Digibron.nl

Boekbesprekingen

Bron: Bewaar het pand
Datum: donderdag 6 februari 1992
Auteur: B.
Pagina: 9, 10, 11

Uitgeverij: J.J. Groen en Zoon, postbus 11031, 2301 EA Leiden, tel. 071-311661, b.g.g. 071-318883

1.Het leven van Herodes, door Flavius Josefus, ingeleid en vertaald onder toezicht van prof. dr. M. A. Beek

Het betreft een ongewijzigde heruitgave. Het boek verscheen eerder in 1969 (of 1959?). Het handelt over Herodes I, de man die de kindermoord te Bethlehem op zijn geweten heeft. In die moord alleen al komt zijn eerzucht en bruutheid uit. Hij heeft nog veel meer kwaad bedreven. De bekende Joodse geschiedschrijver Flavius Josefus, die in 37 na Chr. te Jeruzalem geboren werd, heeft diens leven beschreven als deel van een belangrijk werk.

In deInleiding lezen we dat hij het leven van Herodes zo getrouw heeft kunnen beschrijven, omdat hij de beschikking had over uitmuntend, zij het dan ook eenzijdig bronnenmaterial.

In de Inleiding vinden we ook nog een en ander over wat voorafging aan de tijd waarin Flavius Josefus zijn verhaal begint. In onze dagen is er veel onrust en zijn velen hun leven niet zeker, in het bijzonder in bepaalde gebieden van de wereld. Maar in die dagen was het ook verre van rustig. Het einde van het leven van Herodes is vreselijk geweest. Het boek eindigt met de begrafenis van deze koning van Judea.

Het boek telt 153 bladzijden en kost ƒ 24, 95.

2.Elia, mijn God is de HEERE, door ds. L. Kievit

Dit boekje bevat de bewerking van een serie preken over de profeet Elia, die ds. Kievit hield toen hij in Gouda stond. De Hervormde predikanten H.J. Lam en M. Verduin verzorgden deze uitgave. In eenWoord vooraf zeggen zij dat ds. Kievit in die preken aangeeft dat hij slechts enkele hoofdpunten uit Elia’s optreden onder de aandacht wilde brengen en dat hij daarom een gedeelte liet rusten.

De geschiedenis van Elia heeft ook in onze tijd betekenis. We hebben ds. L. Kievit niet gekend, wel enigszins zijn vader ds. I. Kievit van Baam, die bij Gods volk bekend en geliefd was. Hij heeft indertijd zijn zoon te Schoonhoven in het ambt bevestigd. Vader en zoon zijn allebei al heengegaan.

Blijkens dit boekje is de jonge Kievit een prediker geweest die de boodschap van Gods Woord heeft vertolkt op een wijze die vele heeft aangesproken. Vooral zij die hem gekend en gehoord hebben zullen graag dit boekje in hun bezit willen hebben. De God van Elia leeft nog. Dat is in onze tijd van afwijking van de rechte weg van grote betekenis. Ook nu zijn er door de genade des Heeren nog zeven duizend die hun knie voor Baal niet gebogen hebben.

Het boekje bevat 6 preken, telt 96 bladzijden en kost ƒ 14,95.

Behouden door Jezus Christus of door volbrenging van de Tora?, door prof. drs. H. M. Ohmann

Deze brochure is een bijdrage in de actuele discussie met betrekking tot de verhouding van de Kerk en Israel en is geschreven op verzoek van het bestuur van de Willem de Zwijgerstichting. In een aantal hoofdstukken schrijft de hooggeleerde duidelijk over de betekenis van de Tora en ook over de betekenis van Jezus Christus.

Zijn conclusie is dat het Jodendom en het christelijk geloof geen variant van elkaar zijn. “Het zijn twee werelden, die verdeeld zijn, diep verdeeld over de Tora.

Geen strijd om beuzelingen, maar om essentiële zaken: de verlossing van zonden en de verzoening met God zoals onze Hoogste Profeet en Leraar, “begonnen hebbende van Mozes” tot op de tijd van Zijn omwandeling op aarde toen Hij zelf predikte het Evangelie des Koninkrijks, in leer en leven en lijden het heil voor Jood en niet Jood heeft bewerkt. Dat vraagt Geloof, zoals de Schrift het omschrijft. Dat is de Tora waar de Bijbel mee begint en eindigt”.

Daar kunnen we mee instemmen. De brochure telt 46 bladzijden en kost ƒ 8,60.

Ze is te verkrijgen bij de stichting, postbus 10049, 7301 GA Apeldoorn. Donateurs krijgen 2 brochures per jaar: minimum-donatie ƒ 12,50 per jaar. Er is een lijst van nog aanwezige boeken beschikbaar bij de stichting.

