zeggende:Geeft ook mij deze macht”.

Simon de tovenaar ging fout, helemaal fout. Zo zelfs dat Petrus hem toevoegde: gij zijt in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid.

Denk nu niet: och die Petrus had een licht ontvlambaar gemoed, ’t zal wel een beetje te veel gezegd zijn. Elk woord van hem was juist. Petrus’ verontwaardiging was geheel en al terecht.

Simon Jonas’ zoon had genade als genade beleefd. U weet toch hoe hij uit de zaal van Kajafas naar buiten was gewankeld en hoe hij bitter had geweend. Simon moest naar de hel. Dat was de plaats waar hij thuis hoorde. En toen op de opstandingsdag van Christus was de Opgestane hem verschenen. O ik weet dat de sluier ligt over die ontmoeting. Maar ’t is toch niet te veel gezegd - dacht ik -, toen zijn die woorden uit Jezus’ mond gekomen: Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En nu is hier Simons naamgenoot. Maar deze Simon geeft genade de doodsteek. Hij laat genade niet genade.

Simon de tovenaar is geplaatst voor de grote werken Gods. Het bleek dat de velden in Samaria wit waren om te oogsten. Heeft de Heere Jezus dat al niet gezegd, toen na de belijdenis van die ene: de Samaritaanse vrouw? De Evangelieverkondiging door Filippus in Samaria is rijk gezegend geworden. Velen kwamen tot het geloof en werden gedoopt in de Naam van de Heere Jezus. Het gerucht daarvan drong door tot Jeruzalem, en toen zijn de apostelen Petrus en Johannes afgereisd naar Samaria, en daar gekomen, legden zij de handen op hen die gelovig waren geworden, en deze ontvingen de Heilige Geest. Grote wonderen geschiedden er in Samaria. De krachten van de opgestane Christus openbaarden zich daar. En Simon de tovenaar heeft dat alles aanschouwd. O zeker - het staat er - , Simon is ook gelovig geworden en hij heeft zich zelfs laten dopen. Echter - toen hij al die wonderen aanschouwde toen is het bij hem mis gegaan. Zijn eerste kardinale denkfout zit daarin dat hij meent dat de apostelen de macht om de Heilige Geest te geven bezitten. En dat is verkeerd gedacht. Dat is typisch heidens gedacht. Er is geen mens die beschikken kan over de Heilige Geest, zelfs apostelen niet.

Simon gaat er geheel aan voorbij dat de apostelen eerst de handen hebben gevouwen, dat zij eerst hebben gebeden of de Samaritanen de Heilige Geest mochten ontvangen. Er is er slechts Eén Die beschikken kan over de Heilige Geest, en dat is Jezus Christus. Hij heeft de Geest verworven, door Zijn lijden en sterven, en op grond daarvan is Hij bevoegd om de Heilige Geest te geven, en Hij geeft Die in de weg van het gebed.

Zijn tweede fout komt uit de eerste voort. Hij denkt dat de apostelen het vermogen hebben om die macht om de Heilige Geest te geven, ook aan een ander mee te delen. Simon is aan het dromen geslagen: o als hij die macht eens zou bezitten. Dan zouden de mensen helemaal van Simon zeggen: deze is de grote kracht Gods. En het zou helemaal goed zijn voor zijn portemonnee. Dies ontvlamt de begeerte om ook die macht te hebben.

Vanuit zijn gedachtenwereld moest Simon toen wel komen bij zijn grootste fout: hij biedt de apostelen geld aan. Met zijn tovenaarskunsten had hij veel geld verdiend. Van het rentmeesterschap had hij nog nooit gehoord. Het geld was van hem, ’t was zijn bezit, zijn geld. En nu wilde hij met zijn geld dat wat alleen genade-gave is kopen. Hij had er een hele duit voor over om over de Heilige Geest te kunnen beschikken.

O als Simon Petrus niet verontwaardigd had gereageerd, als Simon Petrus had toegestemd.....dan zou hij een van de grove zonden hebben gedaan waardoor hij schorsingswaard en zelfs afzettingswaard zou zijn geworden. Daarom kunnen we zeggen: hier is een aanval van satan. Satan leidt Simon Petrus in verzoeking. Satan wil opnieuw Simon Petrus ten val brengen. Judas bezweek eens in die verzoeking, en dat voor dertig zilverlingen. Simon Petrus blijft staande, en dat omdat hij niet alleen meer Simon was, maar door genade ook Petrus - nieuwe mens. Hij blijft in de verzoeking staande door de Heilige Geest.

Wij hebben de Heilige Geest nodig. Zonder de Heilige Geest zijn we alleen vleselijk. Dat betekent: zonder leven. De Heilige Geest is de levendmakende Geest. Hij doet opstaan uit de dood.. Die Geest wordt ons toegezegd, en die toezegging is betekend en vergezeld door onze doop. Die toezegging is welmenend. Al Gods beloften zijn in Christus Jezus ja en amen. U hoeft en u moogt er niet aan twijfelen.

Denk nu niet dat de zonde van simonie is uitgestorven. Wat kunnen ook wij denken: er moet iets tegenover staan, ’t kan zo maar niet. Die gedachte is wel begrijpelijk. De Geest is immers de Heilige Geest, en ik ben onheilig, verdorven, goddeloos, een gevallen Adamskind. We willen God graag iets aanbieden, op grond waarvan Hij dan de Heilige Geest moet geven.

Dat kan zijn onze ellendekennis, ons missen, onze ootmoed, ons gebed, ons zoeken, ons zuchten, onze tranen, onze godsdienst, onze rechtzinnigheid, ons strijden voor de waarheid, enz.

’t Valt niet mee om er achter te komen dat wij zijn een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid. We zijn zulke vijanden van genade-alleen.

’t Is de Heilige Geest Die al het onze wegbreekt en al ons hebben ons ontneemt. Hij maakt plaats voor genade alleen.

Neen - God is geen verkoper van genade. Dat is een uitvinding van het Gode-vijandige vlees. God is de gever van genade, van die genade die verworven is door Jezus Christus. Genade is niet te koop. Genade is enkel gave.

Is dat niet groot en rijk?

Hier klinkt slechts het om niet.

Waarom zou het voor u nu niet kunnen? Buig dan nu de knieën, en smeek om die genade.