Brochures van de stichting Lectori Salutem

1. Ds. A. Moerkerken,De kinderen van Rechab, referaat n.a.v. Jeremia 35. Over onze houding ten aanzien van normen en tradities. Prijs ƒ 2,50. We hopen dat vele ouders, opvoeders en jongemensen dit referaat mogen lezen en de inhoud ter harte mogen nemen.

2.C. Drelincourt, Twee overdenkingen ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Ter inleiding vanuit innerlijke beleving van deze dienaar Gods uit de 17e eeuw. Ds. C.J. Meeuse schrijft in eenWoord vooraf: Mocht het hier gebodene voor het aangezicht van de alwetende God overdacht worden, door het werk van de Heilige Geest bekrachtigd, om uit te drijven tot de Fontein van Heil, die alleen in Christus is. Prijs ƒ 2,50. Van harte aanbevolen.

3.Jacobus Koelman, Leiding voor uw geestelijk leven of Veertien Besturingen voor de praktijk der Godzaligheid. Prijs ƒ 2,50. Ook deze brochure van de bekende Koelman van harte ter lezing aanbevolen.

4. Ds. A. Baars,Een gebed om de voortgang van Gods werk. Herdenkingspreek bij het 60-jarig bestaan van de Chr. Geref. kerk te Middel hamis. Prijs ƒ 2,50. We nemen het einde van de preek hier over: “Wat zou het een zegen zijn als er onder ons, in de dagen, weken, maanden en jaren die komen, velen worden aangeraakt en aangesproken door het woord van Gods genade. Immers, dan komt er een herkenning door de geslachten heen. Dan zien we terug naar het begin, naar het geestelijke leven en het geestelijke streven van degenen die de gemeente gesticht hebben. En dan zeggen we bij alle verschil in tijd en in omstandigheden dat leven, het werk van God dat er toen was en dat er door de jaren heen door Gods genade bleef, dat werk hebben wij ook vandaag nodig, want het is Gods werk. En zo blijft die ene bede, dat ene smeekgebed, staan: “HEERE, denk aan Uw ontferming, denk aan Uw verbond. Uit genade, om Jezus’ wil”.”

5. Ds. G. Wisse,De “Titanic” en de Ark. Herdruk van de gelegenheids- preek, uitgesproken op 21 april 1912, na het vergaan van de Titanic. Prijs ƒ 2,50. Wat Wisse toen sprak is ook nu nog van belang.

Men kan bestellingen doen van deze en vroegere uitgaven bij de stichting, Polslandstraat 104a, 3081 TS Rotterdam, tel. 010-4863570. Ook verkrijgbaar bij de reformatorische boekhandel.

Boeken van uitgeverij Den Hertog, postbus 150, 3990, DD Houten, tel. 03403-73434.

1. Goed nieuws voor de slechtste mensen, door J. Bunyan

De ondertitel is: De Jeruzalemse zondaar gered, en: Hulp voor wanhopige zielen. Het werkje is vertaald en ingeleid door dr. J.B.H. Alblas. In zijnWoord vooraf schrijft deze o.a. over de eerste uitgave in het engels en over allerlei uitgaven in nederlandse vertaling. In zijn aanspraak van de lezer schrijft Bunyan o.a.: “Ik heb, zoals u ziet, het net neergelaten om te vangen. Moge de Heere er ter verheerlijking van Zijn waarheid enkele grote vissen mee vangen. Sommigen zijn zeer slecht in aller ogen, anderen zijn dat ook in eigen ogen. Weer anderen bedekken hun slechtheid met een masker, maar toch staan zij open en bloot voor het aangezicht van Hem met Wie wij te maken hebben. Voor hen allen heeft God Jezus als Zaligmaker gezonden en voor hen allen staat de deur open. Daarom vraag ik u, goddeloze, dit boekje te lezen. Kom! Vergiffenis en een aandeel in de hemelse heerlijkheid kunnen u niet schaden.”

Het boekje telt 108 bladzijden en kost gebonden ƒ 21, 90.

2.De kunst van mensen vangen, door Thomas Boston

Dit boekje is een alleenspraak van Boston naar aanleiding van Mattheüs 4:19. Het is opnieuw uit het engels vertaald door drs. C. van Haaften. Het bevat een inleiding van D.D.F. Mac Donald, waarin we enige gegevens vinden omtrent de schrijver. Deze werd op 21 september 1699 predikant van de Schotse Presbyteriaanse kerk te Simprin, een kleine gemeente. Boston was toen 23 jaar oud. MacDonald zegt dat de jonge dienaar met bijna apostolische gedrevenheid het Woord verkondigd heeft middels zijn preken, verklaren, onderwijzen en bidden met en voor deze Simprinse landbouwers en hun gezinnen. Boston heeft deze alleenspraak geschreven toen hij nauwelijks 23 jaar oud was.

Laat dit genoeg zijn om het lezen van dit boekje aan te bevelen. Boston begeerde mensen, arme zielen te vangen door het evangelie en te weten of de belofte van Mattheüs 4:19 ook hem toekwam of niet. Hij bad om licht en leven.

Het boekje telt 71 bladzijden en kost als paperback ƒ 15, 90.

3.Er staat nog koren op het land, door ds. C. J. Meeuse

Een dominee die ook dichten kan. We denken ook aan Jodocus van Lodenstein. Het is een bijzondere gave. De titel is ontleend aan de eerste regel van het eerste lied. We kunnen volstaan met een hartelijke aanbeveling. De bundel bevat indringende gedichten met een veelzeggende inhoud. Er zijn enkele psalmen aan toegevoegd die ds. Meeuse herdicht heeft naar de berijming van Mamix van St. Aldegonde. Zo’n onbekende berijming doet vreemd aan, maar we kunnen zeggen dat deze wel aanspreekt. We vinden er een goede vertolking in van Gods Woord.

Het boekje telt 71 bladzijden en kost als paperback ƒ 9,75.

Leesbril of toverstaf, door dr. A. Noordegraaf

Uitgeverij: Kok Voorhoeve, postbus 130, 8260 AC Kampen, tel. 0520292555

Dit is een belangrijk boek, dat verschenen is in de Reformatie Reeks, onder redactie van drs. K. Exalto, ir. J. van der Graaf en dr. W. Verboom. De titel is ontleend aan een opmerking van prof. dr. J. van Brugggen, doe boven een van de paragrafen van zijn boekHet lezen van de bijbel schrijft: Hermeneutiek is geen toverstaf, maar een leesbril. Het boek is een bewerking van artikelen inDe Waarheidsvriend en lezingen in het kader van een Studium Generale aanDe Driestar.

“De vragen rondom het verstaan en de vertolking van de Schrift staan allerwege in het brandpunt van de aandacht, zowel in ethische discussies als in de bezinning op de geloofsoverdracht.” Aldus de schrijver in eenWoord vooraf. Hij behandelt de stof in 4 hoofdstukken: 1. Wat verstaan we onder hermeneutiek?, 2. De uitdaging van de moderne hermeneutiek, 3. Kritische toetsing en 4. Een licht op ons pad. De hoofdstukken zijn onderverdeeld in paragrafen. Aan het einde volgt een literatuurlijst.

Het gaat uiteraard over een zeer belangrijke zaak, die voor predikers van belang is, maar voor allen die Gods Woord horen of lezen niet minder. De Heere spreekt door het Woord. De vraag is of de predikers de boodschap goed brengen en of de hoorders de boodschap op een rechte wijze beluisteren.

Natuurlijk is allereerst en allermeest de bediening van de Heilige Geest nodig. Die Geest hebben Schriftverklaarders en hoorders of lezers nodig en de bede mag wel zijn: en dat Uw Geest mij ware wijsheid leer. Dat neemt niet weg dat de roeping er is om het Woord te prediken en daarnaar te luisteren.

Men leze dit boekje. Het telt 61 bladzijden en kost ƒ 17,50.

Uitgeverij: De Groot Goudriaan, postbus 130, 8260 AC Kampen, tel. 05202-92555

De dominee heeft een beroep, door drs. M.A. van den Berg

Dit is een aardig boekje van 88 bladzijden over het uitbrengen van beroepen, het ontvangen van een beroep en de spanning die dit meebrengt, het aannemen van of het bedanken voor een beroep en dan nog een en ander over bijzondere gevallen. De schrijver heeft niet zijn eigen gedachten op papier gezet, maar hij kreeg brieven in handen van een vroegere hervormde ouderling, die in bezit van een van zijn kleinzoons waren. Deze brieven gaan over dit onderwerp. De schrijver, die hervormd predikant te Groot Ammers is, vond in de brieven stof voor het schrijven van dit boekje. Daar heeft hij goed aan gedaan. Er komt veel menselijks naar voren. Gemeenten en predikanten worden met name genoemd. De gemeenten bestaan nog, maar de dienaren des Woords waren mensen van ongeveer een eeuw geleden. De brieven zijn aan een vertrouwde ouderling gericht en hebben dus een persoonlijk karakter. Als we het goed hebben waren er tussen de brieven ook stukken die in het kerkelijk archief thuis horen.

Het boekje kost ƒ 15,90.